Construction Engineering and Management

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านการบริหารการก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

2.  เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้อุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศมี ศักยภาพสูงขึ้น

3.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและประสานงานระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และการจัดการ ซึ่งกันและกัน

4.  เพื่อศึกษาถึงความต้องการที่แท้จริงของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง รวมทั้งค้นคว้า แนวทางที่จะตอบสนองความต้องการ ด้วยการวิจัยและให้การบริการวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรม