Construction Engineering and Management

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

 

ลำดับ

ชื่อ- สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาปัญหาพิเศษ

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

CMR 306

นายวิวัฒน์  ไวโรจนกุลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำระบบ ERP มาใช้ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง และขนาดย่อมผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 307

นางสาวสุมนา สุนทรการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้างต่างประเทศเพื่อตัดสินใจประมูลงานผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 308

นายนพนันท์ เดชกูลพรศิริการศึกษาปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมหลักในประเทศไทยผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 309

นายพงษ์เทพ  พีรเมธางกูรปัญหาเรื่องความเสี่ยงของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในโครงการก่อสร้างผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 310

นายพัฒนพงษ์  สิงห์สง่าการศึกษาความพึงพอใจที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรในจังหวัดนครราชสีมาผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 311

นายปรีชา พิชาดุลย์การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของส่วนภูมิภาค 1 และส่วนภูมิภาค 2 ที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายบริหารศูนย์ประกอบการ (สำนักงานใหญ่)  บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย

CMR 312

นายพงศ์รัช  โรจน์ตระกูลการศึกษาปัญหาที่มีผลกระทบกับโครงการก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 313

นายพิเชษฐ์  นิลสว่างการประเมินการใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001 ในบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาด้านงานก่อสร้างอาคารผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 314

นายยุทธนา  จุลดำเนินธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานก่อสร้างในประเทศไทยผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 315

นายวรรธนะ  ประภาภรณ์การประเมินผลโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานการคมนาคมขนส่งทางถนน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (Analytical hierarchy Process)ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 316

นายวิษณุ  กิตติประภานันท์การศึกษาปัญหาการก่อสร้างล่าช้าของโครงการอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 317

นายอิทธิชัย ยังบรรเทาการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขความล่าช้าในงานก่อสร้างอาคารสูงผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 318

นายไพโรจน์ อึ้งนวลจันทร์การศึกษาผลกระทบของความพึงพอใจของบุคลากรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในหน่วยงานก่อสร้างผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 319

นายคำพา เยาวะศรีการศึกษาการประเมินความสามารถของวิศวกรไฟฟ้าโดยใช้วิธีดัชนีชี้วัดหลักรศ.เอนก ศิริพานิชกร

CMR 320

นายชลิต ชูแสงการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าโครงการก่อสร้างงานสะพานและงานถนนผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา / ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 321

นายดนุพล สุรเกียรติการศึกษาการจัดทำแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง : การรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือนผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 322

นายธนวัฒน์  วัฒนชัยการศึกษาความคาดหวังในสมรรถนะของบุคลากรด้านวิศวกรรมโยธาในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 323

นายสิทธิพร แซ่จู้การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกระบบการก่อสร้างในงานก่อสร้างชั้นใต้ดินรศ.เอนก ศิริพานิชกร

CMR 324

นายปฏิภาณ เดชบุรัมย์การศึกษาการตอบสนองความเสี่ยงของบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 325

นายพงศ์สุระ จิ๋วปัญญาลำดับความสำคัญของงานสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะในโครงการบ้านจัดสรรดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 326

นางมาลินี วิศิษปัญญกุลการศึกษาความเหมาะสมของการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียอิสระแยกเฉพาะอาคาร เปรียบเทียบกับการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียรวมทั้งโครงการ : กรณีศึกษา โครงการบ้านเอื้ออาทรประเภทอาคารชุดพักอาศัยของการเคหะแห่งชาติผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา /ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 327

นางสาวลาวัลย์ ขันเกษตรการศึกษาการเปรียบเทียบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับเหมาก่อสร้างทางของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา /ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 328

นายวรพจน์ เสนาชัยการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนเส้นทางอาชีพจากวิศวกรไปเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจการก่อสร้างดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 329

นายวัฒนา  สุระภาการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาก่อสร้างเพื่อหาค่าสัดส่วนองค์ประกอบหลักงานก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 330

นายสุนทร ก่อเบญจวรรณปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและความพึงพอใจของลูกค้าในการเลือกซื้ออาคารพาณิชย์ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 331

นายสุนทร จันทร์สว่างการศึกษาปัญหาการพัฒนาสาธารณูปโภคในหมู่บ้านมหาดไทยผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา /ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 332

นายอนุชา เครือเอมการศึกษาปัญหาที่ส่งผลกระทบทางด้านการเงินต่อการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทอาคารของผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดราชบุรีผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา /ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 333

นายเจษฎา เสนารัตน์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายของรัฐ กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทรผศ.ดร.วุฒิพงศ์   เมืองน้อย

CMR 334

นายเดชฤทธิ์  เฉวียงวงค์การสำรวจการใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบก่อสร้างผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา