• Spotlight
 • News
 • About us
 • Staff
 • Curriculum
 • Informations
 • 2
 • ไหว้ครู
 • a_ohm
 • project4
 • student parade
 • สัมมนา
 • Aj Ann
 • พานไหว้ครู 2556
 • gif
 • New Proffessor
News

2013-07-09 15:30:34
กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาและปฏิทินการศึกษา 2556

กำหนดการลงทะเบียนผ่านระบบ INTERNET ของมหาวิทยาลัย2012-10-29 16:43:18
โปรเจกต์

ไฟล์รายละเอียดหนังสือโปรเจกต์

รายละเอียดรายงานศึกษาหัวข้อโปรเจกต์นานาชาติ (Project Study for International Program EIE 372)

(ให้เปลี่ยน Thesis => Project, Master => Bachelor)

รายละเอียดรายงานศึกษาหัวข้อโปรเจกต์ (Project Study)

ไฟล์รายละเอียดรายงานศึกษาหัวข้อโปรเจกต์ (Project Study)

วิธีการเขียนบทความที่มีรูปภาพประกอบและการอ้างอิงบทความ ควรอ่าน

รายละเอียดข้อบังคับในการจัดกิจกรรม

ข้อมูลแจ้งผู้ปกครองเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรม2012-07-06 13:19:21
HOT NEWS

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เฟสบุค นักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม

Slide การเบิกเงินค่าวัสดุโปรเจค

มหาวิทยาลัยได้จัดทำเว็บไซด์ ปรับปรุงฐานข้อมูลนักศึกษาเก่า
ชอให้นักศึกษาเก่า แก้ไข และยืนยันข้อมูลโดยเร็วที่สุด ที่
www.updatealumni.kmutt.ac.th

 
                                                                                                                                                                             

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม

(วีดีโอแนะนำภาควิชา)

             ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมก่อตั้ง เพื่อผลิตวิศวกรในยุคของการแข่งขัน ซึ่งทั่วโลกมีการติดต่อกันได้อย่างไร้พรมแดน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เป็นแขนงวิชา ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของโลกในยุคข้อมูลข่าวสาร ซึ่งรวมไปถึง ระบบสื่อสาร ระบบภาพ ระบบเสียง ด้านการแพทย์ ด้านการทหาร และไม่เว้นแม้แต่ระบบขนส่ง การก่อสร้าง ไปจนถึง เทคโนโลยีด้านอวกาศ ที่จะต้องพบเห็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคมเป็นแขนงวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ เช่น ระบบไมโครเวฟ ระบบดาวเทียม ประกอบด้วยวิชา สนามแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการสื่อสาร ระบบการสื่อสารและระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบไมโครเวฟ ระบบดาวเทียม
               ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ระดับปริญญาตรี เปิดรับนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับมัธยมปลายต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี และ ในระดับ ปวส. ต่อปริญญาตรี 3 ปี (หลักสูตร Inter)


วุฒิที่ได้รับ
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ


ผลงานภาควิชา

1. ภาควิชาฯ มีการจัดประกวดโครงงานดีเด่นประจำปี ทุกปีการ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีความกระตือรื้อร้นในการคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ให้ทันเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง
2. เป็นวิศวกรอาชีพที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เป็นนักวิจัยเพื่อพัฒนา ส่งเสริมและให้บริการด้านเทคโนโลยีแก่อุตสาหกรรมและหน่วยงานของรัฐ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น


แผนที่ห้องภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม

ddd

ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ชั้น 9-10 อาคารเรียนรวม CB4
Tel. (02) 470-9070-1,Fax : (02)470-9070

คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาคารเรียนรวม CB 4
Tel. (02) 470-9010-25 Fax : (02) 427-8787

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนน ประชาอุทิศ (48) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรสาร 0-2470-8098

 

                                     
                                     

 

แหล่งข้อมูลวิจัยเพิ่มเติม และ รายละเอียดวิจัยเพิ่มเติม

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ

Doctor of Engineering Program in Electrical and Information Engineering Technology

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 โดยภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีปรัชญาในการสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำวิจัยขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ เพื่อการคิดค้นองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมของวิธีการแก้ไขปัญหา และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานวิจัยต้นแบบเชิงฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นคำตอบสำหรับโจทย์วิจัยของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยหรือนานาชาติ หลักสูตรระดับปริญญาเอกแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี้

                   แบบ 1.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

                   แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 12 หน่วยกิต

                   แบบ 2.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต

ตารางสรุปแผนการเรียนดุษฎีบัณฑิต

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (EIE Website)

