Construction Engineering and Management

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

Voice of Alumni (เสียงจากศิษย์เก่า)

นายมงคล อัศวดิลกฤทธิ์ นายมงคล อัศวดิลกฤทธิ์

(บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โพรเจคแอดมินิสเตชั่น)
ความคิดเห็น
- หลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร
ความรู้ต่างๆที่ได้เรียนไป ต้องนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในโครงการก่อสร้าง โดยจะต้องนำความรู้ที่ได้จากทฤษฎีต่างๆ ไปประยุกต์ใช้เข้ากับศิลปะในการบริหารจัดการคน ซึ่งก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน อีกทั้งการเรียน CM ทำให้มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบมากขึ้นสามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และใช้ในการบริหารโครงการได้อย่างดียิ่งขึ้น
- หลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้าง(CM) ช่วยให้มีความก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน มาก น้อยแค่ไหน อย่างไร

ภายหลังจากจบ CM แล้ว ในส่วนของหน้าที่การงานก็ก้าวหน้ามากขึ้น โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นในด้านการบริหารจัดการโครงการ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายถอดให้กับวิศวกรรุ่นน้องๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพวิศวกรรมต่อไป

- โครงการวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้าง (CM) ในมุมมองของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอย่างไร
มุมมองของโครงการวิศวกรรมและบริหารก่อสร้าง ในมุมมองของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างอยู่ในระดับที่ดี ผู้ที่จบมาสามารถนำความรู้ที่ได้มาทำประโยชน์ให้กับวิชาชีพวิศวกรรม และสามารถช่วยยกระดับการบริหารงานก่อสร้างให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

 


นายสมหวัง หงษ์สุวรรณ์นายสมหวัง หงษ์สุวรรณ์

(ตำแหน่งวิศวกรสนามอาวุโส บริษัทเอพซิลอน จำกัด)
ความคิดเห็น
- หลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร
นำความรู้ ในหมวดวิชา Construction Planning & Controls มาใช้งานได้บางส่วน ในการพิจารณาอนุมัติแผนงานและการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโครงการ Project Management, Finance, Legal ก็สามารถนำมาใช้เป็นองค์ความรู้หลักประกอบในการทำงานในทุกๆวัน
- หลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้าง(CM) ช่วยให้มีความก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน มาก น้อยแค่ไหน อย่างไร
ปัจจุบัน ยังไมมีการเลื่อนตำแหน่ง คาดว่าน่าจะมีในโครงการหน้า
- โครงการวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้าง (CM) ในมุมมองของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอย่างไร
จากการพูดคุย น่าจะยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายนัก  ขอแนะนำว่า ควรนำนักศึกษารุ่นปัจจุบันดูงาน MEGA project ต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทางอ้อม ให้เจ้าของโครงการ   ผู้รับเหมา วิศวกรที่ปรึกษา ได้รับทราบถึงศักยภาพ หลักสูตรการเรียนการสอน และศักยภาพที่จะรองรับตลาดได้

 


นายสามารถ หอมทอง

นายสามารถ หอมทอง

(ตำแหน่ง MCED บริษัท บวิค - ไทย จำกัด)

ความคิดเห็น
- หลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร

การนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการทำงานจัดอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก เนื่องด้วยในองค์กรจะมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบกับบุคลากรให้ดูแลงานเฉพาะด้าน ส่งผลให้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาถูกนำมาใช้ในการทำงานจะไม่เท่ากัน จะขึ้นอยู่กับตามขอบเขตของความรับผิดชอบ โดยรายวิชาใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงจะถูกนำมาใช้อย่างมากเช่น ความรู้ด้าน Project Management, Productivity Improvement in Construction, Quality Management, Construction Planning and Control, Financial management, กฎหมายก่อสร้าง ฯลฯ ส่วนรายวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสายการทำงานโดยตรงจะมีการนำความรู้มาใช้ในทางอ้อมเช่น ความรู้ด้าน Decision Analysis ช่วยในด้านการวิเคราะห์และตัดสินใจให้มีความเป็นระบบมากขึ้น ความรู้ด้านภาษาอังกฤษช่วยให้การสื่อสารทั้งในด้านรายงาน บันทึก การนำเสนอ ดีขึ้น ฯลฯ อาจกล่าวได้ว่าแม้ความรู้บางรายวิชาไม่ได้ถูกนำมาใช้ตรง แต่มีส่วนให้การทำงานมีประสิทธิผลมากขึ้น

ดังนั้น สรุปได้ว่าหลังจากที่สำเร็จการศึกษาความรู้ที่ได้จากการศึกษาสามารถนำไปใช้ไนการทำงานได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในระดับมากและปานกลาง ตามลำดับ ส่งผลดีทั้งต่อตัวของผู้สำเร็จการศึกษาและองค์กร

- หลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้าง(CM) ช่วยให้มีความก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน มาก น้อยแค่ไหน อย่างไร

  ในระยะแรกหลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการฯ จะมองไม่เห็นความแตกต่างเกี่ยวกับโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เนื่องด้วยองค์กรจะให้ความสำคัญที่ผลของงานมากกว่า อย่างไรก็ตาม การสำเร็จการศึกษาจากโครงการฯ ย่อมสร้างความได้เปรียบมากขึ้นทั้งในแง่ของ วุฒิการศึกษา ความสามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้น การเป็นที่ยอมรับของสังคม ฯลฯ ซึ่งในระยะยาวความได้เปรียบดังกล่าว ถือปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการพิจารณาปรับเลื่อนขั้นของบุคลากรในองค์กร 

 ดังนั้น สรุปได้การสำเร็จการศึกษาจากโครงการวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้าง ในระยะแรก จะไม่มีผลต่อความก้าวทางหน้าที่การงานมากนัก แต่ในระยะยาวจะมีส่วนช่วยให้มีโอกาสความก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน และอาชีพเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ โอกาสความก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน มิได้ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาเพียงอย่างเดียว ความสามารถในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเกิดขึ้นควบคู่กันไป จึงจะสามารถมีความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานได้

- โครงการวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้าง (CM) ในมุมมองของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอย่างไร

ในมุมมองของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อโครงการวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้าง อาจกล่าวได้ว่าในอดีตอุตสาหกรรมก่อสร้างไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการนำบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้างเข้าไปบริหารงานก่อสร้างมากนัก สังเกตได้จากตำแหน่งผู้บริหารการก่อสร้างสามารถมาได้จากหลายสาขาวิชา เช่น ผู้ที่สำเร็จการด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ผู้ที่สำเร็จการด้านคุรุศาสตร์วิศวกรรม หรือแม้กระทั้งผู้ที่สำเร็จการด้านบริหารธุรกิจ MBA ก็สามารถเป็นผู้บริหารการก่อสร้างได้ เนื่องด้วยมีสร้างสมประสบการณ์ในงานก่อสร้างจนเป็นที่ยอมรับ หรือได้รับการ Promote ในลักษณะ Bottom up จากองค์กร 

ในปัจจุบันแนวคิดด้านการบริหารการก่อสร้างเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการให้ผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับสายงานเข้ามาทำงานมากขึ้น ซึ่งสามารถพบได้ตามประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งผู้บริหารการก่อสร้าง ในบางหน่วยมีการระบุว่าถ้าสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้าง ที่มักเรียกง่ายๆ ว่า CM จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ เป็นต้น

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นข้างต้น แสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมก่อสร้างเริ่มให้ความสำคัญต่อบุคลากรด้านวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้าง รวมถึงเชื่อมั่นในศักยภาพ ให้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ 

  -------  -----                       --    -  ---               ----------                                     ----------------------------                ------------------             ------------        -------------------------------    ----------------    -------   -------------------------           --------------------                  

 

Voice of Student (เสียงจากศิษย์ปัจจุบัน)

นายกมล สิงห์โตแก้ว นายกมล สิงห์โตแก้ว

(กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บ. ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน))
ความคิดเห็น
-  หลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร
หลังจากข้าพเจ้าได้จบการศึกษาแล้ว สามารถนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้กับงานบ.ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน) ได้มาก เนื่องจากความรู้ที่เรียนมา ตรงกับสายงานที่ได้รับมอบหมาย และยังนำไปแนะนำ พนักงานระดับอื่นๆด้วย เพื่อให้ทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
- หลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้าง(CM) ช่วยให้มีความก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน มาก น้อยแค่ไหน อย่างไร

เนื่องจากก่อนข้าพเจ้าเล่าเรียน ก็ได้รับตำแหน่งและความไว้วางใจค่อนข้างสูงจากผู้บริหาร หลังจากจบแล้วได้เลื่อนตำแหน่งจาก ผู้บริหารระดับกลาง เป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้น

- โครงการวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้าง (CM) ในมุมมองของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอย่างไร
ในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างปัจจุบัน ยังต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถ ในด้าน CM อีกมาก เนื่องจากขณะนี้ค่อนข้างขาดแคลน หรือไม่ก็ไม่ทราบว่าจะหามาจากที่ไหน ส่วนใหญ่คนที่เรียน CM จะเป็นพนักงานบริษัท เพื่อเรียนเพิ่มเติม อยากให้โครงการมีประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้าง รับรู้ว่าจะสามารถหาคนที่มีความรู้ความสามารถได้ที่ไหน

  -------  -----                       --    -  ---               ----------                                     ----------------------------                ------------------             ------------        -------------------------------    ----------------    -------   -------------------------           --------------------