Construction Engineering and Management

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2545

 

ลำดับ

ชื่อ- สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาปัญหาพิเศษ

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

CMR 059นายกฤช  จิตราภัณฑ์การพัฒนาระบบประเมินสภาพอาคารที่ถูกทิ้งร้างในช่วงเศรษฐกิจถดถอย  (Development of  Evaluating System in Assesing the Potential of Abandoned Building during Recession Period)ดร.สุทธิ  ภาษีผล
CMR 060นายไกรฤกษ์  เลิศจันทึกการศึกษาแนวทางการพัฒนาแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย  (Guideline for the Development of Skilled Workers for Thai Construction Industry)ผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์
CMR 061นายจำรัส  โล่ห์สถาพรพิพิธการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการกำหนดราคาในงานก่อสร้างอาคาร  (Development of a Computer Program for Building Construction Pricing)ผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์
CMR 062นายชุมพล  สอนฤทธิ์การศึกษาความพร้อมของการนำ ISO 14000 และ มอก. 18000 มาใช้ในบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างของไทย  (A Study of Implementation ISO 14000 and TIS 18000 in Thai Construction Industry)ดร.สุทธิ  ภาษีผล
CMR 063นางสาวณัฐหทัย  โพธิ์หิรัญการศึกษาอัตราผลิตภาพของกิจกรรมของการก่อสร้างสะพาน  (Productivity in Activity of  Bridge Construction)ดร.สุทธิ  ภาษีผล
CMR 064นายดนุพล  วิศวรากูรการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการทำนายระยะเวลาที่ล่าช้าออกไปของโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในประเทศไทย  (A Concept on Artificial Neural Networks (ANNs) Application for Project Delay Forecasting of  R.C. Building in Thailand)รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ
CMR 065นายนที  ฤดีสุขสกุลการกำหนดตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวโดยเทคนิค Multidmensional Scaling  (Temporaty Facilities Positioning Using Multidmensional Scaling Technique)รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ
CMR 066นายนพดล  สินไพบูลย์แนวทางการคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร  (Consultant Seletion Process for  Building Construction)รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ
CMR 067นายนรชัย  นุตพันธ์พิสุทธิ์ระบบสารสนเทศการวัดเนื้องานและควบคุมราคางานสำหรับงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า  (Information System of Construction Progress Measurement and Cost Control for Mechanical and Electrical Work)ผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์
CMR 068นางสาวปทิตตา  วุฒิพงษ์การศึกษาขอบเขตหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างโรงงานในประเทศไทย  (A Study the Problems Associated with Costruction Industry in Thailand)ผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์     ดร.สุทธิ   ภาษีผล     
CMR 069นายประสันน์  สายประทุมทิพย์การประยุกต์ใช้หลักการลดรอบเวลาทำงานในหน่วยงานก่อสร้าง      (Application of  Reduced Cycle Time Principle in Construction Sites Management of  Construction Sites)ผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์
CMR 070นายเปรม  จิตธนโชติแนวทางในการดำเนินงานเพื่อควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างถนน (The Way of Control Dust in Construction Road)ผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์
CMR 071นายพงษ์ศักดิ์  ธีระกิตติวัฒนาการศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างอาคาร  (Study of  Job Satisfaction of  Participants inBuilding Construction)ดร.สุทธิ  ภาษีผล
CMR 072นายพีระพล  เดชะดนุวงศ์การคาดการณ์แนวโน้มความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครในอนาคตช่วงปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2550  (The Prediction of  Trend in the Delay of  Large Construction Projects in Bangkok Between Year 2002 and Year 2007)ดร.สุทธิ  ภาษีผล
CMR 073นายมัธยันต์  เอี่ยมไพบูลย์การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบบริหารคุณภาพเครื่องกลและไฟฟ้าในโครงการก่อสร้าง  (A Study of  Factor on Influencing Quality Performance of  M&E Construction Project)ดร.สุทธิ  ภาษีผล
CMR 074นายยงศักดิ์  ยั่งยืนการศึกษาปัญหาการจัดการในการติดตั้งงานระบบในอาคาร        (The Study Problems of  Management for  Building System Installation)ดร.สุทธิ  ภาษีผล
CMR 075นายโรจน์วัฒน์  อินทร์ทุ่งการพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยในการเขียนแบบและประเมินมูลค่าเบื้องต้นของฝ่ายทดน้ำคอนกรีตชลประทานขนาดเล็ก  (Development of Estimating Program for  Preliminery Construction Design of  Small Irrigation Concrets Weir)รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ
CMR 076นายวัชรพล  ปรปักษ์ขามกรณีศึกษา ประสิทธิภาพในการรื้อถอนโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  (Case Study : Productivity of  Demolition Structure Rrinforce Concrete Building)ดร.สุทธิ  ภาษีผล
CMR 077นายวิโรจน์  โสภณธราดลการศึกษารายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในโครงการก่อสร้าง  (Identification Items of  Overhead Cost Estimating in Constructions)ผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์
CMR 078นายวุฒินันท์  เลิศพัฒนะกุลการศึกษาปัญหาและบทบาทขององค์กรที่ทำหน้าที่บริหารงารก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินกรุงเทพมหานคร  (Case Study of  Problem and Role of  Professional Construction Management for  MRTA  Underground Structure Project in the Bangkok)ดร.สุทธิ  ภาษีผล
CMR 079นายสพล  คุ้มรุ่งโรจน์การศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000 ขององค์กรผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในประเทศไทย  (Case Study Result of  ISO 9000  Quality Management System of  Construction's Materials Industry in Thailand)ดร.สุทธิ  ภาษีผล
CMR 080นายสมชาย  อินเถื่อนการพัฒนาโปรแกรมการคำนวณหาปริมาณงานดินและเขียนแบบในงานถนน  (The Development of  Earthwork Calculation and Roodway Drawing Application)ดร.สุทธิ  ภาษีผล
CMR 081นางสาวสุจิตรา  จงเจริญการศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้เหล็กเสริมกำลังประเภทต่าง ๆ     (Comparative Study of  Rigid Pavement Costs to Variable Item Costs and Duration by Using Different Steel Reinforcement)ผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์       ผศ.อเนก  ศิริพานิชกร 
CMR 082นายสุรชัย  ศิริดาวทองการพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการประมูลงานถนนของผู้รับเหมากรมโยธาธิการ  (Development of  Bid Evaluation Program for  PWD's  Highway Contractor)รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ
CMR 083นายสุวณัฐ  ตันตนาตระกูลการศึกษาและเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กร : กรณีศึกษาการจัดทำผังเมืองรวม  (A  Study on Enterprise Workflow Improvement Process :  A Case Study of  Urban Planning)ผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์
CMR 084นายอุทิศ  ศาลติกุลนุการการบริหารเชิงกลยุทธิ์ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย  (Strategic Management of  Thai Construction Contractors)ผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์