ตารางเรียนนักศึกษา ป โท EIE เทอม 1/56

 

 

แบบฟอร์มบันทึกเวลาฝึกงานภาษาอังกฤษ

ตารางสอบโปรเจกต์ปี 3 เทอม 2/55 ENE 372 EIE 372

 

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรสหกิจศึกษา

หลักสูตรสหกิจศึกษา

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการฝึกงานระยะยาวร่วมกับเอกชน
และมีโอกาสนำโจทย์และปัญหาที่ได้จากผู้ประกอบการมาเป็นหัวข้อในการทำโครงงานปี
4 (Senior project)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษาภาคปกติ (ไทย) ที่เข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2554
หรือหลังจากนั้น
2. เป็นนักศึกษาภาคนานาชาติ ที่เข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2555
หรือหลังจากนั้น
3. นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.0 (หรือตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด)
4. นักศึกษาต้องเป็นผู้ประพฤติดี
และไม่มีประวัติการทำผิดหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาลงโทษโดยมหาวิทยาลัย

ตารางเรียนที่แตกต่างจากหลักสูตรปกติ*
1. นักศึกษาควรลงเรียนรายวิชาบรรยายภาคฤดูร้อนหลังจบชั้นปีที่ 2 จำนวน 2 วิชา
2. นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2 แทนที่วิชา ENE372 Project study
3. นักศึกษาจะเริ่มโครงการสหกิจศึกษาในภาคฤดูร้อนหลังจบชั้นปีที่ 3
และทำต่อเนื่องไปจนจบภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 (ระยะเวลาประมาณ 6
เดือน) โดยลงทะเบียนทั้งหมดจำนวน 6 หน่วยกิต

*สามารถหารายละเอียดของสหกิจศึกษาได้ในหลักสูตรที่โพสต์ในเว็บไซต์ของภาควิชาจากแถบ Curriculum

บริษัทที่่ยินดีเข้าร่วม (อัพเดท ณ 24 เมษายน 2556)
1. Western Digital (Thailand)
2. Seagate Technology (Thailand)
3. Hitachi Global Storage Technologies (Thailand)
4. Symphony Communiation

ลิงค์สำหรับรับสมัคร

https://docs.google.com/forms/d/1grH3LLxIrNXvKHtwPIeoI5fnro0GhJ2g1OaQIlSEgFo/viewform?pli=1

 

คุณสมบัติและหน้าที่ของ TA วิชาทฤษฎีค่ะ...แนน

1.      คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
        1.1     เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
        1.2     เป็นผู้มีความประพฤติดี
        1.3     ไม่อยู่ระหว่างการลาพักการศึกษา
        1.4     มีแต้มเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ
ถ้าเป็นภาคการศึกษาแรกที่เข้าจะต้องมีความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน
        2.      ผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่าย
        2.1     ทุนผู้ช่วยสอนได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเดือนละ 2,400 บาท
ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน
        3.      หน้าที่ผู้ช่วยสอน
                3.1     ช่วยตรวจแบบฝึกหัดและรายงาน
                3.2     เป็นผู้บรรยายทบทวนบทเรียน/แนะนำการปฏิบัติงานและดูแลการปฏิบัติงานในและนอกตารางสอน
                3.3     ผู้ช่วยสอนต้องปฏิบัติหน้าที่ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
และให้จัดทำรายงานผลการทำงานตามที่ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมกำหนด
                3.3     งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
        4.      ผู้ได้รับทุนจะถูกระงับทุนเมื่อ
        4.1     ขาดคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน หรือ
        4.2     ผู้รับผิดชอบเห็นสมควรให้ระงับทุน

รายละเอียดข้อบังคับในการจัดกิจกรรม

 

รายละเอียดทุนจ้างงาน

แบบ Microsoft word
แบบ Excel

** แบบฟอร์มใบโอนลิขสิทธิ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ทำเรื่องขอจบการศึกษา**
**กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษา วศ. อิเล็กทรอสิกส์และโทรคมนาคม นานาชาติ**
*** รายละเอียดเกณฑ์การรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2553 (รับตรง)*

*** ข้อสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาไฟฟ้าสื่อสาร (27/7/2009) **

ข้อกำหนดการทำหนังสือ Project

เรื่องรับเงินค่าวัสดุค่า Project Study

แบบฟอร์มการสอบจบวิทยานิืพนธ์

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ป.โท

เอกสารการแนบหลังสอบจบวิทยานิพนธ์ 

* Download Lab Sheet *