Construction Engineering and Management

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

Voice of Student (เสียงจากศิษย์ปัจจุบัน)

นายกมล สิงห์โตแก้ว นายกมล สิงห์โตแก้ว

(กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บ. ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน))
ความคิดเห็น
-  หลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร
หลังจากข้าพเจ้าได้จบการศึกษาแล้ว สามารถนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้กับงานบ.ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน) ได้มาก เนื่องจากความรู้ที่เรียนมา ตรงกับสายงานที่ได้รับมอบหมาย และยังนำไปแนะนำ พนักงานระดับอื่นๆด้วย เพื่อให้ทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
- หลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้าง(CM) ช่วยให้มีความก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน มาก น้อยแค่ไหน อย่างไร

เนื่องจากก่อนข้าพเจ้าเล่าเรียน ก็ได้รับตำแหน่งและความไว้วางใจค่อนข้างสูงจากผู้บริหาร หลังจากจบแล้วได้เลื่อนตำแหน่งจาก ผู้บริหารระดับกลาง เป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้น

- โครงการวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้าง (CM) ในมุมมองของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอย่างไร
ในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างปัจจุบัน ยังต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถ ในด้าน CM อีกมาก เนื่องจากขณะนี้ค่อนข้างขาดแคลน หรือไม่ก็ไม่ทราบว่าจะหามาจากที่ไหน ส่วนใหญ่คนที่เรียน CM จะเป็นพนักงานบริษัท เพื่อเรียนเพิ่มเติม อยากให้โครงการมีประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้าง รับรู้ว่าจะสามารถหาคนที่มีความรู้ความสามารถได้ที่ไหน

  -------  -----                       --    -  ---               ----------                                     ----------------------------                ------------------             ------------        -------------------------------    ----------------    -------   -------------------------           --------------------