Construction Engineering and Management

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

 

ลำดับ

ชื่อ- สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาปัญหาพิเศษ

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

CMR 272

นายณัฐพงศ์  พงษ์ประสิทธิ์การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเช่าพักอพาร์ตเมนต์ บริเวณพื้นที่เขตสาทรผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 273

ว่าที่ร้อยตรีอุดมศักดิ์  รัตนสินทร์การศึกษาปัจจัยมีทส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการบริหารโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของกรมชลประทานผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 274

นายจุติพงศ์  แก้วคงปัจจัยที่มีผลในการเปลี่ยนแปลงงานของวิศวกรโยธาผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 275

นายชัชชัย  อิทธิอมรเลิศการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักความสามารถในการก่อสร้างได้ของผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 276

นายตะวัน  บุญนิธีการศึกษาปัจจัยในการเลือกแหล่งเงินกู้ต่างประเทศในการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานของไทยผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 277

นายทิวา  รักอาชีพทัศนคติต่อการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปในตลาดบ้านพักอาศัยของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาครผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 278

นายธีรากร  หนังสือการวัดคุณภาพงานก่อสร้าง  (บ้านพักอาศัย)ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 279

นายปณต  มงคลธรรมากุลการศึกษาปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพในงานก่อสร้างอาคารของหน่วยงานภาครัฐผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 280

น.ส.พริญญา  พรหมพูลการศึกษาปัจจัยความสำเร็จของผู้บริหารในโครงการก่อสร้างผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 281

น.ส.ปิยะมาศ  ชูเนตรการศึกษาปัจจัยของเจ้าของโครงการที่มีต่อการจ้างผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานออกแบบอาคารผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 282

นายภาณุพงษ์  บัณฑิตนิยมานนท์การศึกษาการจัดการด้านความปลอดภัยของผู้บริหารโครงการก่อสร้างในประเทศไทยผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 283

นายวรพงษ์  คงฤทธิ์การศึกษาแนวทางการประมาณปริมาณงาน การก่อสร้างอาคารสูงสำหรับพักอาศัยโดยวิธีสัดส่วนองค์ประกอบหลักผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 284

นายวุฒิศักดิ์  จันทรพาการวิเคราะห์กระบวนการและแนวทางการจัดการกับคำสั่งการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 285

นายอรรถพล  วงค์ตระกูลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในค่าตอบแทนของวิศวกรโยธาในประเทศไทยผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 286

นายอานุพงศ์  บุษราภรณ์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการก่อสร้างที่ล่าช้าในหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานครผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 287

นายเขมชาติ  อินทร์แก้วการศึกษาแนวทางการจัดการด้านคุณภาพงานก่อสร้างของบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 288

นายกิตติ เลิศวรวณิชการศึกษาปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 289

นายชัยพจน์  ช่างแต่งการศึกษาปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อผู้ปรกอบการอสังหาริมทรัพย์ผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 290

นายทรงชัย  งามวิวัฒน์กุลการศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างในระดับปฏิบัติการผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 291

นายจามร  อนุชิตโอฬารความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและผลกระทบต่อผู้ประกอบการก่อสร้างผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 292

นายธนาวุฒิ  เขียวรอดปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 293

นายน้ำพุ  อยู่เมืองการศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้นวัตกรรมในงานก่อสร้างผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 294

นายภานุพงศ์  จันทิมาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างถนนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 295

นางสาววรรณวรางค์  ไม้จันทร์การศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 296

นายวันชนะ  นรสิงห์แบบจำลองผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกต่อองค์การผู้รับเหมาก่อสร้างผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 297

นายวุฒินันท์  เอื้อภัทรเศรษฐ์การศึกษาความพึงพอใจทางด้านคุณภาพในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมระดับกลางรศ.เอนก  ศิริพานิชกร

CMR 298

นายศิชล  ชลประทินแบบจำลองผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกต่อองค์การผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 299

นางสาวสิรินธร  ราชวงษ์กลยุทธ์สำหรับการจัดการงานเปลี่ยนแปลงในโครงการก่อสร้างอาคารภาครัฐในประเทศไทยผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 300

นายสุขใจ  แสงสกุลความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงของกรมทางหลง กรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สายปรับปรุงถนนแจ้งวัฒนะฝั่งใต้ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย / ดร.สืบพงศ์  ไพศาลวัฒนา

CMR 301

นายอภิศักดิ์   คุณาปกรณ์การปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในจังหวัดฉะเชิงเทราผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย

CMR 302

นายเทอดธรรม  ทิพย์รัตน์การศึกษาการบริหารจัดการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันงานระบบวิศวกรรมสำหรับสถานศึกษารศ.เอนก  ศิริพานิชกร

CMR 303

นายเมธี  โก้ล่องการศึกษาปัญหาด้านเทคนิคก่อสร้างในการตรวจรับมอบบ้านในโครงการบ้านจัดสรรผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ / ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 304

นายสุวิจักขณ์  บงกชกรการศึกษาปัญหาของร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในเขตธนบุรี กรุงเทพฯผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

CMR 305

 นายยืนยง  พุฒิชาติ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในอสังหาริมทรัพย์ของเมืองพัทยา ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย