Construction Engineering and Management

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
About CM

คณะกรรมการอำนวยการโครงการ  (Board of committee)

1.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่ปรึกษา

2.  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ประธานกรรมการ

3.  รศ.ดร.ไกรวุฒิ   เกียรติโกมล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4.  รศ.เกษม  เพชรเกตุ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5.  รศ.ดร.โชติชัย  เจริญงาม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6.  คุณประสงค์  ธาราไชย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7.  คุณธวัชชัย  สุทธิประภา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8.  คุณชนวิช  อนัคกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9.  คุณจีระศักดิ์  ปราชญ์โกสินทร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10.  ศ.ดร.สมชาย  ชูชีพสกุล

กรรมการ

11.  ดร.สุทธิ  ภาษีผล

กรรมการ

12.  ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

กรรมการ

13.  ผู้อำนวยการโครการ

กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

-------  -----                       --    -  ---               ----------                                     ----------------------

คณะกรรมการบริหารโครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

1.  ดร.สุทธิ  ภาษีผล

ที่ปรึกษา

2.  ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

ผู้อำนวยการโครงการ

3.  ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

4.  ผศ.ดร.พิชญ์  สุุธีรวรรธนา

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

 


 


 

 

 

 

 

 

 

------                ------------------             ------------        -------------------------------    ----------------    -------   -------------------------           --------------------

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านการบริหารการก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

2.  เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้อุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศมี ศักยภาพสูงขึ้น

3.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและประสานงานระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และการจัดการ ซึ่งกันและกัน

4.  เพื่อศึกษาถึงความต้องการที่แท้จริงของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง รวมทั้งค้นคว้า แนวทางที่จะตอบสนองความต้องการ ด้วยการวิจัยและให้การบริการวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรม
 

 

ปรัชญา (Philosophy)

อุตสาหกรรมก่อสร้างนับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกประเทศทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการ  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับประเทศไทย หากพิจารณาผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จะเห็นได้ว่าประกอบไปด้วยกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกรและสถาปนิกที่ปรึกษาโครงการ ผู้ผลิตและขายวัสดุก่อสร้าง และผู้รับเหมาช่วงเป็นต้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2539 จำนวนผู้ที่มีรายได้จากอุตสาหกรรมก่อสร้างประมาณ 1,300,000 คน จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรม ก่อสร้าง เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและธุรกิจหลายประเภททั้งใน ภาครัฐ และเอกชน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่มักจะไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ด้านระยะเวลา งบประมาณและคุณภาพของโครงการได้ บางโครงการอาจประสบปัญหาความล่าช้าหลาย โครงการอาจสร้างเสร็จโดยใช้งบประมาณเกินกว่าที่ตั้งไว้ หรือสร้างเสร็จหลังกำหนดเวลาและมีค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ

สาเหตุของปัญหา ดังกล่าวส่วนหนึ่งอาจเกิด จากการขาดการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ ซึ่งนำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และการขาดข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการตัดสินใจการบริหารโครงการก่อสร้างให้ประสบผลสำเร็จจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อวิศวกร ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคในการบริหารควบคู่ไปกับประสบการณ์ ของงานที่เกี่ยวข้องใน ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์ แนวโน้มของโครงการก่อสร้างในประเทศไทยจะมีขนาดใหญ่ขึ้น มีความสลับซับซ้อนและมีผู้เกี่ยวข้อง มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่ประเทศต่างๆได้มีนโยบายที่จะใช้มาตรฐานการทำงานสากลเช่น ISO 9000 ISO 14000 และ ISO18000 เป็นต้น การบริหารโครงการก่อสร้างในยุคโลกาภิวัตน์จึงต้องปรับให้เข้าสู่ระบบของสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพสู้ได้ให้กับองค์กรซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

โดยทั่วไปความสำเร็จของโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรม จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ ของการทำงานที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน ในสองขั้นตอนคือ ขั้นตอนการออกแบบ และการก่อสร้าง ในขั้นตอนการออกแบบวิศวกรควรมีความรู้เกี่ยวกับวิธีวิเคราะห์และออกแบบ โครงสร้างชั้นสูงรวมทั้งการเลือกใช้ วัสดุก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้โครงสร้างที่เหมาะสม ตามหลักวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ในขั้นตอนการ ก่อสร้างวิศวกรควรจะมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยการเลือกใช้เครื่องจักรที่เหมาะสมกับงาน ตลอดจนเทคนิคการบริหารการก่อสร้าง ที่จะทำให้ โครงการเสร็จในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาภายในงบประมาณที่จำกัดและ ให้ได้คุณภาพตามข้อกำหนดทางวิศวกรรม

 

History

ประวัติความเป็นมา (History)

โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างเริ่มเปิดหลักสูตรในปี พ.ศ.2540 ซึ่งถือเป็นหลักสูตรด้านวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างแรกของประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนแบบ Professional Program เต็มรูปแบบ กล่าวคือผู้เรียนส่วนใหญ่ (เกือบทั้งหมด) ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างในตำแหน่งงานต่างๆกันไป อาทิ เจ้าของกิจการ ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ ตลอดจนวิศวกรสนาม และผู้ที่สนใจอื่นๆ

ในปัจจุบันเป็นปีที่ 17 (ณ พ.ศ.2557) ของการเปิดหลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิตเข้าทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยมีผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้วจำนวน 16 รุ่น เป็นจำนวนมากกว่า 402 คน โดยมีทั้งผู้ที่่ทำงานอยู่ในภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ระดับวิศวกร วิศวกรอาวุโส วิศวกรผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารกิจการขนาดใหญ่และเจ้าของกิจการ

จุดเด่นของโครงการคือการเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรมมาร่วมสอนอย่างเข้มข้น เพื่อให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสนการณ์ และร่วมทำวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากโครงการฯเชื่อว่านอกจากความรู้ภาคทฤษฎีที่หาอ่านได้ในหนังสือวิชาการแล้ว ความรู้และประสบการณ์การทำงานจริงในอุตสาหกรรมของอาจารย์ เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในปัจจุบันโครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างมีอาจารย์ประจำทั้งสิ้น 4 ท่าน และได้เชิญอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากอุตสาหกรรมก่อสร้างอีก 10 ท่านในรายวิชาต่างๆ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2015 เวลา 18:41