ทำเนียบรุ่นนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2543 2544 2545 2546 2547 2548
 
ปริญญาโท ปีการศึกษา 2548
48401122 นางสาวศรีวิไล โฆษิตชัยยงค์
48401123 นางสาวสุภาวดี น้อยน้ำใส
48401124 นางสาวอังคณา ปัญญาอ่อง
48401125 นางสาวอังศุมา ก้านจักร
48402803 นายศราวุธ เคนกุล
48401101 นางสาวกันยารัตน์ การิสุข
48401102 นางสาวขวัญศิริ ไชยลาภ
48401103 นายจิรวัฒน์ ภัทรกานต์กุล
48401106 นางสาวผุสดี ละออ
  48401109 นางสาวระวีวรรณ  กสิกรณ์
  48401110  นางสาววราภรณ์  แต่งอ่อน
  48401111 นางสาววิภาพร กนกวิลาส
  48401112 นางสาววิลาวรรณ จรูญพรพันธุ์
  48401115 นางสาวภัทรพรรณ รักษวิณ
  48401118 นางสาวสุธาสิน  อินทะวงษ์
  48401119 นางสาวอรุณ  ศรีประยูร
  48401120 นางสาวสุดารัตน์  ชุมละออง
  48401121 นางสาวสาธนี    อินทสุภา
 

48402801

นางสาวธิดารัตน์ แก้วประสงค์
   
  ปริญญาโท ปีการศึกษา 2547

47401101

นายจิตรพล เจริญวงศานนท์

47401102

นายณัฐพงศ์ นันทชัยพงศ์

47401104

นางสาวธนิตา อารีรบ

47401105

นางสาวเบญจวรรณ มหิทธิรุกข์
 

47401108

นางสาวเมธิณี บุญชุบเลี้ยง
 

47401109

นางสาวฤดีรัตน์ ภววงศ์ศักดิ์
 

47401110

นายวรรคสุรินทร์ ลิ้มควรสุวรรณ
 

47401111

นายศรัณย์ มณีวรรณ
 

47401113

นายสุรพงศ์ ศุกรโยธิน
 

47401114

นายวายุ ประพงษ์
 

47401115

นางสาวพิชญ์นุช จันทร์ดวง
 

47401116

นายชวกร ลักษณาปัญญากุล
 

47401117

นางสาวภิณภรณ์ ขัตตะละ
 

47401118

นางสาวปิยะภรณ์ ตั้งสังวรธรรมะ
   
  ปริญญาโท ปีการศึกษา 2546
 

46401103

นางสาวจุฑารัตน์ แสนศักดิ์

46401104

นายเฉลิมพันธ์ ทรัพย์นิมิตร

46401105

นางสาวชนิสา หงอสุวรรณ

46401108

นายธชพล ณ นคร

46401109

นางสาวธนัญญา ล้อมลิ้ม
 

46401111

นางสาวธิราพร กริชจนรัช
 

46401115

นางสาวนิติยา จันทร์อำภากุล
 

46401116

นางสาวนุชนาฎ นิลออ
 

46401118

นางสาวมัทธนะ พรหมสวัสดิ์
 

46401119

นางสาวเมธิณี ระรื่นเริง
 

46401120

นางสาววรางคณา ใจมั่น
 

46401122

นางสาวศิรินภา ม้าเมือง
 

46401123

นายสมธิเดช ธิตริพลมิต
 

46401124

นางสาวสายสุนีย์ จำรัส
 

46401126

นางสาวสุกานดา กาสังข์
 

46401129

นายอนุพงศ์ ชัยเลิศ
 

46401131

นางสาวอัชราวดี วงศ์สุวัตน์
 

46401132

นางสาวอุสรา ปุณวัฒนา
 

46401133

นายเกษม เทพหนู
 

46401801

นายกุนที ประเสริฐสงค์
 

46402804

นายทรงเกียรติ อัญรัตน์รุ่งโรจน์
 

46402806

นายรุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์
 

46402808

นางสาวสิริวรรณ เอี่ยมสะอาด
   
  ปริญญาโท ปีการศึกษา 2545
  45401402 นายเกียรติชัย ตั้งสิริวรกุล
45401404 นางสาวจุฑารัตน์ เหมบุญ
45401405 นางสาวชลลดา เชื่อมแก้ว
45401406 นางสาวฐิติมา จันทนะโสตถิ์
45401407 นายถนัด มากทองคำ
  45401408 นางสาวนฤภร หอมขจร
  45401409 นางสาวปณีตา สาลี
  45401410 นางสาวปรินุช อ่านเปรื่อง
  45401411 นางสาวพรพิมล บุญคุ้ม
  45401414 นายภิญโญ กานต์ศศิ
  45401415 นายยุทธพงศ์ สาพรหม
  45401417 นางสาววรภรณ์ หมู่ศิลป์
  45401418 นางสาวสนธิรัตน์ กลั่นกรอง
  45401419 นางสาวสวลี ดีประเสริฐ
  45401421 นายสุพจน์ เดชผล
  45401423 นางสาวองค์อร อังคประสาทชัย
  45401425 นายอำพล อาวรณ์
  45401426 นางสาวภารวี ศรีศรศักดิ์
  45401502 นางสาวกันยาพร เหลืองวิสุทธิ์ศิริ
  45401503 นางสาวจิตติมา ประสาระเอ
  45401505 นายเศรษฐ์ ศิริวัฒน์
   
  ปริญญาโท ปีการศึกษา 2544
  44401404 นายสามารถ พรเจริญ
  44401406 นางสาววารุณี ฉัตรเท
  44401407 นายวีระ รัตนศิริโสภณ
  44401409 นางสาวกัลยา โตะแวอายี
  44401410 นางสาวสวรรยา จึงพึ่งสุขพานิช
  44401411 นางสาวศิวาพร แผ่นทอง
  44401412 นายภาสกร ทองนิ่ม
  44401415 นางสาวประริญา รำไพ
  44401416 นางสาวมัทนพรรณ จิ่วเจียม
  44401417 นายสกล ศิริรัตน์
  44401419 นางสาวนิสา พักตร์วิไล
  44401420 นายนาเคนทร์ พันธุ์วิชาติกุล
  44401421 นายสมชาย แซ่เฮง
  44401422 นายธัชชัย หงษ์ศรีสุวรรณ์
  44401424 นางสาวพรรณทิพย์ กาหยี
  44401426 นางสาวสายพิณ พูนแก้ว
  44401428 นางสาวกมลวรรณ โศจิศุำำภร
  44401429 นางสาวอาภาวดี เบ็ญจมธารกุล
  44401431 นางสาวจิตตวดี ดืนขุนทด
  44401432 นางสาวจันทร์เพ็ญ ฤกษ์ชนะ
  44401501 นายทศพล ตุงคนาคร
  44401502 นางสาวณัฐพร ดำรงโรจน์วัฒนา
  44401507 นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร
  44401508 นายวรวุฒิ จิตหมายเกษม
  44401509 นางสาวจิตตินี เจริญจิตต์
   
  ปริญญาโท ปีการศึกษา 2543
  43401402 นางสาวนิตยา เรืองฤทธิ์
  43401404 นางสาวรติกร แสงห้าว
  43401405 นายวาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ
  43401407 นางสาวภัทรันดา แสงมหะหมัด
  43401409 นางสาววิชชุลดา พลหาญ
  43401410 นางสาวณัฐชยา วงษ์กำภู
  43401412 นายกิติโรจน์ หวันตาหลา
  43401213 นางสาวกัลยา อัมพปฎิภาค
  43401214 นางสาวเฉลิมขวัญ ซาวปิง
  43401216 นายภิญโญ ิสิทธิ
  43401217 นางสาวอรพร จันทรเพ็ญกุล
  43401420 นายสุริยะกิจ ย่อมมี
  43401422 นางสาวปัทมา สุระสินธุ์อนันต์
  43401423 นายสุทธิภูมิ ยิ้มฉลวย
  43401424 นายวีระพงษ์ แซ่โง้ว
  43401426 นางสาวทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์
  43401429 นางสาวรรินทร ลาภหลาย
  43401501 นายอลงกรณ์ ปรียะธรรม
  43401502 นายกุลวุฒิ วัฒนาเมธี
  43401503 นายสมภพ สุทธิเทพ
  43401505 นางสาวธนัญญา เบ็ญจมธารกุล
     
ข้อมูลล่าสุด August 15, 2005