Construction Engineering and Management

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รายชื่อหนังสือ โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง CM076-CM126

ลำดับที่

รายการ

ชื่อผู้แต่ง

ปีที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

CM 076 In Search of Excellence in Project Management Harold Kerzner John Wiley & Sons, Inc.
CM 077 Pipeline Risk Management Manual W.Kent Muhlbauer 1992 Gulf Publishing Company
CM 078 Professional Construction management Donald S. Barrie, Boyd C. Paulson, Jr. 1984 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 079 Human Resources Management Gary Dessler Prentice Hall
CM 080 Computer Applications in Construction Boyd C. Paulson, Jr. 1995 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 081 Building Materials Technology Structural Performance and Environmental Impact L. Reed Brantley, Ph.D., Ch.E. , Ruth T. Brantley, M.Ed., C.H.E. Mc Graw-Hill, Inc.
CM 082 Materials Handbook George S. Brady, Henry R. Clauser 1989 McGraw-Hill,Inc.
CM 083 Spon's Asia Pacific Construction Costs Handbook Davis Langdon &Seah International 1994 E & FN SPON
CM 084 West Coast of North and South America Including the Hawaiian Islands Internation Marine Camden, Maine 1996 McGraw-Hill
CM 085 West Coast of North and South America Including the Haeaiian Islands and the Alaskan Supplement Internation Marine Camden, Maine 1997 McGraw-Hill
CM 086 Quality Assurance for Building Design Malcolm Taylor,Harry H Hosker 1992 Longman Scientific &Technical
CM 087 Quality Management Systems Fundamentals and vocabulary สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1999 ISO
CM 088 แบบหล่อคอนกรีต Concrete Formwork ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ 2537
CM 089 Formwork for Concrete Structures R.L. Peurifoy P.E. 1976 Mc Graw-Hill
CM 090 Forwork for Concrete By M.K. HURD 1981 American Concrete Institute Detroit
CM 091 Principles of Construction Roger Greeno 1986 Longman Group Limited
CM 092 Site agen's handbook Construction under the ICE Conditions Tom Redshaw, BSc 1990 Thomas Telford
CM 093 Construction Planning Equipment And Methods R.L. Peurifoy P.E.,W.B. Ledbetter,P.E. 1985 Mc Graw-Hill
CM 094 Construction Dispute Review Board Manual Robert M. Matyas, A.A. Mathews, P.E.,Robert J. Smith,P.E. Esq.,P.E. Sperry, P.E. 1996 Mc Graw-Hill
CM 095 Preconstruction Estimating James J.O'Brien 1994 Mc Graw-Hill
CM 096 Home Repair & Remodel Cost Guide 1996 Marshall & Swift 1995 Mc Graw-Hill
CM 097 Homemade Lightning Creative Experiments in Electricity R.A. Ford TAB Books Imprint of McGraw-Hill
CM 098 Roofing the Right Way Steven Bolt 1997 Mc Graw-Hill
CM 099 Devlin's Boatbuilding Samual Devlin International Marine Camden, Maine
CM 100 The Nature of Boats Dave Gerr 1992 International Marine Camden, Maine,McGraw-Hill
CM 101 Inspecting the Aging Sailboat Don Casey International Marine Camden,Maine
CM 102 1980 JCT Standard Form of Building Contract A Commentary for Students and Practitioners R.F. Fellws 1981 Macmilan Press Ltd
CM 103 A Practical Guide to Alterations and Extensions Andrew R. Williams 1995 E & FN SPON
CM 104 A Practical Reference to SNA Mike Oxborrow, BSc 1993 McGraw-Hill,Inc.
CM 105 Mixed Analog-Digital VLSI Devices and Technology Yannis Tsividis 1996 McGraw-Hill,Inc.
CM 106 Electricity and Magnetism Fun Damentals Robert W. Wood 1997 Learning Triangle Press
CM 107 ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการนำระบบก่อสร้าง 2x4 ของแคนาดามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย จรัญพัฒน์ ภูวนันท์ ,อำนาจ รัตนบัญญัติ 2542 บริษัท อี.ที. พับลิชชิ่ง
CM 108 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง ดร.สมโภชน์ นพคุณ....... 2537 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CM 109 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง อาจารย์โสภณ แสงไพโรจน์.......... 2531 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CM 110 ระบบสารสนเทศเพื่องานก่อสร้าง ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์....... 2537 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CM 111 ระบบสารสนเทศเพื่องานก่อสร้าง อาจารย์ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.......... 2537 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CM 112 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ดร.สรชัย พิศาลบุตร........ 2532 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CM 113 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน อาจารย์วิชาญ ฤทธิ์รงค์.......... 2540 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CM 114 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ อาจารย์เฉลิมพงศ์ มีสมนัย........... 2532 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CM 115 STANDARD DRAWINGS FOR HIGHWAY CONSTRUCTION JOINTLY PREPARED 1997 KINGDOM OF THAILANDMINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS DEPARTMENT OF HIGHWAYS
CM 116 วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2521 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
CM 117 วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
CM 118 วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (บทความองค์ปาฐก บทความรับเชิญ บทความเพิ่มเติม) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
CM 119 วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (กำหนดการนำเสนอบทความ) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
CM 120 บทความการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม 2547 บริษัทเพชรรุ่งการพิมพ์ จำกัด
CM 121 บทความการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม 2548 บริษัทเพชรรุ่งการพิมพ์ จำกัด
CM 122 ทำเนียบมดโปร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2540 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CM 123 Intertraffic Asia 2002 Peter M. W. Elsenaar 2002 RAI GROUP
CM 124 รวมบทความจากวิทยานิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ 2543 รศ.พินิต ตั้งบุญเดิม หัวกน้าภาควิศวกรรมโยธา 2543 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CM 125 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ศูนย์ส่งเสริมงานวิจับและทรัพย์สินทางปัญญา สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มจธ.) 2543 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CM 126 คู่มือเครื่องหมายควบคุมจราจร ภาค 1 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 2531 กรมทางหลวง