Construction Engineering and Management

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
List of CM-Books


รายชื่อหนังสือ โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง CM178-CM226

ลำดับที่

รายการ

ชื่อผู้แต่ง

ปีที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

CM 178 Getting the most out of your Abrasive Tools Deltacraft Publication 1939,1955 Rockwell Manufacturing Company
CM 179 Projects for Outdoor Living Deltacraft Publication 1955 Rockwell Manufacturing Company
CM 180 One Evening Projects Deltacraft Publication 1955 Rockwell Manufacturing Company
CM 181 Practical Tables for Building Construction สำนักพิมพ์กราฟิคอาร์ต 2520 นรมิตร ลิ่วธนมงคล
CM 182 กลยุทธิ์ซื้อขายที่ดิน สำนักพิมพ์บริษัทสยามเจอนัล จำกัด 2533 กองบรรณาธิการนิตยสารธุรกิจที่ดิน
CM 183 เคล็ดวิชา การค้าที่ดิน สำนักพิมพ์คนหนังสือ พิมพ์ 2534 พาสนา แพรวพรรณ
CM 184 แนวคำพิพากษาศาลฎีกา การขายที่ดิน โดยมุ่งค้าหรือหากำไร สำนักพิมพ์วิญญูชน 2534 พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา
CM 185 คัมภีร์ทองของ ธุรกิจ บ้าน อาคาร ที่ดิน เอ็ม.บี.เอ. 2537 คีรินทร์ ยมรัตน์
CM 186 How to Make one Million Dollars in Real Estate in Three Years Starting With no Cash Prentice Hall 1989 TYLER G. HICKS
CM 187 A Global Strategy for Housing in the Third Millennium E & FN SPON 1992 Edited by W.A.Allen, R.G. Courtney, E. Happold and Sir Alan Muir Wood
CM 188 How to Play the New Real Estate Syndication Game Prentice Hall 1988 Ricgard R. Solem Roger J. McClure
CM 189 กฎระเบียบเกี่ยวกับการก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2535 ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
CM 190 Readings in Urban Land Management AIT AIT
CM 191 Real Estate Financing and Management Strategies in Crisis Sasin 1992 Prof.Perer D.Linneman
CM 192 Guide to Real Estate Licensing Examinations John Wiley & Sons, Inc. 1998 William B French, Stephen J. Martin, Thomas E. Battle, III
CM 193 The Official Guide to The Residential Modular Demonstration of Knowledge Appraisal Institute 2001
CM 194 Microsoft Project 2003 SPC Books 2003 ณาตยา ฉาบนาค
CM 195 AutoCAD 2008 2D Library 2008 ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
CM 196 Probability and Statistice in Engineering and Management Science Wiley 1990 William W. Hines
CM 197 Project Management the Managerial Process 4e McGraw Hill 2008 Gray Larson
CM 198 Real Options Analysis Johnathan Mun 2002 John Wiley & Sons,Inc.
CM 199 วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 7 วิศวกรรมโยธาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 2544 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
CM 200 วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 วิศวกรรมโยธาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 2549 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
CM 201 วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 วิศวกรรมโยธาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 2550 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
CM 202 Primavera Project Planner (P3) Reference Manual
CM 203 การจัดการการเงิน (Fundamentals of Financial Management (Edition 9) รศ.ดร.เริงรัก จำปาเงิน 2544 Booknet
CM 204 Financial Management (การบริหารการเงิน) ผศ.นภาพร นิลาภรณ์กุล 2551 Triple Education
CM 205 หลักการลงทุน ผศ.เพชรี ขุมทรัพย์ 2549 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CM 206 การเงินธุรกิจ (Business Financial) วรานี เวสสุนทรเพท ณัฏฐดา ศรีมุข 2549 บริษัท วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
CM 207 การบริหารโครงการก่อสร้างและวิธีการ (Construction Management and Method) วีระพงษ์ ศรีนวกุล ธนพร ศรีนวกุล 2550 บริษัทดาตั้ม ไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด
CM 208 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ สันติ ชินานุวัติวงศ์ 2549 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CM 209 เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Control Technique) รณรงค์ กระจ่างยศ 2551 สำนักพิมพ์โฟร์เพซ
CM 210 Productivity Improvement in Construction (การปรับปรุงผลผลิตงานก่อสร้าง) ผศ.วิสูตร จิระดำเกิง 2546 วรรณกวี
CM 211 การบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management) วิสูตร จิระดำเกิง 2549 วรรณกวี
CM 212 พื้นฐานการวิจัย ยุทธ ไกยวรรณ์ 2545 สุวีริยาสาสน
CM 213 ระเบียบวิธีการวิจัย ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ อัจฉรา ชำนิประศาสน์ 2547 บริษัทพิมพ์ดีการพิมพ์ จำกัด
CM 214 สถิติสำหรับงานวิจัย รศ.ดร.กัลยา วินิชย์บัญชา 2550 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CM 215 การสร้างและประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม รศ. ดร.สรชัย พิศาลบุตร รศ.เสาวรส ใหญ่สว่าง ผศ.ปรีชา อัศวเดชานุกร 2549 บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด
CM 216 Construction Operations Manual of Policies and Procedures Andrew M. Civitello,Jr. Sidney M. Levy 2008 Mc Graw Hill
CM 217 Construction Planning, Equipment, and Methods (Seventh Edition) Robert L. Peurifoy Clifford J. Schexnayder Aviad Shapira 2006 Mc Graw Hill
CM 218 Extimating Construction Costs (Fifth Edition) Robert L. Peurifoy Garold D. Oberlender 2002 Mc Graw Hill
CM 219 Logistics Principles and Applications (Second Edition) John Langford 2007 Mc Graw Hill
CM 220 Project Management in Construction (Fifth Edition) Sidney M. Levy 2007 Mc Graw Hill
CM 221 Transportation Decision Making (Principles of Project Evaluation and Programming) Kumares C. Sinha and Samuel Labi 2007 Wiley
CM 222 Sustainable Construction (Green Building Design and Delivery) Charles J.Kibert 2008 Wiley
CM 223 Construction Graphics (A Practical Gukde to Interpreting Working Drawings) Keith A. Bisharat 2004 Wiley
CM 224 Commercial Management of Projects (Defining the Discipline) Edited by David Lowe with Roine Leiringer 2006 Blackwell Publishing
CM 225 Project Finance for Construction & Infrastructure (Principles & case studies) Frederik Pretorius, Paul Lejot, Arthur mcinnis, Douglas Arner and Berry Fong-chung Hsu 2008 Blackwell Publishing
CM 226 Construction Contracting (A Practical Guide to Company Management) Richard H. Clough Glenn A. Sears S. Keoki Sears 2005 Wiley

 

รายชื่อหนังสือ โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง CM127-CM177


ลำดับที่

รายการ

ชื่อผู้แต่ง

ปีที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

CM 127 คู่มือเครื่องหมายควบคุมจราจร ภาค 2 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 2533 กรมทางหลวง
CM 128 คู่มือเครื่องหมายควบคุมจราจร ในงานก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 2545 กรมทางหลวง
CM 129 รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง (เล่ม 1) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 2535 กรมทางหลวง
CM 130 รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง (เล่ม 2) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 2539 กรมทางหลวง
CM 131 อ่านก่อนซื้อบ้าน ฉบับซื้อบ้านตามทำเล พรพักตร์ บูรณ์ทอง 2538 บริษัท ชยาวัชร์ จำกัด
CM 132 คู่มือแนวทางการปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างของรัฐ สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 2545 บริษัท ศรีทิพย์ พริ้นติ้ง จำกัด
CM 133 วัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก ดร.สุขุม สุขพันธ์โพธาราม 2522 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CM 134 Concrete Technology ดร.วุฒิ ศิริวิวัฒน์นานนท์ 2525 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CM 135 อันตรายจากการก่อสร้าง และวิธีป้องกัน อรุณ ชัยเสรี 2536 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
CM 136 พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 2505
CM 137 Design Build Planning Through Development Jeffrey L. Beard, Michael C. Loulakis SR., Edward C. Wundram 2001 McGraw-Hill
CM 138 Visual Basic Object & Component Handbook Peter Vogel 2000 Prentice Hall
CM 139 Professional VB.NET Fred Barwell,Richard Blair…….. 2001 Wrox Press Ltd.
CM 140 Beginning Visual Basic.Net Matthew Reynolds, Richard Blair, Jonathan Crossland, Thearon Willis 2001 Wrox Press Ltd.
CM 141 VB.NET Programming with the Public Beta Billy Hollis, Rockford Lhotka 2001 Wrox Press Ltd.
CM 142 Engineering Economy Leland Blank Anthony Tarquin 2002 McGraw-Hill
CM 143 Internet & World Wide Web How To Program (Second Edition) H.M. Deitel, P.J. Deitel, T.R.Nieto 2002 Prentice Hall
CM 144 Visual Basic.NET How to Program (Second Edition) H.M. Deitel, P.J. Deitel, T.R.Nieto 2002 Prentice Hall
CM 145 Programming Microsoft Visual Basic 6.0 Francesco Balena 1999 Microsoft
CM 146 Project Management the Managerial Process Cliffrod F. Gray Erik W.Larson 2003 McGraw-Hill
CM 147 Project Management (third edition) Harvey Maylor 2003 Prentice Hall
CM 148 Planning and Design of Ports and Marine Terminals (Second Edition) Hans Agerschou, land Dand…… 2004 Thomas Telford
CM 149 การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์ 2545 สำนักพิมพ์ประกายพรึก
CM 150 Earned Value Project Management Quentin W. Fleming and Joel M. Koppelman 1996 Project Management Institute
CM 151 Research Methods For Managers (Tird Edition) John Gill & Phil Johnson 2002 SAGE Publications London : Thousand Oaks: New Delhi
CM 152 Construction Management Fundamentals 2003 McGraw-Hill
CM 153 Design of Prestressed Concrete (Third Edition) ARTHUR H. NILSON 1978 John Wiley & Sons
CM 154 Environmental Protection (Second Edition) EMIL T. CHANLETT 1979 McGraw-Hill
CM 155 PORT DESIGNER'S HANDBOOK RECOMMENTDATIONS AND GUIDELINES Carl A. Thoresen 2003 Thomas Telford
CM 156 Project Management in Consrtuction (Fourth Edition) Sidney M. Levy 2002 McGraw-Hill
CM 157 Project and Cost Engineers Handbook Kenneth K. Humphreys, PhD, PE CCE 1993 AACE International
CM 158 Design of Prestressed Concrete Structures (Third Edition) T.Y. LIN NED H. BURNS 1980 John Wiley & Sons
CM 159 The Project Management Tool Kit Tom Kendrick 2000 AMACOM
CM 160 The 7 Habits of Highly Effective People Powerful Lessons in Personal Change Stephen R. Covey 1990 A Fireside Book Published by Simon & Schuster
CM 161 สิ่งแวดล้อมน้ำ กรมควบคุมมลพิษ 2538 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
CM 162 Construction Accounting Financial Management STEVEN J. PETERSON 2005 Pearson Prentice Hall
CM 163 Cost Studies of Buildings ALLAN ASHWORTH 2004 Pearson Prentice Hall
CM 164 Contractual Procedures in the Construction Industry ALLAN ASHWORTH 2001 Pearson Longman
CM 165 Property Investment Principles and Practice of Portfolio Management Martin Hoesli and Bryan D. Macgeregor 2000 Longman
CM 166 The Project Management Tool Kit Tom Kendrick 2000 AMACOM
CM 167 The Handbook of Project Management 2 nd edition Trevor L Young 2003 Kogan page
CM 168 Project Planning Scheduling & Control (fourth edition) James P. Lewis 2005 Mc Graw Hill
CM 169 Information Systems Project Management (Second Edtion) Jolyon Hallows 2005 Amacom
CM 170 Visualizing Project Management (Third edtion) John Wiley & Sons, Inc. 2005 Wiley
CM 171 CPM in Construction Management (sixth edition) James J.O'Brien Fredric L. Plotnick, 2006 Mc Graw Hill
CM 172 Project Management (the managerial Process)-Third Edition Clifford F. Gray,Erik W.Larson 2006 Mc Graw Hill
CM 173 Getting the most out of your Circular Saw & Jointer Deltacraft Publication 1937 Rockwell Manufacturing Company
CM 174 Getting the most out of your Radial Saw Deltacraft Publication 1956 Rockwell Manufacturing Company
CM 175 Getting the most out of your Band Saw & Scroll Saw Deltacraft Publication 1937,1950 Rockwell Manufacturing Company
CM 176 Getting the most out of your Drill Press Deltacraft Publication 1937,1952 Rockwell Manufacturing Company
CM 177 Getting the most out of your Shaper Deltacraft Publication 1936,1954 Rockwell Manufacturing Company

 

รายชื่อหนังสือ โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง CM076-CM126

ลำดับที่

รายการ

ชื่อผู้แต่ง

ปีที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

CM 076 In Search of Excellence in Project Management Harold Kerzner John Wiley & Sons, Inc.
CM 077 Pipeline Risk Management Manual W.Kent Muhlbauer 1992 Gulf Publishing Company
CM 078 Professional Construction management Donald S. Barrie, Boyd C. Paulson, Jr. 1984 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 079 Human Resources Management Gary Dessler Prentice Hall
CM 080 Computer Applications in Construction Boyd C. Paulson, Jr. 1995 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 081 Building Materials Technology Structural Performance and Environmental Impact L. Reed Brantley, Ph.D., Ch.E. , Ruth T. Brantley, M.Ed., C.H.E. Mc Graw-Hill, Inc.
CM 082 Materials Handbook George S. Brady, Henry R. Clauser 1989 McGraw-Hill,Inc.
CM 083 Spon's Asia Pacific Construction Costs Handbook Davis Langdon &Seah International 1994 E & FN SPON
CM 084 West Coast of North and South America Including the Hawaiian Islands Internation Marine Camden, Maine 1996 McGraw-Hill
CM 085 West Coast of North and South America Including the Haeaiian Islands and the Alaskan Supplement Internation Marine Camden, Maine 1997 McGraw-Hill
CM 086 Quality Assurance for Building Design Malcolm Taylor,Harry H Hosker 1992 Longman Scientific &Technical
CM 087 Quality Management Systems Fundamentals and vocabulary สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1999 ISO
CM 088 แบบหล่อคอนกรีต Concrete Formwork ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ 2537
CM 089 Formwork for Concrete Structures R.L. Peurifoy P.E. 1976 Mc Graw-Hill
CM 090 Forwork for Concrete By M.K. HURD 1981 American Concrete Institute Detroit
CM 091 Principles of Construction Roger Greeno 1986 Longman Group Limited
CM 092 Site agen's handbook Construction under the ICE Conditions Tom Redshaw, BSc 1990 Thomas Telford
CM 093 Construction Planning Equipment And Methods R.L. Peurifoy P.E.,W.B. Ledbetter,P.E. 1985 Mc Graw-Hill
CM 094 Construction Dispute Review Board Manual Robert M. Matyas, A.A. Mathews, P.E.,Robert J. Smith,P.E. Esq.,P.E. Sperry, P.E. 1996 Mc Graw-Hill
CM 095 Preconstruction Estimating James J.O'Brien 1994 Mc Graw-Hill
CM 096 Home Repair & Remodel Cost Guide 1996 Marshall & Swift 1995 Mc Graw-Hill
CM 097 Homemade Lightning Creative Experiments in Electricity R.A. Ford TAB Books Imprint of McGraw-Hill
CM 098 Roofing the Right Way Steven Bolt 1997 Mc Graw-Hill
CM 099 Devlin's Boatbuilding Samual Devlin International Marine Camden, Maine
CM 100 The Nature of Boats Dave Gerr 1992 International Marine Camden, Maine,McGraw-Hill
CM 101 Inspecting the Aging Sailboat Don Casey International Marine Camden,Maine
CM 102 1980 JCT Standard Form of Building Contract A Commentary for Students and Practitioners R.F. Fellws 1981 Macmilan Press Ltd
CM 103 A Practical Guide to Alterations and Extensions Andrew R. Williams 1995 E & FN SPON
CM 104 A Practical Reference to SNA Mike Oxborrow, BSc 1993 McGraw-Hill,Inc.
CM 105 Mixed Analog-Digital VLSI Devices and Technology Yannis Tsividis 1996 McGraw-Hill,Inc.
CM 106 Electricity and Magnetism Fun Damentals Robert W. Wood 1997 Learning Triangle Press
CM 107 ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการนำระบบก่อสร้าง 2x4 ของแคนาดามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย จรัญพัฒน์ ภูวนันท์ ,อำนาจ รัตนบัญญัติ 2542 บริษัท อี.ที. พับลิชชิ่ง
CM 108 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง ดร.สมโภชน์ นพคุณ....... 2537 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CM 109 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง อาจารย์โสภณ แสงไพโรจน์.......... 2531 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CM 110 ระบบสารสนเทศเพื่องานก่อสร้าง ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์....... 2537 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CM 111 ระบบสารสนเทศเพื่องานก่อสร้าง อาจารย์ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม.......... 2537 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CM 112 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ดร.สรชัย พิศาลบุตร........ 2532 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CM 113 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน อาจารย์วิชาญ ฤทธิ์รงค์.......... 2540 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CM 114 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ อาจารย์เฉลิมพงศ์ มีสมนัย........... 2532 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CM 115 STANDARD DRAWINGS FOR HIGHWAY CONSTRUCTION JOINTLY PREPARED 1997 KINGDOM OF THAILANDMINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS DEPARTMENT OF HIGHWAYS
CM 116 วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2521 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
CM 117 วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
CM 118 วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (บทความองค์ปาฐก บทความรับเชิญ บทความเพิ่มเติม) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
CM 119 วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (กำหนดการนำเสนอบทความ) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
CM 120 บทความการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม 2547 บริษัทเพชรรุ่งการพิมพ์ จำกัด
CM 121 บทความการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม 2548 บริษัทเพชรรุ่งการพิมพ์ จำกัด
CM 122 ทำเนียบมดโปร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2540 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CM 123 Intertraffic Asia 2002 Peter M. W. Elsenaar 2002 RAI GROUP
CM 124 รวมบทความจากวิทยานิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ 2543 รศ.พินิต ตั้งบุญเดิม หัวกน้าภาควิศวกรรมโยธา 2543 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CM 125 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ศูนย์ส่งเสริมงานวิจับและทรัพย์สินทางปัญญา สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มจธ.) 2543 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CM 126 คู่มือเครื่องหมายควบคุมจราจร ภาค 1 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 2531 กรมทางหลวง

 

รายชื่อหนังสือ โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง CM001-CM075

ลำดับที่

รายการ

ชื่อผู้แต่ง

ปีที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

CM 001 Human Development James W. Vander Zanden 1993 McGraw-Hill,Inc.
CM 002 General College Mathematics W. L. Ayress, Cleota G. FRY, H.F.S. Jonah 1952 McGraw-Hill,Inc.
CM 003 Computer Animation Programming Methods and Techniques Julio Sanchez , Maria P. Canton 1995 McGraw-Hill,Inc.
CM 004 Spreadsheet Modeling and Decision Analysis Cliff T. Tagsdale 2001 South-Western College Publishing
CM 005 Multimedia: Making It Work, Third Edition Tay Vaughan 1996 McGraw-Hill,Inc.
CM 006 Quantitative Methods for Business Decisions Lawrence L. Lapin 1994 The Dryden Press Harcourt Brace College Publishers
CM 007 Marketing Management the Millennium Edition Philip Rotler 2000 Prentice Hall Internation,Inc.
CM 008 Master C++ Let the PC Teach you Object-Oriented Programming Rex Woollard, Robert Lafore, Harry Henderson 1992 Waite Group Press
CM 009 Borland C++ Object-Oriented Programming Ted Faison 1992 SAMS
CM 010 สถิติเพื่อการวิจัย คำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ประคอง กรรณสูต 2541 สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CM 011 Using C++ Bruce Eckel 1989 McGraw-Hill,Inc.
CM 012 C/C++ for Wxpert Systems David HU 1989 Management Information Source.Inc.
CM 013 Microeconomics Michael L. Katz , Harvey S. Rosen 1998 McGraw-Hill,Inc.
CM 014 Schildt's Windows 95 Programming in C and C++ Herbert Schildt 1995 McGraw-Hill,Inc.
CM 015 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Diamond in Business World 2541 ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง..........
CM 016 เคล็ดลับ การเขียนซีดี ด้วยตัวคุณเอง สัญชัย สายสกุลภิญโญ และปิยะ นากสงค์ 2542 Success Media Co.,Ltd
CM 017 Byte Guide to CD-ROM, Second Edition Michael Nadeau 1995 McGraw-Hill,Inc.
CM 018 Byte's Mac Programmer's Cookbook Rob Terrell 1994 McGraw-Hill,Inc.
CM 019 Stratehic Management Concepts and Cases Peter Wright………. 1998 Prentice Hall
CM 020 Applied Project Management John Wiley & Sons, Inc. 2000 Institute for Learning Inc.
CM 021 Creating Cool Web Pages with Word for Windows 95 by Ron Wodaski 1996 IDG Books Worldwide,Inc.
CM 022 Research Methods for PUBLIC Administrators Elizabethann O'Sullivan ,Gary R.assel 1995 Longman Publishers USA
CM 023 Word for Windows Mary Campbell 1994 McGraw-Hill,Inc.
CM 024 Microecinomics and Behavior Robert H. Frank 1997 McGraw-Hill,Inc.
CM 025 Wordperfect for Windows Mary Campbell 1994 McGraw-Hill,Inc.
CM 026 Excel Release 5 Mary Campbell 1994 McGraw-Hill,Inc.
CM 027 Microcomputer - Aided Engineering Structural Dynamics Mario Paz 1986 Van Nostrand Reinhold Company
CM 028 Designing & Implementing Successful Diversity Programs Lawrence M. Baytos 1995 Prentice Hall
CM 029 Total Quality Management A Cross Functional Perspective Ashok Rao, Lawrence P. Carr ……… 1996 John Wiley & Sons
CM 030 Quicken 5 for Windows Made Easy David Campbell Mary Campbell Robin Merrin 1996 McGraw-Hill,Inc.
CM 031 Beyond Total Quality Management Toward the Emerging Paradigm Greg Bounds,Lyle Yorks, Mel Adams, Gipsie Renney 1994 McGraw-Hill,Inc.
CM 032 QuickBASIC the Complete Reference Steven Nameroff 1989 McGraw-Hill,Inc.
CM 033 Easy Auto CAD LT for Windows John D. Hood 1995 McGraw-Hill,Inc.
CM 034 Organization and Management Fremont E. Kast Janes E. Rosenzweig 1985 McGraw-Hill,Inc.
CM 035 Planet Internet Steve Rimmer 1995 McGraw-Hill,Inc.
CM 036 From the Ground Up Six Principles for Building the New Logic Corporation Edward E. Lawler III 1996 Jossey-Bass Publishers
CM 037 Quality Planning and Analysis from Product Development through Use J.M. Juran, Frank M. Gryna 1993 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 038 The CA-Clipper Interface Handbook John Paul Mueller BJ Walsh 1995 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 039 Experimental Methods for Engineers J.P. Holman 1994 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 040 EIA การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี 2541 มูลนิธิโลกสีเขียว
CM 041 Risk Avoidance for The Building Team Basil Sawczuk 1996 E & FN SPON
CM 042 IF Only we Knew whit we Know Carla O'dell, C. Jackson Grayson,JR. 1998 The Free Press
CM 043 เจ้าพ่อธุรกิจ J. David Pincus, J. Nicholas Debonis 1994 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 044 25 Steps to Power and Mastery over People James K. Van Fleet 1983 Prentice Hall
CM 045 The Official Rocket Science Guide to Loadstar : The Lehend of Tully Bodine Jay Trimble 1995 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 046 Engineering and Society Challenges of Professional Practice Stephen F. Johnston , J. Paul Gostelow, W. Joseph King 2000 Prentice Hall
CM 047 The Official Rocket Science Guide to Cadillacs and Dinosaurs Jason R. Rich 1996 McGraw-Hill,Inc.
CM 048 Food and Beverage Operations, Methods, and Cost Controls Dennis L. Foster 1992 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 049 The Algebraic Theory of Quadratic Forms T.Y.LAM 1973 W.A. Benjamin, Inc.
CM 050 McGraw-Hill Circuit Encyclopedia and Troubleshooting Guide Volume 1 John. D. Lenk 1993 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 051 Questionnaire Design, Interviewing and Attitude Measurement A.N. Oppenheim 1966 Pinter Publishers
CM 052 Semiconductor Devices an Introduction Jasprit Singh 1994 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 053 AIM/FAR 1996 Aeronautical Information Manual/Federal Aviation Reculations Tab/Aero Staff 1996 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 054 The Dividend Rich Investor Building Wealth With High-Quality Dividend-Paying Stocks Joseph Tigue, Joseph Lisanti 1997 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 055 Enlightened Leadership Getting to the Heart of Change 1991 A Fireside Book Published by Simon & Schuster
CM 056 Theory of Structures S.P. Timoshenko, D.H. Young 1965 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 057 การวัดผลงานอย่างมีประสิทธิผล วิลเลี่ยม เอ. ชีมานน์ , จอห์น เอช ลิงเกิล 2544 เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส
CM 058 Application of infirmation Technology in Construction Edited by J. W. S. Maxwell 1991 Thomas Telford
CM 059 การบริหารภูมิปัญญา (Knowledge Management) วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ 2542 Expernet
CM 060 Strength of Materials Ferdinand L. Singer, Andrew Pytel 1980 Harper International Edition
CM 061 Human Resources Management H T Graham, R Bennett 1995 The M+E Handbook Series
CM 062 Smart Material Structures Modeling,Estimation and Control H.T. Banks, R.C. Smith, Y. Wang 1996 John Wiley & Sons
CM 063 Tall Building Structures: Analysis and Design Bryan Stafford Smith, Alex Coull 1991 John Wiley & Sons,Inc.
CM 064 คอนกรีตคอนสตรั๊คชั่นและเขียนแบบอาคารสูง ผศ.ดร.พิภพ สุนทรสมัย 2529 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
CM 065 Structural Steel Design Jack C. McCormac 1981 Harper & Row, Publishers, New York
CM 066 Manual of Steel Construction Chicago,Illinois 1980 American Institute of Steel Construction,Inc.
CM 067 Design Liability in the Construction Industry David L. Cornes 1983 Blackwell Scientific Publications
CM 068 Partnering in Design and Construction Kneeland A. Godfery, Jr. 1996 Mc Graw-Hill, Inc.
CM 069 Structural Engineering & Construction (Volume 1) W. Kanok-Nukulchai, P.Karasudhi, F.Nishino, D.M. Brotton 1986 Pergamon Press
CM 070 Structural Engineering & Construction (Volume 3) W. Kanok-Nukulchai, P.Karasudhi, F.Nishino, D.M. Brotton 1986 Pergamon Press
CM 071 Structural Engineering & Construction (Volume 2) W. Kanok-Nukulchai, P.Karasudhi, F.Nishino, D.M. Brotton 1986 Pergamon Press
CM 072 Effective training for civil engineers by H. Macdonald Steels 1994 Thomas Telford
CM 073 Creating an Environment for Successful Projects Robert J. Graham and Randall L. Englund 1997 Jossey-Bass Publishers
CM 074 Building Maintenance Management Barrie Chanter ,Peter Swallow 1996 Blackwell Scientific Publications
CM 075 Managing Construction Equipment S.W. Nunnally 2000 Prentice Hall

 

-------  -----                       --    -  ---               ----------                                     ----------------------------                ------------------             ------------        -------------------------------    ----------------    -------   -------------------------           --------------------

 

รายชื่อหนังสือ โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง CM227-CM243

ลำดับที่

รายการ

ชื่อผู้แต่ง

ปีที่พิมพ์

สำนักพิมพ์

CM 227 Urban Transit (Systems and Technology) Vukan R. Vuchic 2007 Wiley
CM 228 Construction of Architecture (From Design to Built) Ralph W. Liebing, RA, CSI, CPCA, CBO 2008 Wiley
CM 229 The Law and Management of Building Subcontracts (Second Edition) John Mc Guinness 2004 Blackwell Publishing
CM 230 Strategic Issues in Public-Private Partnerships An international perspective Mirjam Bult-Spiering & Geert Dewulf 2006 Blackwell Publishing
CM 231 Moern Construction Management (Sixth Edition) Frank Harris & Ronald McCaffer with Francis Edum-Fotwe 2006 Blackwell Publishing
CM 232 Global Engineering and Construction J.K. Yates 2007 Wiley
CM 233 Steel Concrete, & Composite Design of Tall Buildings Bun Gale S. Taranath 1998 McGraw Hill
CM 234 The Management of Complex Projects a relationship approach Edited by Stephen Pryke and Hedley Smyth 2006 Blackwell Publishing
CM 235 Understanding the Construction Client David Boyd and Ezekiel Chinyio 2006 Blackwell Publishing
CM 236 Willis's Elements of Quantity Surveying Sandra Lee William Trench Andrew Willis 2005 Blackwell Publishing
CM 237 Sustainable Practice for the Facilities Manager Sunil Shah 2007 Blackwell Publishing
CM 238 Building Procurement Roy Morledge Adrian Smith Dean T. Kashiwagi 2006 Blackwell Publishing
CM 239 Building Maintenance Management Barrie Chanter and peter Swallow 2007 Blackwell Publishing
CM 240 Project Management in Construction (Fifth Edition) Anthony Walker 2007 Blackwell Publishing
CM 241 Managing Risk in Sonstrucion Projects Nigel J. Smith Tony Merna Paul Jobling 2006 Blackwell Publishing
CM 242 Ferry and Brandon's cost Planning of Buildings Richard Kirkham 2007 Blackwell Publishing
CM 243 Constructability Concepts and Practice Edited by John A. Gambatese James B. Pocock Phillip S. Dunston 2007 ASCE