เกี่ยวกับภาควิชา

 

 

         ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมก่อตั้ง เพื่อผลิตวิศวกรในยุคของการแข่งขัน ซึ่งทั่วโลกมีการติดต่อกันได้อย่างไร้พรมแดน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เป็นแขนงวิชา ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของโลกในยุคข้อมูลข่าวสาร ซึ่งรวมไปถึง ระบบสื่อสาร ระบบภาพ ระบบเสียง ด้านการแพทย์ ด้านการทหาร และไม่เว้นแม้แต่ระบบขนส่ง การก่อสร้าง ไปจนถึง เทคโนโลยีด้านอวกาศ ที่จะต้องพบเห็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคมเป็นแขนงวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ เช่น ระบบไมโครเวฟ ระบบดาวเทียม ประกอบด้วยวิชา สนามแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการสื่อสาร ระบบการสื่อสารและระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบไมโครเวฟ ระบบดาวเทียม
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ระดับปริญญาตรี เปิดรับนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับมัธยมปลายต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี และ ในระดับ ปวส. ต่อปริญญาตรี 3 ปี (หลักสูตร Inter)

 

วุฒิที่ได้รับ

 
  • ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 
  • ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 
  • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ

 

ผลงานภาควิชา

  1. ภาควิชาฯ มีการจัดประกวดโครงงานดีเด่นประจำปี ทุกปีการ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีความกระตือรื้อร้นในการคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ให้ทันเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง
  2. ภาควิชาฯ มีการร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในการจัดโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (e-Camp) เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมปลายมาเข้าค่าย ทดลองและทดสอบความสามารถในการเป็นนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหญ่ต่อไป และให้นักศึกษาภาควิชาฯ ได้มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ ให้กับน้องๆ
โอกาศของผู้สำเร็จการศึกษา
เป็นวิศวกรอาชีพที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เป็นนักวิจัยเพื่อพัฒนา ส่งเสริมและให้บริการด้านเทคโนโลยีแก่อุตสาหกรรมและหน่วยงานของรัฐ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 


 

Email & WLM : Parzvin@hotmail.com