Construction Engineering and Management

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549

 

ลำดับ

ชื่อ- สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาปัญหาพิเศษ

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

CMR 170นางสาวลัลลนา   ม่วงงามการศึกษาการบริหารความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
CMR 171นายศุภโชค   ตันติพงศ์เกิดสุขการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจก่อสร้างผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
CMR 172นายสรพงษ์  เดี่ยวสมบูรณ์การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้ารศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
CMR 173นายเวชสวรรค์   หล้ากาศอิทธิพลของฮวงจุ้ยต่อการบริหารจัดการโครงการผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
CMR 174นายนันทพล   อิศรภักดีการศึกษาสาเหตุและความเข้าใจของผู้รับเหมาก่อสร้างต่อการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายที่มีต่อประกันวินาศภัยผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
CMR 175นายปรีดา  วันธนาภรณ์การศึกษาปัจจัยการตัดสินใจในการเลือกใช้ทาวเวอร์เครนในการก่อสร้างโครงการรศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
CMR 176นายมิตรสัมพันธ์  ชัชวาลรังสรรค์การศึกษาข้อบกพร่องของงานก่อสร้างภาครัฐจากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจแผ่นดินผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
CMR 177นายวรวิทย์  คูนลินทิพย์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาในพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานครรศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
CMR 178นายวิโรจน์   อัศวทวีโชคชัย.การศึกษาขยะมูลฝอยจากกระบวนการก่อสร้างในโครงการหมู่บ้านจัดสรรรศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
CMR 179นายอนันต์  ชัยโสมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานส่วนกลางสำหรับธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา ธุรกิจน้ำพริกชุมชน อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีรศ.อเนก  ศิริพานิชกร
CMR 180นายอภิชาติ   สวัสดิ์นพรัตน์กรณีศึกษาการจัดการความรู้ในองค์กรบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง  รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
CMR 181นางสาวอรวรรณ   ทองใบ.คุณลักษณะผู้บริหารโครงการที่อุตสาหกรรมก่อสร้างต้องการรศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
CMR 182นายกำพล  จันทสุนีย์การศึกษาค่าอำนวยการในโครงการก่อสร้างบ้านเดี่ยว โครงการบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา
CMR 183นายบรรหาร  เอกโรจนกุลการเปรียบเทียบปัจจัยความล่าช้าระหว่างงานเอกชนและงานราชการผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
CMR 184นายพชร  ชูครุวงศ์กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ผู้รับเหมาช่วงสำหรับโครงการก่อสร้างประเภทงานอาคาร โดยผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลางดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา
CMR 185นายพินันชัย  ปานนกแนวทางในการจัดการปัจจัยด้านความคิดเห็นในการคัดเลือกผู้รับเหมาสำหรับระบบออกแบบและก่อสร้าง โดยวิธี Analytic Hierarchy Process (AHP)ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา
CMR 186นายสรชัย  นิโรธเริงสิริการศึกษาปัญหาที่มีผลกระทบกับการก่อสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
CMR 187นายสรายุทธ์  เหลืองอ่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4 มิติ ในงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
CMR 188นางสาวสุพัฒตรา รสมาลาปัญหาการดำเนินการก่อสร้าง กรณีศึกษา : โครงการวงแหวนอุตสาหกรรม สัญญาที่ 3 ตอนทางแยกต่างระดับส่วนกลางผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
CMR 189นายสุวิบูลย์  พิทย์เลิศพิทักษ์กรณีศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างที่ใช้มาตรา 39 ทวิผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
CMR 190นางสาวสุนิศรา  สุขสราญการศึกษาและเปรียบเทียบการก่อสร้างที่อยู่อาศัยด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูประหว่างผนังรับน้ำหนัก และระบบเสาคาน : กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทรผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
CMR 191นายปฏิวัติ  เปาประดิษฐ์ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์เชิงสังคมที่มีผลต่อปริมาณความต้องการในโครงการอาคารประเภท บ้านพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา
CMR 192นายวัฒนา  ช่างเหลาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรรในระบบสำเร็จรูปดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา
CMR 193นายราชศักดิ์   รุ่งอนันต์ทรัพย์การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในงานบ้านจัดสรรผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
CMR 194นายมารุต  ชาวสวนการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าภายในโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรีผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
CMR 195นายอนุศาสตร์  คำหอมปัจจัยสู่ความสำเร็จตลอดวงจรอายุสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
CMR 196นายโอภาส  ถาวร  การพัฒนาโปรแกรมประมาณราคางานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ
CMR 197นายต่อศักดิ์  ชลธารการศึกษาปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่เกิดจากการใช้ Design & Build ในโครงการภาครัฐ กรณีศึกษา : การจ้างเหมาก่อสร้างโครงการตลาดกลางสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา
CMR 198นายนคเรศ  พรหมจรรยาการศึกาเปรียบเทียบแนวทางในการคัดเลือกระบบการก่อสร้างผนังภายนอกแบบก่ออิฐ ฉาบปูนกับระบบผนังสำเร็จรูปโดยวิธี AHPดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา
CMR 199นายนเริงชัย  มากชุมพลการพัฒนาโปรแกรมช่วยในการจัดการและการเขียนแบบ สำหรับงานระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดให้แรงดึงภายหลังในประเทศไทยผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
CMR 200นายพงศ์เทพ  พงศ์สุวรรณปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการติดตั้งงานระบบประกอบอาคารในอาคารสูงดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา
CMR 201นายพิษณุ  ซัวตังไล้การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของโครงการบ้านจัดสรรในเขตเมืองพัทยาและอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา
CMR 202นายวีระฉัตร  วงศ์ทวีปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพในโครงการก่อสร้างเขื่อนและอาคารประกอบในขั้นตอนการออกแบบผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
CMR 203นายสามารถ  หอมทองการศึกษาปัจจัยความล่าช้าระหว่างผู้รับเหมาหลักกับผู้รับจ้างช่วงที่ได้รับการแต่งตั้งในงานก่อสร้างอาคารสูงผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
CMR 204นายหัตถชัย  สวัสดิ์สุขความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างของกรมชลประทาน กรณีศึกษา โครงการก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ และตรังผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
CMR 205นางสาวสุนิศรา  คำเงินการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ทีอยู่อาศัยในโครงการที่ก่อตั้ง โดยภาครัฐ กรณีศึกษา โครงการบ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ กับ โครงการเคหะชุมชนหลักสี่ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
CMR 206นายวัชระ  อินทุสุตปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการคัดเลือกวิธีการปรับปรุงคุณภาพดินในการก่อสร้างทางหลวง กรณีศึกษา :  ทางหลวงหมายเลข 3117 บางบ่อ - คลองด่วนดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา
CMR 207เรือโทอานุภาพ  จันทร์ตราการศึกษาปัญหาอุปสรรคที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการบริหารสัญญางานก่อสร้าง ภาครัฐ กรณีศึกษา :  สัญญาจ้าง กรมช่างโยธาทหารเรือผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
CMR 208นายเอกรัฐ  พึ่งพาระบบรายงานการก่อสร้างผ่านอินเตอร์เน็ตดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ /          ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา