Construction Engineering and Management

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550

 

ลำดับ

ชื่อ- สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาปัญหาพิเศษ

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

CMR 209

นายปกรณ์  ศรีปานวงศ์การวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาด้านงานออกแบบทาง ของกรมทางหลวง โดยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์

CMR 210

นายประชิต  มั่งเกียรติสกุลการศึกษาปัญหาความขัดแย้งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการปรับปรุงท่อด้านลดน้ำสูญเสียของสำนักงานประปกสาขา การประปานครหลวงดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 211

นายเพิ่มวุฒิ  บูรพาศิริวัฒน์การนำแนวทาง Balanced Scorecard มาประเมินประสิทธิผลองค์กร กรณีศึกษา : สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงรศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ

CMR 212

นายอรรถพล  นนทรีการศึกษาปัจจัยการเลือกซื้อบ้านมือสองของผู้บริโภคผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์

CMR 213

นายเอกรัตน์  หรรษคุณาฒัยการศึกษาปัญหาในโครงการก่อสร้างวางท่อประปกและปรับปรุงท่อจ่ายน้ำรศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ

CMR 214

นายวสันต์  พันพิชิต กรณีศึกษาเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการทำโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์

CMR 215

นายชัชวรุตม์  รอตภัยกรณีศึกษาแนวทางการจัดการความเสี่ยงสำหรับโครงการก่อสร้างทางลอดผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์

CMR 216

นายชนะทัศน์  นาคจั่นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการทำงานของงานก่อสร้างในโครงการบ้านจัดสรรผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์

CMR 217

นายวสันต์  เจียมกรกต ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานช่างผู้ควบคุมงานรศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ

CMR 218

นางสาวอมรา  คานการศึกษาขอบเขตและหน้าที่การให้บริการทางวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษาบริหารโครงการผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์

CMR 219

นายภากร  อันประนิตย์การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการก่อสร้างห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 220

นายเจริญพร  ปาชนะวงศ์การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบด้านจิตใจของแรงงานในการทำงานต่อกรณีเดินทางทำงานต่างประเทศ (กรณีศึกษา : บริษัท เพาเวอร์ไลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน))ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 221

นายไพบูลย์  ถนอมกิจชัยการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางในการคัดเลือกระบบผนังภายใน สำหรับอาคารสูง โดยใช้วิธี AHPดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 222

นายยศ  มีอนันต์การประยุกต์ใช้เจเนติกอัลกอริธึมส์ร่วมกับการออกแบบโครงข้อหมุนดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 223

นายอรรถสิทธิ์  อัตโถปกรการเปรียบเทียบแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 224

นายอภิวัฒน์  เหลืองอ่อนการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้  KPI ในหน่วยงานก่อสร้างผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 225

นายชวิศ  ยอดเพชรการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และแนวทางการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในหน่วยงานก่อสร้างดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 226

นายถาวร  ล่องตี้การประเมินแผนแม่บทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี ด้วยกระบวนการ AHPรศ.เอนก  ศิริพานิชกร

CMR 227

MR.PORNSAK   THONGCHAISTRUCTURAL DRAWING EVALUATION OF TALL BUILDINGS USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESSAssoc.Prof. Anek  Siripanichgorn

CMR 228

นายวุฒิชัย  แก้วกุดั่นความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคารสูงผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 229

นายสุพรรณ  วรรณบวรการเปรียบเทียบปัจจัยวิกฤตที่ทำให้การก่อสร้างล่าช้า กรณีศึกษา : การก่อสร้างโดยวิธี ออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง และวิธี ออกแบบ-ก่อสร้างผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 230

นายอธิวัฒน์  ถนอมบุญการศึกษาความเสี่ยงโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก SPP ในประเทศไทยผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์