Construction Engineering and Management

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

โครงสร้างหลักสูตร (CM Program)

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรม และการบริหารการก่อสร้าง

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและการบริหาร การก่อสร้าง
ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Construction Engineering and Management

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)
ชื่อย่อ (ไทย) วศ.ม. (วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Master of Engineering (Construction Engineering and Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) M.Eng. (Construction Engineering and Management)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีดังต่อไปนี้
- เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งในด้านการออกแบบโครงสร้างชั้นสูงและการบริหารการก่อสร้างควบคู่กันเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
- เพื่อฝึกฝนมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเชิงวิจัย
- เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ภาครัฐและเอกชน

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
4.1 ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาหรือเทียบเท่า
4.2 มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่ำ 2 ปี หรือคณาจารย์ประจำหลักสูตร พิจารณาแล้วสมควรรับเข้าได้และ
4.3 มีคุณสมบัติอื่นเป็นไปตามระเบียบสถาบันฯว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2534

5. วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
คัดเลือกโดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรด้วยวิธีการสัมภาษณ์และ/หรือการสอบข้อเขียน รวมทั้งพิจารณาผลการศึกษาระดับปริญญาตรีและประวัติการทำงาน

6. ระบบการศึกษาและการวัดผล
a. ระบบการเรียนเป็นแบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ และใช้ระบบหน่วยกิต โดยคิดวิชาบรรยาย 1 คาบ ต่อหนึ่ง
b. สัปดาห์เป็น 1 หน่วยกิต และวิชาปฏิบัติการ 2-3 คาบต่อสัปดาห์ เป็น 1 หน่วยกิต
c. การวัดผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2534 (เอกสารแนบ)

7. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2 ปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 5 ปี
การศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนเรียน

8. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2534

9. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2534

 

  -------  -----                       --    -  ---               ----------                                     ----------------------------                ------------------             ------------        -------------------------------    ----------------    -------   -------------------------           --------------------