Construction Engineering and Management

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ และการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ และการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง

 

1. Template / Manual for Graduate-Level Theses 2014 (Faculty of Engineering)

2. ขั้นตอนการทำและสอบกันวิทยานิพนธ์ (รูปแบบ มจธ.)

3.  สรุปขั้นตอนการขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ / การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง (รูปแบบโครงการฯ)

4. คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ (สำนักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ)

5. คู่มื่อการเขียนวิทยานิพนธ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

6. แบบฟอร์มที่ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ / การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง

7. การแจ้งความจำนงเพื่อสำเร็จการศึกษา /การขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ผ่านเว็บไซต์)

8. รายการตรวจสอบเพื่อสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แบบ วศ.2)

9. แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์/การวิจัยโครงการเฉพาะเรื่อง (แบบ บ-1)

10. รายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินการ (แบบ บ-2/1)

11. แบบเสนอชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (แบบ วศ.1)

12. ข้อตกลงว่าด้วยการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

13.  แบบฟอร์มขอตรวจสอบการยืมหนังสือหอสมุด (วศ. 5)

14. แบบฟอร์มตรวจสอบไวยากรณ์เนื้อหาและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ล่าสุด

15.  Template ปกในและหน้าอนุมัติ

16. เกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง

17. แบบใบเบิก/จ่ายวัสดุ

18. แบบฟอร์มขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง

19. ใบสำคัญรับเงิน

20. ประวัติจบการศึกษา