Construction Engineering and Management

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
List of CM-Books

รายชื่อหนังสือ โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง CM001-CM075

ลำดับที่

รายการ

ชื่อผู้แต่ง

ปีที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

CM 001 Human Development James W. Vander Zanden 1993 McGraw-Hill,Inc.
CM 002 General College Mathematics W. L. Ayress, Cleota G. FRY, H.F.S. Jonah 1952 McGraw-Hill,Inc.
CM 003 Computer Animation Programming Methods and Techniques Julio Sanchez , Maria P. Canton 1995 McGraw-Hill,Inc.
CM 004 Spreadsheet Modeling and Decision Analysis Cliff T. Tagsdale 2001 South-Western College Publishing
CM 005 Multimedia: Making It Work, Third Edition Tay Vaughan 1996 McGraw-Hill,Inc.
CM 006 Quantitative Methods for Business Decisions Lawrence L. Lapin 1994 The Dryden Press Harcourt Brace College Publishers
CM 007 Marketing Management the Millennium Edition Philip Rotler 2000 Prentice Hall Internation,Inc.
CM 008 Master C++ Let the PC Teach you Object-Oriented Programming Rex Woollard, Robert Lafore, Harry Henderson 1992 Waite Group Press
CM 009 Borland C++ Object-Oriented Programming Ted Faison 1992 SAMS
CM 010 สถิติเพื่อการวิจัย คำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ประคอง กรรณสูต 2541 สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CM 011 Using C++ Bruce Eckel 1989 McGraw-Hill,Inc.
CM 012 C/C++ for Wxpert Systems David HU 1989 Management Information Source.Inc.
CM 013 Microeconomics Michael L. Katz , Harvey S. Rosen 1998 McGraw-Hill,Inc.
CM 014 Schildt's Windows 95 Programming in C and C++ Herbert Schildt 1995 McGraw-Hill,Inc.
CM 015 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Diamond in Business World 2541 ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง..........
CM 016 เคล็ดลับ การเขียนซีดี ด้วยตัวคุณเอง สัญชัย สายสกุลภิญโญ และปิยะ นากสงค์ 2542 Success Media Co.,Ltd
CM 017 Byte Guide to CD-ROM, Second Edition Michael Nadeau 1995 McGraw-Hill,Inc.
CM 018 Byte's Mac Programmer's Cookbook Rob Terrell 1994 McGraw-Hill,Inc.
CM 019 Stratehic Management Concepts and Cases Peter Wright………. 1998 Prentice Hall
CM 020 Applied Project Management John Wiley & Sons, Inc. 2000 Institute for Learning Inc.
CM 021 Creating Cool Web Pages with Word for Windows 95 by Ron Wodaski 1996 IDG Books Worldwide,Inc.
CM 022 Research Methods for PUBLIC Administrators Elizabethann O'Sullivan ,Gary R.assel 1995 Longman Publishers USA
CM 023 Word for Windows Mary Campbell 1994 McGraw-Hill,Inc.
CM 024 Microecinomics and Behavior Robert H. Frank 1997 McGraw-Hill,Inc.
CM 025 Wordperfect for Windows Mary Campbell 1994 McGraw-Hill,Inc.
CM 026 Excel Release 5 Mary Campbell 1994 McGraw-Hill,Inc.
CM 027 Microcomputer - Aided Engineering Structural Dynamics Mario Paz 1986 Van Nostrand Reinhold Company
CM 028 Designing & Implementing Successful Diversity Programs Lawrence M. Baytos 1995 Prentice Hall
CM 029 Total Quality Management A Cross Functional Perspective Ashok Rao, Lawrence P. Carr ……… 1996 John Wiley & Sons
CM 030 Quicken 5 for Windows Made Easy David Campbell Mary Campbell Robin Merrin 1996 McGraw-Hill,Inc.
CM 031 Beyond Total Quality Management Toward the Emerging Paradigm Greg Bounds,Lyle Yorks, Mel Adams, Gipsie Renney 1994 McGraw-Hill,Inc.
CM 032 QuickBASIC the Complete Reference Steven Nameroff 1989 McGraw-Hill,Inc.
CM 033 Easy Auto CAD LT for Windows John D. Hood 1995 McGraw-Hill,Inc.
CM 034 Organization and Management Fremont E. Kast Janes E. Rosenzweig 1985 McGraw-Hill,Inc.
CM 035 Planet Internet Steve Rimmer 1995 McGraw-Hill,Inc.
CM 036 From the Ground Up Six Principles for Building the New Logic Corporation Edward E. Lawler III 1996 Jossey-Bass Publishers
CM 037 Quality Planning and Analysis from Product Development through Use J.M. Juran, Frank M. Gryna 1993 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 038 The CA-Clipper Interface Handbook John Paul Mueller BJ Walsh 1995 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 039 Experimental Methods for Engineers J.P. Holman 1994 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 040 EIA การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี 2541 มูลนิธิโลกสีเขียว
CM 041 Risk Avoidance for The Building Team Basil Sawczuk 1996 E & FN SPON
CM 042 IF Only we Knew whit we Know Carla O'dell, C. Jackson Grayson,JR. 1998 The Free Press
CM 043 เจ้าพ่อธุรกิจ J. David Pincus, J. Nicholas Debonis 1994 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 044 25 Steps to Power and Mastery over People James K. Van Fleet 1983 Prentice Hall
CM 045 The Official Rocket Science Guide to Loadstar : The Lehend of Tully Bodine Jay Trimble 1995 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 046 Engineering and Society Challenges of Professional Practice Stephen F. Johnston , J. Paul Gostelow, W. Joseph King 2000 Prentice Hall
CM 047 The Official Rocket Science Guide to Cadillacs and Dinosaurs Jason R. Rich 1996 McGraw-Hill,Inc.
CM 048 Food and Beverage Operations, Methods, and Cost Controls Dennis L. Foster 1992 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 049 The Algebraic Theory of Quadratic Forms T.Y.LAM 1973 W.A. Benjamin, Inc.
CM 050 McGraw-Hill Circuit Encyclopedia and Troubleshooting Guide Volume 1 John. D. Lenk 1993 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 051 Questionnaire Design, Interviewing and Attitude Measurement A.N. Oppenheim 1966 Pinter Publishers
CM 052 Semiconductor Devices an Introduction Jasprit Singh 1994 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 053 AIM/FAR 1996 Aeronautical Information Manual/Federal Aviation Reculations Tab/Aero Staff 1996 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 054 The Dividend Rich Investor Building Wealth With High-Quality Dividend-Paying Stocks Joseph Tigue, Joseph Lisanti 1997 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 055 Enlightened Leadership Getting to the Heart of Change 1991 A Fireside Book Published by Simon & Schuster
CM 056 Theory of Structures S.P. Timoshenko, D.H. Young 1965 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 057 การวัดผลงานอย่างมีประสิทธิผล วิลเลี่ยม เอ. ชีมานน์ , จอห์น เอช ลิงเกิล 2544 เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส
CM 058 Application of infirmation Technology in Construction Edited by J. W. S. Maxwell 1991 Thomas Telford
CM 059 การบริหารภูมิปัญญา (Knowledge Management) วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ 2542 Expernet
CM 060 Strength of Materials Ferdinand L. Singer, Andrew Pytel 1980 Harper International Edition
CM 061 Human Resources Management H T Graham, R Bennett 1995 The M+E Handbook Series
CM 062 Smart Material Structures Modeling,Estimation and Control H.T. Banks, R.C. Smith, Y. Wang 1996 John Wiley & Sons
CM 063 Tall Building Structures: Analysis and Design Bryan Stafford Smith, Alex Coull 1991 John Wiley & Sons,Inc.
CM 064 คอนกรีตคอนสตรั๊คชั่นและเขียนแบบอาคารสูง ผศ.ดร.พิภพ สุนทรสมัย 2529 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
CM 065 Structural Steel Design Jack C. McCormac 1981 Harper & Row, Publishers, New York
CM 066 Manual of Steel Construction Chicago,Illinois 1980 American Institute of Steel Construction,Inc.
CM 067 Design Liability in the Construction Industry David L. Cornes 1983 Blackwell Scientific Publications
CM 068 Partnering in Design and Construction Kneeland A. Godfery, Jr. 1996 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 069 Structural Engineering & Construction (Volume 1) W. Kanok-Nukulchai, P.Karasudhi, F.Nishino, D.M. Brotton 1986 Pergamon Press
CM 070 Structural Engineering & Construction (Volume 3) W. Kanok-Nukulchai, P.Karasudhi, F.Nishino, D.M. Brotton 1986 Pergamon Press
CM 071 Structural Engineering & Construction (Volume 2) W. Kanok-Nukulchai, P.Karasudhi, F.Nishino, D.M. Brotton 1986 Pergamon Press
CM 072 Effective training for civil engineers by H. Macdonald Steels 1994 Thomas Telford
CM 073 Creating an Environment for Successful Projects Robert J. Graham and Randall L. Englund 1997 Jossey-Bass Publishers
CM 074 Building Maintenance Management Barrie Chanter ,Peter Swallow 1996 Blackwell Scientific Publications
CM 075 Managing Construction Equipment S.W. Nunnally 2000 Prentice Hall

 

-------  -----                       --    -  ---               ----------                                     ----------------------------                ------------------             ------------        -------------------------------    ----------------    -------   -------------------------           --------------------

 

รายชื่อหนังสือ โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง CM076-CM126

ลำดับที่

รายการ

ชื่อผู้แต่ง

ปีที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

CM 076 In Search of Excellence in Project Management Harold Kerzner John Wiley & Sons, Inc.
CM 077 Pipeline Risk Management Manual W.Kent Muhlbauer 1992 Gulf Publishing Company
CM 078 Professional Construction management Donald S. Barrie, Boyd C. Paulson, Jr. 1984 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 079 Human Resources Management Gary Dessler Prentice Hall
CM 080 Computer Applications in Construction Boyd C. Paulson, Jr. 1995 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 081 Building Materials Technology Structural Performance and Environmental Impact L. Reed Brantley, Ph.D., Ch.E. , Ruth T. Brantley, M.Ed., C.H.E. Mc Graw-Hill, Inc.
CM 082 Materials Handbook George S. Brady, Henry R. Clauser 1989 McGraw-Hill,Inc.
CM 083 Spon's Asia Pacific Construction Costs Handbook Davis Langdon &Seah International 1994 E & FN SPON
CM 084 West Coast of North and South America Including the Hawaiian Islands Internation Marine Camden, Maine 1996 McGraw-Hill
CM 085 West Coast of North and South America Including the Haeaiian Islands and the Alaskan Supplement Internation Marine Camden, Maine 1997 McGraw-Hill
CM 086 Quality Assurance for Building Design Malcolm Taylor,Harry H Hosker 1992 Longman Scientific &Technical
CM 087 Quality Management Systems Fundamentals and vocabulary สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1999 ISO
CM 088 แบบหล่อคอนกรีต Concrete Formwork ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ 2537
CM 089 Formwork for Concrete Structures R.L. Peurifoy P.E. 1976 Mc Graw-Hill
CM 090 Forwork for Concrete By M.K. HURD 1981 American Concrete Institute Detroit
CM 091 Principles of Construction Roger Greeno 1986 Longman Group Limited
CM 092 Site agen's handbook Construction under the ICE Conditions Tom Redshaw, BSc 1990 Thomas Telford
CM 093 Construction Planning Equipment And Methods R.L. Peurifoy P.E.,W.B. Ledbetter,P.E. 1985 Mc Graw-Hill
CM 094 Construction Dispute Review Board Manual Robert M. Matyas, A.A. Mathews, P.E.,Robert J. Smith,P.E. Esq.,P.E. Sperry, P.E. 1996 Mc Graw-Hill
CM 095 Preconstruction Estimating James J.O'Brien 1994 Mc Graw-Hill
CM 096 Home Repair & Remodel Cost Guide 1996 Marshall & Swift 1995 Mc Graw-Hill
CM 097 Homemade Lightning Creative Experiments in Electricity R.A. Ford TAB Books Imprint of McGraw-Hill
CM 098 Roofing the Right Way Steven Bolt 1997 Mc Graw-Hill
CM 099 Devlin's Boatbuilding Samual Devlin International Marine Camden, Maine
CM 100 The Nature of Boats Dave Gerr 1992 International Marine Camden, Maine,McGraw-Hill
CM 101 Inspecting the Aging Sailboat Don Casey International Marine Camden,Maine
CM 102 1980 JCT Standard Form of Building Contract A Commentary for Students and Practitioners R.F. Fellws 1981 Macmilan Press Ltd
CM 103 A Practical Guide to Alterations and Extensions Andrew R. Williams 1995 E & FN SPON
CM 104 A Practical Reference to SNA Mike Oxborrow, BSc 1993 McGraw-Hill,Inc.
CM 105 Mixed Analog-Digital VLSI Devices and Technology Yannis Tsividis 1996 McGraw-Hill,Inc.
CM 106 Electricity and Magnetism Fun Damentals Robert W. Wood 1997 Learning Triangle Press
CM 107 ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการนำระบบก่อสร้าง 2x4 ของแคนาดามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย จรัญพัฒน์ ภูวนันท์ ,อำนาจ รัตนบัญญัติ 2542 บริษัท อี.ที. พับลิชชิ่ง
CM 108 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง ดร.สมโภชน์ นพคุณ....... 2537 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CM 109 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง อาจารย์โสภณ แสงไพโรจน์.......... 2531 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CM 110 ระบบสารสนเทศเพื่องานก่อสร้าง ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์....... 2537 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CM 111 ระบบสารสนเทศเพื่องานก่อสร้าง อาจารย์ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.......... 2537 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CM 112 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ดร.สรชัย พิศาลบุตร........ 2532 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CM 113 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน อาจารย์วิชาญ ฤทธิ์รงค์.......... 2540 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CM 114 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ อาจารย์เฉลิมพงศ์ มีสมนัย........... 2532 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CM 115 STANDARD DRAWINGS FOR HIGHWAY CONSTRUCTION JOINTLY PREPARED 1997 KINGDOM OF THAILANDMINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS DEPARTMENT OF HIGHWAYS
CM 116 วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2521 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
CM 117 วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
CM 118 วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (บทความองค์ปาฐก บทความรับเชิญ บทความเพิ่มเติม) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
CM 119 วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (กำหนดการนำเสนอบทความ) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
CM 120 บทความการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม 2547 บริษัทเพชรรุ่งการพิมพ์ จำกัด
CM 121 บทความการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม 2548 บริษัทเพชรรุ่งการพิมพ์ จำกัด
CM 122 ทำเนียบมดโปร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2540 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CM 123 Intertraffic Asia 2002 Peter M. W. Elsenaar 2002 RAI GROUP
CM 124 รวมบทความจากวิทยานิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ 2543 รศ.พินิต ตั้งบุญเดิม หัวกน้าภาควิศวกรรมโยธา 2543 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CM 125 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ศูนย์ส่งเสริมงานวิจับและทรัพย์สินทางปัญญา สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มจธ.) 2543 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CM 126 คู่มือเครื่องหมายควบคุมจราจร ภาค 1 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 2531 กรมทางหลวง

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kmuttadmin/domains/kmutt.ac.th/public_html/cm/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kmuttadmin/domains/kmutt.ac.th/public_html/cm/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kmuttadmin/domains/kmutt.ac.th/public_html/cm/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kmuttadmin/domains/kmutt.ac.th/public_html/cm/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kmuttadmin/domains/kmutt.ac.th/public_html/cm/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kmuttadmin/domains/kmutt.ac.th/public_html/cm/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL