Construction Engineering and Management

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Student Research

คำเตือน

   เอกสารที่กำลัง Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

   นักศึกษาที่ต้องการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ฉบับเต็ม) มจธ. และสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่น ๆ สามารถเข้าสืบค้นได้จาก "สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการศึกษา" สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php


 
รายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

ลำดับ

ชื่อ- สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาปัญหาพิเศษ

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

CMR 335

นายชิษณุพงศ์  ละออจิตร์ การศึกษาความเป็นไปได้ของการทำระบบจ่ายแรงดันไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินในโครงการบ้านจัดสรร ผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 336

นายธารา  เถื่อนกลาง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อโครงการบ้านจัดสรรของบริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 337

นายวิรัช  ประสาทแก้ว ความรับผิดชอบทางสังคมของผู้รับเหมาก่อสร้างไทย กรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย / ดร.วสันต์  ธีระเจตกุล

CMR 338

นายสุทัศน์  นาทอง ความคาดหวังของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 339

นายธนพรรษ ฐานาพิชัยศักดิ์ การศึกษาปัจจัยด้านความปลอดภัยระหว่างผู้ควบคุมงาน และคนงานในการก่อสร้างอาคารสูง ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 340

นายธีรยุทธ สุรศักดิ์ชโลธร การศึกษาปัจจัยภายในองค์กรที่มีผลกระทบต่อการควบคุมงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 341

นายจิรศักดิ์  คุ้มแคว้น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ชุ่มน้ำ  (RAMSAR SITE) เขตอนุรักษ์สัตว์ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย / ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 342

น.ส.ณิติพร  แสงจ้า การศึกษาระบบวางแผนและควบคุมระยะสั้นของการทำงานก่อสร้างในสนาม ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 343

นายธนิสร์ สมเจตนะพันธ์ แรงจูงใจในการทำงานของวิศวกรในองค์กรอุตสาหกรรมก่อสร้างประเทศไทย ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 344

นายธรรมสรณ์  อัครชัยธนธรณ์ การพัฒนาอุตสหกรรมซีเมนต์อย่างยั่งยืน รศ.เอนก  ศิริพานิชกร

CMR 345

น.ส.นิชาภา  วุฒิมาปกรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับสูงของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 346

นายนิติการณ์  ธรรมเพชร การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษา :  ผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดพัทลุง ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 347

น.ส.ภัทรพร  พรเทพเกษมสันต์ การศึกษาปรับปรุงผลิตภาพแ รงงานของคนงานฉาบปูนโดยวิธีการใช้แรงจูงใจ ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา / ผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ

CMR 348

นายภูวดล  คำแฮ ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงของกรมทางหลวง กรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1080 ตอนน่าน - ท่าวังผา - ทุ่งช้าง ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 349

นายยศธนาตย์  ธนภัทรวรธันย์ ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในย่านถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 350

น.ส.รัศรินทร์  กวินวราเสฎฐ์ การเปรียบเทียบปัญหาในการบริหารจัดการแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย (กรณีศึกษา : แรงงานไทยและแรงงานกัมพูชา) ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย / ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 351

นายรุจิโรจน์  จริยะปัญญา การศึกษาปัจจัยที่มีต่อแนวโน้มที่ทำให้จำนวนแรงงานก่อสร้างไทยลดลง ในจังหวัดสมุทรสาคร ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 352

นายรุ่งยศ  ศาสนอนันต์ การศึกษาการออกแบบต้นแบบทางธุรกิจ กรณศึกษาธุรกิจรับดูแลบ้าน ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 353

นายวีระ  พลเสนา การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างทางยกระดับรูปแบบคานรูปกล่องและคานรูปตัวไอ รศ.เอนก  ศิริพานิชกร

CMR 354

น.ส.สราลี  หุนาปเทศ การศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการทำงานร่มกันของผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาช่วงที่เคยร่วมงานกันมาก่อน ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 355

นายสาธิต  สิทธิ การศึกษาปัจจัยในพิจารณาอนุญาตวางท่อประปาจากหน่วยงานเจ้าของที่ในเขตพื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 356

ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ  เอมเอก ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อที่พักอาศัยสำหรับเขตทุ่งครุกรุงเทพนมหานคร ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 357

น.ส.อรวรรณ  ทิศนุ่น ปัจจัยวิกฤตที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 358

นายเกรียงไกร  สัมโมทย์ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานก่อสร้างในระหว่างการก่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมของภาครัฐในประเทศไทย ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 359

นายเอกราช  เนตรศิริ การศึกษาข้อผิดพลาดของการก่อสร้างส่วนงานสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา : อาคารชุดพักอาศัย ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 360

นายเปรมมินทร์  บุญทวี การประมาณการปริมาณงานโครงสร้างอาคารที่อยู่อาศัยขนาดเล็กและขนาดกลางด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอย รศ.เอนก  ศิริพานิชกร

CMR 361

นายธนะสิทธิ์  เรือนพรม การศึกษาเปรียบเทียบงานจ้างเหมาก่อสร้างแบบเหมารวมวัสดุกับแบบเหมาเฉพาะค่าแรงของโครงการหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 362

นายพีระพงษ์   เพ็ชรพัน การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าภายในโครงการก่อสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคตะวันตก ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย / ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

 
 

รายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

 

ลำดับ

ชื่อ- สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาปัญหาพิเศษ

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

CMR 272

นายณัฐพงศ์  พงษ์ประสิทธิ์การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเช่าพักอพาร์ตเมนต์ บริเวณพื้นที่เขตสาทรผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 273

ว่าที่ร้อยตรีอุดมศักดิ์  รัตนสินทร์การศึกษาปัจจัยมีทส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการบริหารโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของกรมชลประทานผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 274

นายจุติพงศ์  แก้วคงปัจจัยที่มีผลในการเปลี่ยนแปลงงานของวิศวกรโยธาผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 275

นายชัชชัย  อิทธิอมรเลิศการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักความสามารถในการก่อสร้างได้ของผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 276

นายตะวัน  บุญนิธีการศึกษาปัจจัยในการเลือกแหล่งเงินกู้ต่างประเทศในการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานของไทยผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 277

นายทิวา  รักอาชีพทัศนคติต่อการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปในตลาดบ้านพักอาศัยของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาครผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 278

นายธีรากร  หนังสือการวัดคุณภาพงานก่อสร้าง  (บ้านพักอาศัย)ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 279

นายปณต  มงคลธรรมากุลการศึกษาปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพในงานก่อสร้างอาคารของหน่วยงานภาครัฐผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 280

น.ส.พริญญา  พรหมพูลการศึกษาปัจจัยความสำเร็จของผู้บริหารในโครงการก่อสร้างผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 281

น.ส.ปิยะมาศ  ชูเนตรการศึกษาปัจจัยของเจ้าของโครงการที่มีต่อการจ้างผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานออกแบบอาคารผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 282

นายภาณุพงษ์  บัณฑิตนิยมานนท์การศึกษาการจัดการด้านความปลอดภัยของผู้บริหารโครงการก่อสร้างในประเทศไทยผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 283

นายวรพงษ์  คงฤทธิ์การศึกษาแนวทางการประมาณปริมาณงาน การก่อสร้างอาคารสูงสำหรับพักอาศัยโดยวิธีสัดส่วนองค์ประกอบหลักผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 284

นายวุฒิศักดิ์  จันทรพาการวิเคราะห์กระบวนการและแนวทางการจัดการกับคำสั่งการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 285

นายอรรถพล  วงค์ตระกูลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในค่าตอบแทนของวิศวกรโยธาในประเทศไทยผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 286

นายอานุพงศ์  บุษราภรณ์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการก่อสร้างที่ล่าช้าในหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานครผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 287

นายเขมชาติ  อินทร์แก้วการศึกษาแนวทางการจัดการด้านคุณภาพงานก่อสร้างของบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 288

นายกิตติ เลิศวรวณิชการศึกษาปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 289

นายชัยพจน์  ช่างแต่งการศึกษาปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อผู้ปรกอบการอสังหาริมทรัพย์ผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 290

นายทรงชัย  งามวิวัฒน์กุลการศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างในระดับปฏิบัติการผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 291

นายจามร  อนุชิตโอฬารความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและผลกระทบต่อผู้ประกอบการก่อสร้างผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 292

นายธนาวุฒิ  เขียวรอดปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 293

นายน้ำพุ  อยู่เมืองการศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้นวัตกรรมในงานก่อสร้างผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 294

นายภานุพงศ์  จันทิมาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างถนนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 295

นางสาววรรณวรางค์  ไม้จันทร์การศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 296

นายวันชนะ  นรสิงห์แบบจำลองผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกต่อองค์การผู้รับเหมาก่อสร้างผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 297

นายวุฒินันท์  เอื้อภัทรเศรษฐ์การศึกษาความพึงพอใจทางด้านคุณภาพในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมระดับกลางรศ.เอนก  ศิริพานิชกร

CMR 298

นายศิชล  ชลประทินแบบจำลองผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกต่อองค์การผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 299

นางสาวสิรินธร  ราชวงษ์กลยุทธ์สำหรับการจัดการงานเปลี่ยนแปลงในโครงการก่อสร้างอาคารภาครัฐในประเทศไทยผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 300

นายสุขใจ  แสงสกุลความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงของกรมทางหลง กรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สายปรับปรุงถนนแจ้งวัฒนะฝั่งใต้ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย / ดร.สืบพงศ์  ไพศาลวัฒนา

CMR 301

นายอภิศักดิ์   คุณาปกรณ์การปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในจังหวัดฉะเชิงเทราผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 302

นายเทอดธรรม  ทิพย์รัตน์การศึกษาการบริหารจัดการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันงานระบบวิศวกรรมสำหรับสถานศึกษารศ.เอนก  ศิริพานิชกร

CMR 303

นายเมธี  โก้ล่องการศึกษาปัญหาด้านเทคนิคก่อสร้างในการตรวจรับมอบบ้านในโครงการบ้านจัดสรรผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 304

นายสุวิจักขณ์  บงกชกรการศึกษาปัญหาของร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในเขตธนบุรี กรุงเทพฯผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 305

 นายยืนยง  พุฒิชาติ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในอสังหาริมทรัพย์ของเมืองพัทยา ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
 

รายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

 

ลำดับ

ชื่อ- สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาปัญหาพิเศษ

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

CMR 306

นายวิวัฒน์  ไวโรจนกุลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำระบบ ERP มาใช้ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง และขนาดย่อมผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 307

นางสาวสุมนา สุนทรการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้างต่างประเทศเพื่อตัดสินใจประมูลงานผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 308

นายนพนันท์ เดชกูลพรศิริการศึกษาปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมหลักในประเทศไทยผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 309

นายพงษ์เทพ  พีรเมธางกูรปัญหาเรื่องความเสี่ยงของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในโครงการก่อสร้างผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 310

นายพัฒนพงษ์  สิงห์สง่าการศึกษาความพึงพอใจที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรในจังหวัดนครราชสีมาผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 311

นายปรีชา พิชาดุลย์การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของส่วนภูมิภาค 1 และส่วนภูมิภาค 2 ที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายบริหารศูนย์ประกอบการ (สำนักงานใหญ่)  บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย

CMR 312

นายพงศ์รัช  โรจน์ตระกูลการศึกษาปัญหาที่มีผลกระทบกับโครงการก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 313

นายพิเชษฐ์  นิลสว่างการประเมินการใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001 ในบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาด้านงานก่อสร้างอาคารผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 314

นายยุทธนา  จุลดำเนินธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานก่อสร้างในประเทศไทยผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 315

นายวรรธนะ  ประภาภรณ์การประเมินผลโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานการคมนาคมขนส่งทางถนน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (Analytical hierarchy Process)ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 316

นายวิษณุ  กิตติประภานันท์การศึกษาปัญหาการก่อสร้างล่าช้าของโครงการอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 317

นายอิทธิชัย ยังบรรเทาการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขความล่าช้าในงานก่อสร้างอาคารสูงผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 318

นายไพโรจน์ อึ้งนวลจันทร์การศึกษาผลกระทบของความพึงพอใจของบุคลากรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในหน่วยงานก่อสร้างผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 319

นายคำพา เยาวะศรีการศึกษาการประเมินความสามารถของวิศวกรไฟฟ้าโดยใช้วิธีดัชนีชี้วัดหลักรศ.เอนก ศิริพานิชกร

CMR 320

นายชลิต ชูแสงการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าโครงการก่อสร้างงานสะพานและงานถนนผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา / ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 321

นายดนุพล สุรเกียรติการศึกษาการจัดทำแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง : การรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือนผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 322

นายธนวัฒน์  วัฒนชัยการศึกษาความคาดหวังในสมรรถนะของบุคลากรด้านวิศวกรรมโยธาในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 323

นายสิทธิพร แซ่จู้การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกระบบการก่อสร้างในงานก่อสร้างชั้นใต้ดินรศ.เอนก ศิริพานิชกร

CMR 324

นายปฏิภาณ เดชบุรัมย์การศึกษาการตอบสนองความเสี่ยงของบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 325

นายพงศ์สุระ จิ๋วปัญญาลำดับความสำคัญของงานสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะในโครงการบ้านจัดสรรดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 326

นางมาลินี วิศิษปัญญกุลการศึกษาความเหมาะสมของการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียอิสระแยกเฉพาะอาคาร เปรียบเทียบกับการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียรวมทั้งโครงการ : กรณีศึกษา โครงการบ้านเอื้ออาทรประเภทอาคารชุดพักอาศัยของการเคหะแห่งชาติผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา /ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 327

นางสาวลาวัลย์ ขันเกษตรการศึกษาการเปรียบเทียบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับเหมาก่อสร้างทางของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา /ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 328

นายวรพจน์ เสนาชัยการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนเส้นทางอาชีพจากวิศวกรไปเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจการก่อสร้างดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 329

นายวัฒนา  สุระภาการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาก่อสร้างเพื่อหาค่าสัดส่วนองค์ประกอบหลักงานก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 330

นายสุนทร ก่อเบญจวรรณปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและความพึงพอใจของลูกค้าในการเลือกซื้ออาคารพาณิชย์ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 331

นายสุนทร จันทร์สว่างการศึกษาปัญหาการพัฒนาสาธารณูปโภคในหมู่บ้านมหาดไทยผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา /ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 332

นายอนุชา เครือเอมการศึกษาปัญหาที่ส่งผลกระทบทางด้านการเงินต่อการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทอาคารของผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดราชบุรีผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา /ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 333

นายเจษฎา เสนารัตน์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายของรัฐ กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทรผศ.ดร.วุฒิพงศ์   เมืองน้อย

CMR 334

นายเดชฤทธิ์  เฉวียงวงค์การสำรวจการใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบก่อสร้างผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา
 

รายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551

 

ลำดับ

ชื่อ- สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาปัญหาพิเศษ

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

CMR 231

นายพงศกร  จุลละโพธิสาเหตุความล่าช้าในงานก่อสร้างทางหลวงของประเทศไทยผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์

CMR 232

นายสิทธิกร  อิสสวาณิชย์การพัฒนากระบวนการตัดสินใจเบื้องต้นในการลงทุนอพาร์ตเมนต์ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 233

นายวชิวุธ  อยู่อำไพปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ/ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 234

นายวรพงศ์  ปรีชาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้งานก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินล่าช้า กรณีศึกษา : ช่วงเตรียมการก่อนการขุดเจาะ และช่วงขุดเจาะ และติดตั้งชิ้นส่วนอุโมงค์ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 235

นายณัฐวุฒิ  จ้อยเจริญการพัฒนาเกณฑ์เพื่อพิจารณาเลือกเส้นทางปรับปรุงท่อจ่ายน้ำของการประปานครหลวงผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 236

นางสาวฐิติกาญจน์  ภักดีอาภรณ์การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทงานทางผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 237

นายชีพชูวงศ์  สิทธิบุญการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทรับสร้างบ้านผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 238

นางสาวจิตเรศ  ดำรงรัตน์การศึกษาการจัดสรรความเสี่ยงของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในช่วงการก่อสร้างผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 243

นายชัยโรจน์  คงบรรณปัญหาสำคัญสำหรับการบริหารจัดการงานรับเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือ (กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี)ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 244

นายณัฐนนท์  สุวรรณจำรัสปัญหาในการส่งมอบงานบ้านพักอาศัย 2 ชั้นผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 245

นายธนัฒฐ์ธร  สุขเงินความขัดแย้งในการก่อสร้างบ้านระหว่างลูกค้ากับบริษัทสร้างบ้านผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 246

นายสุพจน์  อรรถธนสารการศึกษาแนวทางการเลือกระบบกำแพงกันดินชั่วคราวผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 247

นายอภิวิชญ์  พูลสงการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระยะเวลา ค่าใช้จ่ายและคุณภาพของงานก่อสร้างในอาคารสูงผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 248

นายเทอดศักดิ์  น้อยมาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพงานก่อสร้างบ้านเดี่ยวในระบบโครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 249

นายวิชานันท์  ชะม้ายการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเวลา ค่าใช้จ่าย และคุณภาพในงานก่อสร้างบ้านจัดสรร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 250

นายกิตติพงษ์  รุ่งแสงการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างในองค์กรผู้รับเหมาผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 251

นายฐปนนท์  พรสิริโชติรัตน์ปัญหาในกระบวนการออกแบบทางหลวงของกรมทางหลวงผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 252

นายณฤทธ์  นาคเสวตรการศึกษาความผิดพลาดในการออกแบบทางวิศวกรรมโครงสร้าง       (Design Errors)ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 253

นายปณิธาน  ไชยรักษ์การศึกษาปัจจัยด้านการเงินที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย โดยผู้รับเหมาขนาดเล็กผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 254

นายพะเยา  หมื่นโฮ้งสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างวิศวกร กรณีศึกษา : ระหว่างวิศวกรผู้รับเหมาและวิศวกรที่ปรึกษาผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 255

นายสุธนัย  สงศ์สารภีการศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดความล่าช้ากับงานก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 256

นายพงษ์ศักดิ์  สิงห์ประสาทพรการพัฒนาบัตรคะแนนสมดุลและดัชนีชี้วัดผลงานหลักมาใช้เป็นแนวทางประเมินผลงานโครงการ กรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร (เทพารักษ์ 3) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 257

นายอนิรุทธิ์  เปรมเพชรปัจจัยวิกฤตที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 258

นายกิตติพงษ์  ศรีมงคลการศึกษาการประเมินทัศนคติต่อการประมูลด้วยวิธีอเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 259

นายพงศ์ธร  รตนัตยาธิคุณการศึกษาผลกระทบต่องานก่อสร้างในหน่วยงานราชการและผู้รับเหมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 260

นายวีรวุธ  ซึ้งเกียรติศักดิ์การศึกษาการประเมินทัศนคติต่อการประมูลด้วยวิธีอเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยงานกรมทางหลวงผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 261

นายรัตนะ  ดวงศรีแก้วการบริหารการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชัยนาทผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 262

นายแสนชัย  ธุวสถิตย์การวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของปัจจัยที่ใช้พิจารณาปรับปรุงอาคาร ตามพระราชบัญญัติการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 โดยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 263

นายกัณฑ์  ชมสุวรรณการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 264

นายชูเวช  เสนปานการศึกษาปัจจัยของปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 265

ว่าที่ร้อยตรีเมธา  ไชยโยปัจจัยที่เป็นปัญหา อุปสรรคในการบริหารงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษาผู้รับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 266

นายสิทธิศักดิ์  คำอูปัจจัยในการเลือกซื้อบ้านเดี่ยวและทาวเฮาส์ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 267

นางสาวสุภาพร  ศรีกันปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในงานก่อสร้างเขื่อน กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 268

นายอุดม  ศรีชัยการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสัดส่วนขององค์ประกอบหลักในการก่อสร้างงานโครงสร้างอาคารโรงงาน สำหรับการตรวจสอบบัญชีปริมาณงานผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 269

นายวรพันธ์  ธุระพันธ์การศึกษาปัจจัยความล่าช้าของโครงการบ้านเอื้ออาทรผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 270

นายอาคม บุญปัญญาการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารต้นทุนกิจกรรมในโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการโดยผู้รับเหมาก่อสร้างระดับกลาง   ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 271

นางสาวจินตนา  ผึ้งใยการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเกณฑ์สำหรับเลือกซื้อบ้านและทาวเฮาส์  ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
 

รายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2547

 

ลำดับ

ชื่อ- สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาปัญหาพิเศษ

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

CMR 107นายคมกริช  ลิมเรืองวุฒิกุลการประเมินประสิทธิผลองค์กร กรณีศึกษา :  โดยใช้แนวทาง Balamced Scorecard (Evaluation of Organization Effectiveness Case Study : Using Balanced Scorecard Concept)ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
CMR 108นายสุวิชา  บุนนาคการติดตามความก้าวหน้าและควบคุมโครงการก่อสร้างผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตโดยอาศัยเว็บเบสเทคโนโลยี  (Inspection and Monitoring of  Construction Progress via Internet System by Means of Web Base Techmology)ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
CMR 109นายพันธวัชร  บรรจงศิริรเจริญการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  (Health & Safety Riskiness Evaluation and Petroleum Industrial Environment)ผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์
CMR 110นายชาญเลิศ  รินทร์สกุลการสร้างแบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียมเพื่อการประมาณระยะเวลาโครงการก่อสร้างทาง  (An Application of Artificial Neural Network for time Estimation Model of  Highway Project)รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ
CMR 111นายอนิรุท  วิจิตร์เทคนิคความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการก่อสร้างในประเทศไทย  (Effectiveness and Suitable Safety Techniquws for Construction in Thailand)ดร.นันทพงษ์  โอวรารินท์
CMR 112นายต่อจักร  ภิญโญสินวัฒน์ปัจจัยที่มีผลต่อข้อมูลการออกแบบ และปัญหาที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของข้อมูลการออกแบบในหน่วยงานก่อสร้าง  (The Effect of  Factors on Design Information and the Problem of  Error on Desing Information in Construction  Site)ผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์
CMR 113นายสิริชัย  โสมทองแดงการศึกษาความขัดแย้งในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง  (A Study of  Confilicts in Construction Company)ผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์
CMR 114นายมนต์ชัย  ธีระวันทนีย์การศึกษาการส่งมอบข้อมูลจากออกแบบอาคารสูงจากผู้ออกแบบถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง  (Design Information transfer from Design to Contractor)รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ
CMR 115นางสุมาลี  ธีระวันทนีย์การศึกษาข้อมูลสำหรับการจัดการอาคารและทัศนคติการบริหารจัดการอาคารสูงของผู้บริหารอาคาร  (A Study of Building Information for Facilitty Management and Facility Manger's Perspactives)รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ
CMR 116นายภราดร  ตลอดสุขการศึกษาอิทธิพลของคุณสมบัติที่ใช้ในการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างต่อปัญหาในการก่อสร้าง  (The Study of Influence of Contractor Evaluation Criteria to Problem in Construction)รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ
CMR 117นายวีระพงษ์  เสียงสิริศักดิ์การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ ควบคุมปริมาณค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพการทำงานในงานก่อสร้าง  (Inspection System Development for Analysis and control of Quantity Cost and Produectivity in Construction Work)รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ
CMR 118นายกฤตภาส  อุตรวีรการความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างและบูรณะทางของกรมทางหลวง กรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1006 ตอนเชียงใหม่-อำเภอสันกำแพง  (People's Satisfaction to State Highway Construction Project Case Study State Highway 6001 Construction Project ; Chผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
CMR 119นายเกื้อกูล  มานะสัมพันธ์สกุลปัจจัยที่มีอิทธิพลในการชี้วัดความพร้อมของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก กรณีศึกษา : สำนักชลประทานที่ 1 จ.เชียงหใม่ จ.ลำพูน จ.แม่ฮ่องสอน  (Influence Factor for Readiness Indicators to Selection in Small Scaled Water Resource Project Planning Case Study : Regดร.นันทพงษ์  โอวรารินท์
CMR 120นายจรินทร์  คงศรีเจริญปัจจัยแห่งความสำเร็จสำหรับการบริหารจัดการงานรับเหมาก่อสร้างชลประทาน  (Critical Success Factors for Managing Irrigation Construction Project)ผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์
CMR 121นายธงชัย  อินต๊ะวงศ์การศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการบริหารโครงการก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้างในเขตจังหวัดลำปาง  (A Study on Barrier on Success Factors for Contractors' in :anpang Province)ผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์
CMR 122นายนิคม  โกเอี่ยมปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของผู้รับเหมาในจังหวัดลำปาง  (Factors Affecting Investment in the Construction Business of  Contractors in Lanpang)รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ
CMR 123นายประเสริฐ  อติภัทรากูลปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยกในจังหวัดเชียงใหม่  (The Important Factors to the Ungerpass Constuction)ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
CMR 124นายปรีดา  แสงวัณณ์แบบจำลองการตัดสินใจสำหรับการจัดการอุทกภัย และภัยแล้งในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง  (Floods and Droughts Management in Mae Tang Operation and Maintenance Area)รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ
CMR 125นายพรชัย  สกุลเต้ความพึงพอใจของประชาชนต่อทางหลวงในจังหวัดลำปาง กรณีศึกษาในทางสายเลี่ยงเมืองลำปาง  (The Study of Satisfaction of Local people for Highway Improvement, Lan\mpang Province)ดร.นันทพงษ์  โอวรารินท์
CMR 126นายมานิต  ช่วยงานการศึกษาความคาดหวังของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน  (Case Study in the Expections of the management toward Construction Foremen in Chaingmai and Lamphon)ดร.นันทพงษ์  โอวรารินท์
CMR 127นายสถาปัตย์  ดาวเลิศการประเมินและเปรียบเทียบผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่ายที่ได้รับในการทำระบบ ISO 9001 : 2000 ของโครงการขุด-ขนถ่านหินลิกไนต์  (An Evaluation and Comparison of  Benefit over Cost in ISO 9001 : 2000  Implementation of Mining Agglomeration Project)รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ
CMR 128นายปัณณทัต โรจนมนต์การศึกษาปัญหางานก่อสร้างที่เกิดจากวิธีการจัดจ้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในเขตพื้นที่แม่เมาะ  (The Study of Construction Problems Effected from Electricity Authority of  Thailand's Procurement Method in Mae Moh, Lampang)รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ
CMR 129นายอภิสิทธิ์  นิ่มสกุลการสำรวจความคิดเห็นต่อการใช้ระบบโครงสร้างสำเร็จรูปในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่  (A Study on the Home Construction Using Prefabricated Structural System in Chiang Mai Province)ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
CMR 130นางสาวอุลาวัณย์  กุลชาติชัยการจัดการโซ่อุปทาน : กรณีศึกษา ท่อพีซีวี ของผู้รับเหมาก่อสร้างการประปาจังหวัดเชียงใหม่  (The Study of  PVC Pipe Supply Chain Management for Constractor of Chiang Mai Provincial Waterworks Authority)ผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์
CMR 131นางสาวกมลทิพย์   ขัดชุ่มแสงการศึกษาการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง อังกฤษ)  A Case Studies of Risk Management Plan in Construction Projectผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์   
CMR 132นายเชิดชัย  กิจกัญจนาสน์การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสัดส่วนองค์ประกอบหลักในงาน ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 2 ชั้น สำหรับการตรวจสอบการประมาณปริมาณงาน   อังกฤษ)   A Study of Major Componant’s Ratio in Housign Construction for approved BOQ  ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
CMR 133นายเบญจเดช   สวนแก้วการศึกษาระบบจัดการความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง  อังกฤษ)  The Study for Safety Management System in Constructing Operation of Construction Companyผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์
CMR 134นายวรวรรณ  จินตานนท์การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้งระหว่างงานระบบโครงสร้างกับงานระบบไฟฟ้า    (อังกฤษ)  A Study for Factors thai Generate Problems and Conflicts between Structural Work and Electrical System Workรศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ
CMR 135นายเข้ม   คำวงศ์ปินการจัดทำโครงสร้างความเสี่ยงของโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษในเขตกรุงเทพมหานครผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์   
CMR 136นายสุรพงศ์   คณาวิวัฒน์ไชยความสามารถในการสร้างได้กับบริษัทออกแบบและบริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์   
CMR 137สาธิต แสงโสภา การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการประเมินระบบแผ่นพื้นโดยใช้ AHP The Design of Decision Support System in Evaluation of Slab Systems by Using
 Analytic Hierarchy Process AHP
ผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์   
CMR 138นายจักรพงศ์  ไชยานุพัทธกุล.การศึกษาการส่งมอบงานก่อสร้างของหน่วยงานราชการในประเทศไทย ปัญหา และแนวทางแก้ไข รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ                                            
CMR 139นายธงชาติ   อำแดงพินการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการบ้านพักอาศัยผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์
CMR 140นายสุรศักดิ์  ศรีสอ้านการศึกษาความสามารถในการทำงานของบุคลากรในงานก่อสร้าง   อังกฤษ)   The Study of Construction Personnel Competencyผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
CMR 141นายสุชาติ   เอื้อไตรรัตน์การพัฒนาระบบคานต่อเนื่องสำหรับอาคารพาณิชย์ อังกฤษ)  Development of Continuous Beam System for Shophousesผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์ , ผศ.อเนก  ศิริพานิชกร
CMR 142นายดิษฐิเดช   ราชแพทยาคมการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่  อังกฤษ)  Factors Affecting in the Housing Development in Chiang Mai Povinceผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์
CMR 143นายวิวัฒน์   จงชูวณิชย์การศึกษาการนำรูปแบบและรายการประกอบแบบมาดำเนินการก่อสร้างอาคาร  อังกฤษ)  The Study of Bringing the Plans and the Specifications to use for Building Constructionผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์
CMR 144นางสาววีณัฐกานต์   รัตนธีรวงศ์การศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขความล่าช้าในงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย    อังกฤษ)   A Study To Prevent and Correct for Construction Delaysผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kmuttadmin/domains/kmutt.ac.th/public_html/cm/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kmuttadmin/domains/kmutt.ac.th/public_html/cm/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kmuttadmin/domains/kmutt.ac.th/public_html/cm/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kmuttadmin/domains/kmutt.ac.th/public_html/cm/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kmuttadmin/domains/kmutt.ac.th/public_html/cm/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kmuttadmin/domains/kmutt.ac.th/public_html/cm/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL