Construction Engineering and Management

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Student Research

รายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

ลำดับ

ชื่อ- สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาปัญหาพิเศษ

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

CMR 335

นายชิษณุพงศ์  ละออจิตร์ การศึกษาความเป็นไปได้ของการทำระบบจ่ายแรงดันไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินในโครงการบ้านจัดสรร ผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 336

นายธารา  เถื่อนกลาง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อโครงการบ้านจัดสรรของบริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 337

นายวิรัช  ประสาทแก้ว ความรับผิดชอบทางสังคมของผู้รับเหมาก่อสร้างไทย กรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย / ดร.วสันต์  ธีระเจตกุล

CMR 338

นายสุทัศน์  นาทอง ความคาดหวังของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 339

นายธนพรรษ ฐานาพิชัยศักดิ์ การศึกษาปัจจัยด้านความปลอดภัยระหว่างผู้ควบคุมงาน และคนงานในการก่อสร้างอาคารสูง ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 340

นายธีรยุทธ สุรศักดิ์ชโลธร การศึกษาปัจจัยภายในองค์กรที่มีผลกระทบต่อการควบคุมงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 341

นายจิรศักดิ์  คุ้มแคว้น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ชุ่มน้ำ  (RAMSAR SITE) เขตอนุรักษ์สัตว์ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย / ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 342

น.ส.ณิติพร  แสงจ้า การศึกษาระบบวางแผนและควบคุมระยะสั้นของการทำงานก่อสร้างในสนาม ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 343

นายธนิสร์ สมเจตนะพันธ์ แรงจูงใจในการทำงานของวิศวกรในองค์กรอุตสาหกรรมก่อสร้างประเทศไทย ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 344

นายธรรมสรณ์  อัครชัยธนธรณ์ การพัฒนาอุตสหกรรมซีเมนต์อย่างยั่งยืน รศ.เอนก  ศิริพานิชกร

CMR 345

น.ส.นิชาภา  วุฒิมาปกรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับสูงของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 346

นายนิติการณ์  ธรรมเพชร การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษา :  ผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดพัทลุง ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 347

น.ส.ภัทรพร  พรเทพเกษมสันต์ การศึกษาปรับปรุงผลิตภาพแ รงงานของคนงานฉาบปูนโดยวิธีการใช้แรงจูงใจ ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา / ผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ

CMR 348

นายภูวดล  คำแฮ ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงของกรมทางหลวง กรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1080 ตอนน่าน - ท่าวังผา - ทุ่งช้าง ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 349

นายยศธนาตย์  ธนภัทรวรธันย์ ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในย่านถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 350

น.ส.รัศรินทร์  กวินวราเสฎฐ์ การเปรียบเทียบปัญหาในการบริหารจัดการแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย (กรณีศึกษา : แรงงานไทยและแรงงานกัมพูชา) ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย / ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 351

นายรุจิโรจน์  จริยะปัญญา การศึกษาปัจจัยที่มีต่อแนวโน้มที่ทำให้จำนวนแรงงานก่อสร้างไทยลดลง ในจังหวัดสมุทรสาคร ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 352

นายรุ่งยศ  ศาสนอนันต์ การศึกษาการออกแบบต้นแบบทางธุรกิจ กรณศึกษาธุรกิจรับดูแลบ้าน ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 353

นายวีระ  พลเสนา การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างทางยกระดับรูปแบบคานรูปกล่องและคานรูปตัวไอ รศ.เอนก  ศิริพานิชกร

CMR 354

น.ส.สราลี  หุนาปเทศ การศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการทำงานร่มกันของผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาช่วงที่เคยร่วมงานกันมาก่อน ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 355

นายสาธิต  สิทธิ การศึกษาปัจจัยในพิจารณาอนุญาตวางท่อประปาจากหน่วยงานเจ้าของที่ในเขตพื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 356

ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ  เอมเอก ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อที่พักอาศัยสำหรับเขตทุ่งครุกรุงเทพนมหานคร ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 357

น.ส.อรวรรณ  ทิศนุ่น ปัจจัยวิกฤตที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 358

นายเกรียงไกร  สัมโมทย์ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานก่อสร้างในระหว่างการก่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมของภาครัฐในประเทศไทย ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 359

นายเอกราช  เนตรศิริ การศึกษาข้อผิดพลาดของการก่อสร้างส่วนงานสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา : อาคารชุดพักอาศัย ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 360

นายเปรมมินทร์  บุญทวี การประมาณการปริมาณงานโครงสร้างอาคารที่อยู่อาศัยขนาดเล็กและขนาดกลางด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอย รศ.เอนก  ศิริพานิชกร

CMR 361

นายธนะสิทธิ์  เรือนพรม การศึกษาเปรียบเทียบงานจ้างเหมาก่อสร้างแบบเหมารวมวัสดุกับแบบเหมาเฉพาะค่าแรงของโครงการหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 362

นายพีระพงษ์   เพ็ชรพัน การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าภายในโครงการก่อสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคตะวันตก ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย / ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

 
 

รายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

 

ลำดับ

ชื่อ- สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาปัญหาพิเศษ

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

CMR 306

นายวิวัฒน์  ไวโรจนกุลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำระบบ ERP มาใช้ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง และขนาดย่อมผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 307

นางสาวสุมนา สุนทรการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้างต่างประเทศเพื่อตัดสินใจประมูลงานผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 308

นายนพนันท์ เดชกูลพรศิริการศึกษาปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมหลักในประเทศไทยผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 309

นายพงษ์เทพ  พีรเมธางกูรปัญหาเรื่องความเสี่ยงของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในโครงการก่อสร้างผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 310

นายพัฒนพงษ์  สิงห์สง่าการศึกษาความพึงพอใจที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรในจังหวัดนครราชสีมาผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 311

นายปรีชา พิชาดุลย์การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของส่วนภูมิภาค 1 และส่วนภูมิภาค 2 ที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายบริหารศูนย์ประกอบการ (สำนักงานใหญ่)  บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย

CMR 312

นายพงศ์รัช  โรจน์ตระกูลการศึกษาปัญหาที่มีผลกระทบกับโครงการก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 313

นายพิเชษฐ์  นิลสว่างการประเมินการใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001 ในบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาด้านงานก่อสร้างอาคารผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 314

นายยุทธนา  จุลดำเนินธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานก่อสร้างในประเทศไทยผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 315

นายวรรธนะ  ประภาภรณ์การประเมินผลโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานการคมนาคมขนส่งทางถนน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (Analytical hierarchy Process)ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 316

นายวิษณุ  กิตติประภานันท์การศึกษาปัญหาการก่อสร้างล่าช้าของโครงการอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 317

นายอิทธิชัย ยังบรรเทาการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขความล่าช้าในงานก่อสร้างอาคารสูงผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 318

นายไพโรจน์ อึ้งนวลจันทร์การศึกษาผลกระทบของความพึงพอใจของบุคลากรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในหน่วยงานก่อสร้างผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 319

นายคำพา เยาวะศรีการศึกษาการประเมินความสามารถของวิศวกรไฟฟ้าโดยใช้วิธีดัชนีชี้วัดหลักรศ.เอนก ศิริพานิชกร

CMR 320

นายชลิต ชูแสงการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าโครงการก่อสร้างงานสะพานและงานถนนผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา / ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 321

นายดนุพล สุรเกียรติการศึกษาการจัดทำแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง : การรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือนผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 322

นายธนวัฒน์  วัฒนชัยการศึกษาความคาดหวังในสมรรถนะของบุคลากรด้านวิศวกรรมโยธาในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 323

นายสิทธิพร แซ่จู้การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกระบบการก่อสร้างในงานก่อสร้างชั้นใต้ดินรศ.เอนก ศิริพานิชกร

CMR 324

นายปฏิภาณ เดชบุรัมย์การศึกษาการตอบสนองความเสี่ยงของบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 325

นายพงศ์สุระ จิ๋วปัญญาลำดับความสำคัญของงานสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะในโครงการบ้านจัดสรรดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 326

นางมาลินี วิศิษปัญญกุลการศึกษาความเหมาะสมของการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียอิสระแยกเฉพาะอาคาร เปรียบเทียบกับการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียรวมทั้งโครงการ : กรณีศึกษา โครงการบ้านเอื้ออาทรประเภทอาคารชุดพักอาศัยของการเคหะแห่งชาติผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา /ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 327

นางสาวลาวัลย์ ขันเกษตรการศึกษาการเปรียบเทียบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับเหมาก่อสร้างทางของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา /ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 328

นายวรพจน์ เสนาชัยการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนเส้นทางอาชีพจากวิศวกรไปเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจการก่อสร้างดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 329

นายวัฒนา  สุระภาการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาก่อสร้างเพื่อหาค่าสัดส่วนองค์ประกอบหลักงานก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 330

นายสุนทร ก่อเบญจวรรณปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและความพึงพอใจของลูกค้าในการเลือกซื้ออาคารพาณิชย์ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 331

นายสุนทร จันทร์สว่างการศึกษาปัญหาการพัฒนาสาธารณูปโภคในหมู่บ้านมหาดไทยผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา /ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 332

นายอนุชา เครือเอมการศึกษาปัญหาที่ส่งผลกระทบทางด้านการเงินต่อการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทอาคารของผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดราชบุรีผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา /ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 333

นายเจษฎา เสนารัตน์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายของรัฐ กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทรผศ.ดร.วุฒิพงศ์   เมืองน้อย

CMR 334

นายเดชฤทธิ์  เฉวียงวงค์การสำรวจการใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบก่อสร้างผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา
 

รายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

 

ลำดับ

ชื่อ- สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาปัญหาพิเศษ

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

CMR 272

นายณัฐพงศ์  พงษ์ประสิทธิ์การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเช่าพักอพาร์ตเมนต์ บริเวณพื้นที่เขตสาทรผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 273

ว่าที่ร้อยตรีอุดมศักดิ์  รัตนสินทร์การศึกษาปัจจัยมีทส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการบริหารโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของกรมชลประทานผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 274

นายจุติพงศ์  แก้วคงปัจจัยที่มีผลในการเปลี่ยนแปลงงานของวิศวกรโยธาผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 275

นายชัชชัย  อิทธิอมรเลิศการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักความสามารถในการก่อสร้างได้ของผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 276

นายตะวัน  บุญนิธีการศึกษาปัจจัยในการเลือกแหล่งเงินกู้ต่างประเทศในการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานของไทยผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 277

นายทิวา  รักอาชีพทัศนคติต่อการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปในตลาดบ้านพักอาศัยของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาครผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 278

นายธีรากร  หนังสือการวัดคุณภาพงานก่อสร้าง  (บ้านพักอาศัย)ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 279

นายปณต  มงคลธรรมากุลการศึกษาปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพในงานก่อสร้างอาคารของหน่วยงานภาครัฐผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 280

น.ส.พริญญา  พรหมพูลการศึกษาปัจจัยความสำเร็จของผู้บริหารในโครงการก่อสร้างผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 281

น.ส.ปิยะมาศ  ชูเนตรการศึกษาปัจจัยของเจ้าของโครงการที่มีต่อการจ้างผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานออกแบบอาคารผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 282

นายภาณุพงษ์  บัณฑิตนิยมานนท์การศึกษาการจัดการด้านความปลอดภัยของผู้บริหารโครงการก่อสร้างในประเทศไทยผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 283

นายวรพงษ์  คงฤทธิ์การศึกษาแนวทางการประมาณปริมาณงาน การก่อสร้างอาคารสูงสำหรับพักอาศัยโดยวิธีสัดส่วนองค์ประกอบหลักผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 284

นายวุฒิศักดิ์  จันทรพาการวิเคราะห์กระบวนการและแนวทางการจัดการกับคำสั่งการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 285

นายอรรถพล  วงค์ตระกูลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในค่าตอบแทนของวิศวกรโยธาในประเทศไทยผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 286

นายอานุพงศ์  บุษราภรณ์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการก่อสร้างที่ล่าช้าในหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานครผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 287

นายเขมชาติ  อินทร์แก้วการศึกษาแนวทางการจัดการด้านคุณภาพงานก่อสร้างของบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 288

นายกิตติ เลิศวรวณิชการศึกษาปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 289

นายชัยพจน์  ช่างแต่งการศึกษาปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อผู้ปรกอบการอสังหาริมทรัพย์ผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 290

นายทรงชัย  งามวิวัฒน์กุลการศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างในระดับปฏิบัติการผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 291

นายจามร  อนุชิตโอฬารความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและผลกระทบต่อผู้ประกอบการก่อสร้างผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 292

นายธนาวุฒิ  เขียวรอดปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 293

นายน้ำพุ  อยู่เมืองการศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้นวัตกรรมในงานก่อสร้างผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 294

นายภานุพงศ์  จันทิมาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างถนนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 295

นางสาววรรณวรางค์  ไม้จันทร์การศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 296

นายวันชนะ  นรสิงห์แบบจำลองผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกต่อองค์การผู้รับเหมาก่อสร้างผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 297

นายวุฒินันท์  เอื้อภัทรเศรษฐ์การศึกษาความพึงพอใจทางด้านคุณภาพในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมระดับกลางรศ.เอนก  ศิริพานิชกร

CMR 298

นายศิชล  ชลประทินแบบจำลองผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกต่อองค์การผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 299

นางสาวสิรินธร  ราชวงษ์กลยุทธ์สำหรับการจัดการงานเปลี่ยนแปลงในโครงการก่อสร้างอาคารภาครัฐในประเทศไทยผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 300

นายสุขใจ  แสงสกุลความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงของกรมทางหลง กรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สายปรับปรุงถนนแจ้งวัฒนะฝั่งใต้ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย / ดร.สืบพงศ์  ไพศาลวัฒนา

CMR 301

นายอภิศักดิ์   คุณาปกรณ์การปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในจังหวัดฉะเชิงเทราผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 302

นายเทอดธรรม  ทิพย์รัตน์การศึกษาการบริหารจัดการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันงานระบบวิศวกรรมสำหรับสถานศึกษารศ.เอนก  ศิริพานิชกร

CMR 303

นายเมธี  โก้ล่องการศึกษาปัญหาด้านเทคนิคก่อสร้างในการตรวจรับมอบบ้านในโครงการบ้านจัดสรรผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 304

นายสุวิจักขณ์  บงกชกรการศึกษาปัญหาของร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในเขตธนบุรี กรุงเทพฯผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 305

 นายยืนยง  พุฒิชาติ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในอสังหาริมทรัพย์ของเมืองพัทยา ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
 
บทความ อื่นๆ ...
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL