Construction Engineering and Management

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

แผนการศึกษา (Curriculum) 

แผนการเรียน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

  
ปีที่ 1    ภาคเรียนที่ 1ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
CVE 512 การบริหารโครงการ 3 (3-0-6)CVE 611 การวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง 3 (3-0-6)
CVE 514 ระบบโครงสร้างอาคาร 3 (3-0-6)CVE 618 ปัจจัยด้านบุคลากรในการบริหารงานก่อสร้าง 3 (3-0-6)
CVE 613 การเพิ่มผลผลิตในงานก่อสร้าง 3 (3-0-6)CVE 610 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 3 (3-0-6)
CVE 615 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง 3 (3-0-6) CVE 601 การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง 2 (0-4-8)
 CVE 602 วิทยานิพนธ์ 3 (0-6-12)
ปีที่ 1    ภาคเรียนที่ 2LNG 550, LNG600 วิชาภาษาอังกฤษ 2 (1-2-2), 3 (1-2-3)
CVE 503 การสัมมนา 1 (0-2-3) 
CVE 516 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ 3 (3-0-6)ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
CVE 601 การศึกษาโครงการศึกษาเฉพาะเรื่อง 2 (0-4-8)CVE 614 กระบวนการยุติธรรมในงานก่อสร้าง 3 (3-0-6)
CVE 602 วิทยานิพนธ์ 3 (0-6-12)CVE 617 การบริหารการเงินสำหรับโครงการก่อสร้าง 3 (3-0-6)
CVE 612 การบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง 3 (3-0-6)CVE 601 การศึกษาโครงการศึกษาเฉพาะเรื่อง 2 (0-4-8)
LNG 550, LNG600 วิชาภาษาอังกฤษ 2 (1-2-2), 3 (1-2-3)CVE 602 วิทยานิพนธ์ 3 (0-6-12)
CVE  621 การบริหารความเสี่ยงในงานก่อสร้าง  3 (3-0-6)