ตัวอย่างแบบฟอร์ม บันทึกข้อความการขอใช้ห้องประชุมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
บันทึกข้อความ
 
ส่วนงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา โทร.8097-9,8114
ที่ ศธ 5301.6/ น.054 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง ขออนุญาตใช้ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์  

เรียน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา  
           ด้วย งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จะจัดงาน CAREERLIBER เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ชีวิต
การทำงาน   ของนักศึกษา  ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและกำลังมองหาอาชีพ  โดยกำหนดการจัดงานขึ้น
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547  เริ่มเวลา 07.00 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ในการนี้ใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่าน อนุญาตใช้สถานที่และอนุมัติเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมเสียงพร้อมโสตทัศนูปกรณ์
ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และอนุมัตด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง
   
   
   

   
(นายศักดิ์ศรี นรดี)
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