Construction Engineering and Management

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

ลำดับ

ชื่อ- สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาปัญหาพิเศษ

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

CMR 335

นายชิษณุพงศ์  ละออจิตร์ การศึกษาความเป็นไปได้ของการทำระบบจ่ายแรงดันไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินในโครงการบ้านจัดสรร ผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 336

นายธารา  เถื่อนกลาง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อโครงการบ้านจัดสรรของบริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 337

นายวิรัช  ประสาทแก้ว ความรับผิดชอบทางสังคมของผู้รับเหมาก่อสร้างไทย กรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย / ดร.วสันต์  ธีระเจตกุล

CMR 338

นายสุทัศน์  นาทอง ความคาดหวังของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 339

นายธนพรรษ ฐานาพิชัยศักดิ์ การศึกษาปัจจัยด้านความปลอดภัยระหว่างผู้ควบคุมงาน และคนงานในการก่อสร้างอาคารสูง ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 340

นายธีรยุทธ สุรศักดิ์ชโลธร การศึกษาปัจจัยภายในองค์กรที่มีผลกระทบต่อการควบคุมงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 341

นายจิรศักดิ์  คุ้มแคว้น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ชุ่มน้ำ  (RAMSAR SITE) เขตอนุรักษ์สัตว์ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย / ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 342

น.ส.ณิติพร  แสงจ้า การศึกษาระบบวางแผนและควบคุมระยะสั้นของการทำงานก่อสร้างในสนาม ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 343

นายธนิสร์ สมเจตนะพันธ์ แรงจูงใจในการทำงานของวิศวกรในองค์กรอุตสาหกรรมก่อสร้างประเทศไทย ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 344

นายธรรมสรณ์  อัครชัยธนธรณ์ การพัฒนาอุตสหกรรมซีเมนต์อย่างยั่งยืน รศ.เอนก  ศิริพานิชกร

CMR 345

น.ส.นิชาภา  วุฒิมาปกรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับสูงของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 346

นายนิติการณ์  ธรรมเพชร การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษา :  ผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดพัทลุง ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 347

น.ส.ภัทรพร  พรเทพเกษมสันต์ การศึกษาปรับปรุงผลิตภาพแ รงงานของคนงานฉาบปูนโดยวิธีการใช้แรงจูงใจ ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา / ผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ

CMR 348

นายภูวดล  คำแฮ ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงของกรมทางหลวง กรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงหมายเลข 1080 ตอนน่าน - ท่าวังผา - ทุ่งช้าง ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 349

นายยศธนาตย์  ธนภัทรวรธันย์ ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในย่านถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 350

น.ส.รัศรินทร์  กวินวราเสฎฐ์ การเปรียบเทียบปัญหาในการบริหารจัดการแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย (กรณีศึกษา : แรงงานไทยและแรงงานกัมพูชา) ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย / ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 351

นายรุจิโรจน์  จริยะปัญญา การศึกษาปัจจัยที่มีต่อแนวโน้มที่ทำให้จำนวนแรงงานก่อสร้างไทยลดลง ในจังหวัดสมุทรสาคร ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 352

นายรุ่งยศ  ศาสนอนันต์ การศึกษาการออกแบบต้นแบบทางธุรกิจ กรณศึกษาธุรกิจรับดูแลบ้าน ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 353

นายวีระ  พลเสนา การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างทางยกระดับรูปแบบคานรูปกล่องและคานรูปตัวไอ รศ.เอนก  ศิริพานิชกร

CMR 354

น.ส.สราลี  หุนาปเทศ การศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการทำงานร่มกันของผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาช่วงที่เคยร่วมงานกันมาก่อน ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 355

นายสาธิต  สิทธิ การศึกษาปัจจัยในพิจารณาอนุญาตวางท่อประปาจากหน่วยงานเจ้าของที่ในเขตพื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา

CMR 356

ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ  เอมเอก ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อที่พักอาศัยสำหรับเขตทุ่งครุกรุงเทพนมหานคร ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 357

น.ส.อรวรรณ  ทิศนุ่น ปัจจัยวิกฤตที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 358

นายเกรียงไกร  สัมโมทย์ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานก่อสร้างในระหว่างการก่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมของภาครัฐในประเทศไทย ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 359

นายเอกราช  เนตรศิริ การศึกษาข้อผิดพลาดของการก่อสร้างส่วนงานสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา : อาคารชุดพักอาศัย ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 360

นายเปรมมินทร์  บุญทวี การประมาณการปริมาณงานโครงสร้างอาคารที่อยู่อาศัยขนาดเล็กและขนาดกลางด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอย รศ.เอนก  ศิริพานิชกร

CMR 361

นายธนะสิทธิ์  เรือนพรม การศึกษาเปรียบเทียบงานจ้างเหมาก่อสร้างแบบเหมารวมวัสดุกับแบบเหมาเฉพาะค่าแรงของโครงการหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 362

นายพีระพงษ์   เพ็ชรพัน การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าภายในโครงการก่อสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคตะวันตก ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย / ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา