Construction Engineering and Management

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

คณะกรรมการอำนวยการโครงการ  (Board of committee)

1.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่ปรึกษา

2.  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ประธานกรรมการ

3.  รศ.ดร.ไกรวุฒิ   เกียรติโกมล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4.  รศ.เกษม  เพชรเกตุ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5.  รศ.ดร.โชติชัย  เจริญงาม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6.  คุณประสงค์  ธาราไชย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7.  คุณธวัชชัย  สุทธิประภา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8.  คุณชนวิช  อนัคกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9.  คุณจีระศักดิ์  ปราชญ์โกสินทร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10.  ศ.ดร.สมชาย  ชูชีพสกุล

กรรมการ

11.  ดร.สุทธิ  ภาษีผล

กรรมการ

12.  ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

กรรมการ

13.  ผู้อำนวยการโครการ

กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

-------  -----                       --    -  ---               ----------                                     ----------------------

คณะกรรมการบริหารโครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

1.  ดร.สุทธิ  ภาษีผล

ที่ปรึกษา

2.  ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

ผู้อำนวยการโครงการ

3.  ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

4.  ผศ.ดร.พิชญ์  สุุธีรวรรธนา

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

 


 


 

 

 

 

 

 

 

------                ------------------             ------------        -------------------------------    ----------------    -------   -------------------------           --------------------