หน้าแรก | กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร | กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ | กลุ่มงานสารบรรณ | งานมูลนิธิ

 
 
 
 
HOME
 
- ประวัติความเป็นมา
- ภารกิจ ปณิธาน
- โครงสร้างการบริหาร
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข้อร้องเรียน
- แบบสำรวจความพึงพอใจ
 
 
 

สำนักงานอำนวยการ
(Administration Services Division)

โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานอำนวยการ


สำนักงานอธิการบดีสำนักงานอำนวยการ


กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร

งานประสานงานมูลนิธิ

กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ

กลุ่มงานสารบรรณ

การรับและจัดลำดับ ความสำคัญของเรื่องเพื่อ เสนอผู้บริหาร
รับนัดหมายให้แก่ผู้บริหาร
จัดประชุมคณะกรรมการ บริหาร
ร่างจดหมายหรือหนังสือ โต้ตอบ
รับจองห้องประชุม/ดูแล ความเรียบร้อย
ดูแลอำนวยความสะดวก ใน การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร

จัดหาทุนให้มูลนิธิ
รับบริจาคเงินสบทบทุน
จัดอบรมสัมมนาต่างๆ
จัดเก็บข้อมูลนักศึกษา
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล การรับบริจาค

จัดการประชุมผู้บริหาร ระดับสูงของ  มหาวิทยาลัย
จัดงานพิธีการต่างๆ ของ  มหาวิทยาลัย
งานจัดเลี้ยงประชุม

หน่วยสรรหาผู้บริหาร
สรรหาผู้บริหารระดับสูง
สรรหาคณะกรรมการต่างๆ
จัดประชุมคณะกรรมการ
วางแผนการสรรหา
จัดทำเอกสารการประชุม
จัดการเลือกตั้งภายใน มหาวิทยาลัย
ทำคำสั่งแต่งตั้ง ประกาศ ของคณะกรรมการ

หน่วยไปรษณีย์กลาง  รับ-ส่งหนังสือ
เวียนหนังสือผ่านระบบ  อินทราเน็ต
งานจัดเก็บเอกสารตามระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
งานโอเปอเรเตอร์
ธุรการ  งานร่างหนังสือ   คำสั่ง  ประกาศ งานพิมพ์  เอกสารต่างๆ
ดูแลซ่อมบำรุงอาคาร สนอ.

 

 
 
 
     
 

::: สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :::
126 ถนนประชาอุทิศ(สุขสวัสดี 48) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-8055 โทรสาร 0-2470-9860