หน้าแรก | กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร | กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ | กลุ่มงานสารบรรณ | งานมูลนิธิ

 
 
 
 
HOME
 
- ประวัติความเป็นมา
- ภารกิจ ปณิธาน
- โครงสร้างการบริหาร
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข้อร้องเรียน
- แบบสำรวจความพึงพอใจ
 
 
 

สำนักงานอำนวยการ
(Administration Services Division)

โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานอำนวยการ


สำนักงานอธิการบดีสำนักงานอำนวยการ


กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร

งานประสานงานมูลนิธิ

กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ

งานนิติการและสัญญา

กลุ่มงานสารบรรณ

หน่วยสรรหาผู้บริหาร*

การรับและจัดลำดับ ความสำคัญของเรื่องเพื่อ เสนอผู้บริหาร
รับนัดหมายให้แก่ผู้บริหาร
จัดประชุมคณะกรรมการ บริหาร
ร่างจดหมายหรือหนังสือ โต้ตอบ
รับจองห้องประชุม/ดูแล ความเรียบร้อย
ดูแลอำนวยความสะดวก ใน การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร

จัดหาทุนให้มูลนิธิ
รับบริจาคเงินสบทบทุน
จัดอบรมสัมมนาต่างๆ
จัดเก็บข้อมูลนักศึกษา
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล การรับบริจาค

จัดการประชุมผู้บริหาร ระดับสูงของ  มหาวิทยาลัย
จัดงานพิธีการต่างๆ ของ  มหาวิทยาลัย
งานจัดเลี้ยงประชุม

ยกร่างตรวจ/แก้ไข   ระเบียบ/ ข้อบังคับ/ ประกาศ
จัดทำร่าง/ตรวจแก้ไข สัญญา และบันทึกความ ร่วมมือ ทางวิชาการ T/E ต่างๆ
งานให้คำปรึกษาด้าน  กฎหมาย
ดำเนินคดีความแพ่ง  อาญา  ทรัพย์สินทางปัญญา  ปกครอง ฯลฯ
งานสอบหาข้อเท็จจริงกรณีสอบสวนต่างๆ
จัดทำคำสั่งต่างๆ
แจ้งความร้องทุกข์

หน่วยไปรษณีย์กลาง  รับ-ส่งหนังสือ
เวียนหนังสือผ่านระบบ  อินทราเน็ต
งานจัดเก็บเอกสารตามระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
งานโอเปอเรเตอร์
ธุรการ  งานร่างหนังสือ   คำสั่ง  ประกาศ งานพิมพ์  เอกสารต่างๆ
ดูแลซ่อมบำรุงอาคาร สนอ.

สรรหาผู้บริหารระดับสูง
สรรหาคณะกรรมการต่างๆ
จัดประชุมคณะกรรมการ
วางแผนการสรรหา จัดทำเอกสารการประชุม
จัดการเลือกตั้งภายใน มหาวิทยาลัย
ทำคำสั่งแต่งตั้ง ประกาศ ของคณะกรรมการ

* เป็นหน่วยงานใหม่ สังกัดงานการประชุม  และพิธีการ

 

 
 
 
     
 

::: สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :::
126 ถนนประชาอุทิศ(สุขสวัสดี 48) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-8055 โทรสาร 0-2470-9860