พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 มจธ. มจพ.  สจล.
       
   

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2553 (2554 ปีที่เลื่อนจากน้ำท่วม) ในวันพุธ ที่ 3 ตุลาคม (ช่วงบ่าย) วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม(ช่วงบ่าย) และวันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม(ช่วงบ่าย) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา 2553 (2554 ปีที่เลื่อนจากน้ำท่วม)

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม ช่วงบ่าย
   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม ช่วงบ่าย
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม ช่วงบ่าย
   
 
   

สถานที่จอดรถภายภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และข้อควรปฏิบัติ

ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 (วันฝึกซ้อมย่อย)

ภายใน มจธ. ทุกจุด รวมทั้ง อาคารจอดรถ 14 ชั้น

ยกเว้น ใต้ตึกสนอ. ใต้ตึกวิศวัฒนะ และหอพักนักศึกษา

ภายนอก มจธ.

ศูนย์ เยาวชน / ค่ายลูกเสือ / รร.ฝึกอาชีพกทม. (สารพัดช่าง) / รร.นาหลวง / รร.อิสลามวิทยาลัย / รร.บูรณะศึกษาเก่า (ตลาดราษฎร์บูรณะ ใกล้กับ พาณิชการเชตุพน)

ข้อปฏิบัติในการจอดรถและการจราจร

1. นำรถเข้ามหาวิทยาลัยได้ทางเดียว คือ ประตู 3 หน้าศูนย์เยาวชน

2. นำรถออกได้ 2 ทาง คือ ประตู 2 ข้าง รร.นาหลวงและประตู 3 หน้าศูนย์เยาวชน

3. สามารถจอดรถในบริเวณที่จัดไว้ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นที่จอดรถเอกชนเสียค่าบริการ

4.  หากสถานที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยเต็ม จะไม่อนุญาตให้รถเข้าและจะปิดทางเข้าทั้งสองทาง

5.  ไม่ควรเก็บทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าไว้ในรถ

-ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการจอดรถที่ใต้สำนักงานอธิการบดี ลานจอดรถใต้อาคารปฏิบัติการ วศ.เครื่องกล ลานจอดรถหน้าหอพักนักศึกษา และลานจอดรถสำนักหอสมุด ไว้สำหรับผู้บริหาร/อาจารย์/เจ้าหน้าที่

 
jewelry blog under menu line

จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร. 02-470-8414 , 02-470-8000