www.kmutt.ac.th/building vehical booking system webboard  contact
 
 

รักษาการหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ
                                                                                                ภาษาไทย / English

                 นางจิรวดี   สุภาสุทธากูล
 หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ

งานรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ
      เป็นศูนย์บริการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง การจัดระบบจราจรและที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย ป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัย  วิทยุสื่อสาร  ควบคุมระบบบริหารจัดการทำความสะอาด การบริหารงานด้านสารบรรณ  บุคคล  งบประมาณ และพัสดุ  จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานและการลดขั้นตอนการทำงาน  รายงานการประกันคุณภาพภายใน  รายงานการประเมินควบคุมภายใน  รายงานประจำปี  และการให้บริการด้านยานพาหนะ มจธ. ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. รักษาความปลอดภัย

                      

    -  จัดวางระบบการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ. ตลอด 24 ชั่วโมง
    -  รักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
    -  ดูแลรถยนต์ภายในมหาวิทยาลัย
    -  ตรวจสอบบุคคลเข้า - ออกภายในมหาวิทยาลัย
    -  ตรวจสอบรายงานการชำรุดของไฟฟ้าและแสงสว่าง
    -  ป้องกันการโจรกรรมในเวลาทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน
    -  ค้นคว้า เสาะหาข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยให้ก้าวทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการ
        ปรับปรุงเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ของ รปภ.

2. จราจร

                      

    -  จัดระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบเพื่อความคล่องตัวเป็นระเบียบและถูกต้องตาม มาตรฐานสากล
    -  กำหนดมาตรการการจัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
    -  จัดระบบการเข้า - ออก ตลอดจนที่จอดของยานพาหนะ
    -  ควบคุมและจัดระบบการใช้ที่จอดรถโดยแยกเป็น อาจารย์/เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอกให้เป็นไป
        ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
    -  กำหนดแบบบัตรอนุญาตเข้า
    -  ออกของยานพาหนะ (สติกเกอร์) โดยแยกเป็นประเภทบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ

3. ป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัย

                      

    -  ป้องกันอัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย
    -  ตรวจสอบระบบดับเพลิงของทุกอาคารพร้อมทั้งจัดวางแผนการซ้อมดับเพลิงในอาคารต่าง ๆ
        เพื่อสร้างทักษะของบุคลากรผู้ใช้อาคารให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ
       หน้าในกรณีเกิดเพลิงไหม้ได้อย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
    -  ปรับปรุงทำความสะอาดถังเก็บน้ำเพื่อสำรองน้ำดับเพลิง และตรวจสอบถังน้ำดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง
    -  ตรวจสอบเครื่องยนต์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
    -  ตรวจเช็ควัสดุและอุปกรณ์การใช้ป้องกันอุบัติภัยอย่างต่อเนื่อง และใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลา

4. วิทยุสื่อสาร

                      

    -  เพื่อบริการวิทยุตามตัวบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงาน รปภ. โดยเฉพาะงานเร่งด่วน
    -  เป็นศูนย์ควบคุมการสั่งการในการปฏิบัติงานทั้งด้านการรักษาความปลอดภัย และด้านการจราจร
        ภายในมหาวิทยาลัย

5. ควบคุมทำความสะอาดอาคาร

                      

    -  จัดทำรายละเอียดการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ทำความสะอาดอาคาร รักษาความ
        ปลอดภัย บำรุงรักษาลิฟต์ บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
        บำรุงรักษาปั้มน้ำและปั้มน้ำดับเพลิง และเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า พร้อมเบิกจ่าย
    -  ร่างเอกสารโต้ตอบทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
    -  จัดพิมพ์เอกสารและตรวจทานหนังสือรวมถึงสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
    -  การติดตามเรื่องต่าง ๆ ของส่วนอาคารและสถานที่
    -  ดูแลติดตามการเสนอเรื่องให้ผู้บริหารลงนาม
    -  ตรวจสอบ / ควบคุมดูแลการทำความสะอาดประจำวัน
    -  ตรวจสอบ / ควบคุมดูแลการทำความสะอาดประจำสัปดาห์
    -  ตรวจสอบ / ควบคุมดูแลการทำความสะอาดประจำเดือน
    -  ตรวจสอบ / ควบคุมดูแลการทำความสะอาดประจำทุก ๆ 3 เดือน
    -  ทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

                      

    -  ควบคุมดูแลการทำความสะอาดประจำวัน
    -  ควบคุมดูแลการทำความสะอาดประจำสัปดาห์
    -  ควบคุมดูแลการทำความสะอาดประจำเดือน
    -  ควบคุมดูแลการทำความสะอาดประจำทุก ๆ 3 เดือน
    -  เดินหนังสือระหว่างหน่วยงาน
    -  ถ่ายเอกสารต่าง ๆ และจัดเรียงเอกสารและเย็บเล่ม

6. บริการและประสานงาน แบ่งเป็น 4 หน่วยย่อย ดังนี้

6.1 สารบรรณ

                      

    -  รับ - ส่งหนังสือพร้อมลงทะเบียน
    -  จัดเก็บและค้นหาเอกสารให้เป็นหมวดหมู่
    -  จัดทำหนังสือเวียน เช่น เชิญประชุม ตรวจรับงานก่อสร้าง ดับไฟฟ้า น้ำประปา- หยุดไหล และอื่น ๆ
    -  ควบคุมการออกเลขที่หนังสือของส่วนอาคารฯ
    -  ตั้งเบิกใบสำคัญหน่วยยานพาหนะ
    -  อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องาน ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

6.2 บุคคล

                      

    -  จัดทำแฟ้มประวัติข้อมูล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
    -  การบรรจุ โอน ย้าย ลาออก ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
    -  โครงการฝึกอบรม/สัมมนา
    -  การสอบคัดเลือกพนักงาน เพื่อเข้าปฏิบัติงาน
    -  แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ กรรมการประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน
    -  การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว
    -  การขอกรอบอัตรา
    -  การประเมินผลการปฏิบัติงานเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
    -  การขอเลื่อนระดับ เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
    -  การลงโทษทางวินัย
    -  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอาคารและสถานที่
    -  รายงานการประชุมส่วนอาคารและสถานที่
    -  รวบรวมข้อมูลสถิติทั่วไป

6.3 งบประมาณ

                      

    -  ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน
    -  ดำเนินการขออนุมัติต่าง ๆ ที่ใช้เงินของมหาวิทยาลัย
    -  จัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายรายจ่ายในการจัดตั้งเบิก จัดซื้อ/จัดจ้าง แต่ละครั้ง
    -  จัดทำบัญชีแยกประเภท
    -  จัดทำทะเบียนคุมยอดเงิน
    -  ลงบัญชีคุมยอดเงินการใช้เงินงบบริหารหน่วยงาน งบพัฒนามหาวิทยาลัย หมวด ค่าตอบแทนใช้สอย
        และวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    -  ยืมเงินทดรองจ่ายและเคลียร์เงินยืม
    -  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
    -  จัดทำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาของผู้ใช้บริการ นำส่งกองคลัง
    -  ตรวจสอบและควบคุมทะเบียนครุภัณฑ์
    -  จัดพิมพ์เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

6.4 พัสดุ

                      

    -  จัดทำบัญชีแยกประเภทเกี่ยวกับพัสดุ
    -  บันทึกการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมบำรุงอาคาร
    -  ทำการเบิกจ่ายค่าวัสดุให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาเบิกหรือยืม
    -  สำรวจวัสดุคงเหลือ
    -  สำรวจนับวัสดุให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกครั้ง
    -  สอบถามราคาวัสดุจากร้านค้า
    -  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับราคาวัสดุ
    -  ดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ใช้งานได้อยู่เสมอ

7. ควบคุมยานพาหนะ

                      

    -  ให้บริการรถยนต์ส่วนกลางแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย กิจการนักศึกษา
         และเพื่อ สวัสดิการ
    -  ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ
    -  จัดทำงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ รวมทั้งการเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถ
        ค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    -  จัดทำสถิติการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำเดือน
    -  จัดทำสถิติการใช้วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
    -  ดูแลความสะอาด ตรวจ และรักษาสภาพรถยนต์ส่วนกลางในเบื้องต้นให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
        และพร้อมใช้งาน
    -  ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการตรวจสภาพรถยนต์
    -  จดและต่อทะเบียนยานพาหนะ รวมทั้งต่ออายุกรรมธรรม์ประกันภัยประจำปี
    -  จัดทำประวัติซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ซ่อมใหญ่/เข้าศูนย์บริการฯ) และประเมินผล
        การใช้ยานพาหนะทุกประเภท

8. ซ่อมบำรุงยานพาหนะ

                      

    -  ตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุชำรุดของยานพาหนะและเครื่องจักรกลต่าง ๆ
       ที่ขอใช้บริการซ่อมบำรุง
    -  ประมาณการและดำเนินการจัดหาวัสดุที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษา รวมถึงการจัดตั้งงบประมาณ
       ซ่อมบำรุงยานพาหนะ และเครื่องจักรกลอย่างต่อเนื่อง
    -  ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุและเครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง
    -  ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยสมบูรณ์ของยานพาหนะและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ดำเนินการ
       ซ่อมแล้วเสร็จ ให้มีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด

9. นายท่า มจธ.บางขุนเทียน

                      

    -  จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
    -  ปฏิบัติงาน ณ ท่ารถรับ - ส่ง มจธ.บางขุนเทียน
    -  ตรวจสอบเวลาในการออกรถตามรอบ ของผู้รับจ้าง รับ - ส่ง ระหว่าง มจธ.บางขุนเทียน - มจธ.บางมด
       และรับ - ส่ง ระหว่าง มจธ.บางขุนเทียน - บางกอกโค๊ด
    -  รายงานปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขให้แก่คณะทำงานบริการยานพาหนะ
       ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากส่วนอาคารฯ และสนง.บางขุนเทียน