Welcome


Placeholder  Image

A Program for Blue Revolution

A new and unique program for people in aquaculture. Aquaculture Engineering Program has been developed to provide integrated knowledge to people in the aquaculture industries. This multi-disciplinary program will help biologist to accustom to engineering principles and help engineers understanding biology.


ด่วนหลักสูตรเปิดรับสมัครนักศึกษา  ประจำปีศึกษา 2553 

สนใจติดต่อหลักสูตรวาริชวิศวกรรม 

หรือสมัครเรียนได้ที่

http://www.kmutt.ac.th/organization/gradio/admission.htm


หลักสูตรวาริชวิศวกรรม

หลังจากการปฏิวัติเขียวมากว่า50ปี การขาดแคลนแหล่งอาหารโดยเฉพาะโปรตีนเริ่มจะเป็นปัญหา ในหลายๆพื้นที่  แต่เนื่องจากพื้นที่ราบที่มีอยู่สำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ได้ถูกใช้ไปกันจน หมดสิ้นแล้ว ดังนั้นหลายๆฝ่ายจึงเริ่มหันมามองไปยังพื้นที่ที่เหลืออีก3/4ของโลก หรือ“ผืนน้ำ”    มนุษย์ได้อาศัยทะเลและมหาสมุทรเป็นแหล่งอาหารมาเป็นเวลานาน ในอดีตมนุษย์ได้เพียงแต่เก็บ  เกี่ยวอาหารจากผืนน้ำมาตลอด การเพาะเลี้ยงในน้ำยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับทำที่บน แผ่นดิน แต่เมื่อแหล่งอาหารทางธรรมชาติลดลง ในขณะที่ความต้องการบริโภคสูงขึ้นสวนทางกัน การปฏิวัติน้ำเงินจึงเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญในอนาคต
ประเทศไทยเป็นผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ เป็นอันดับต้นๆ ของโลก มีมูลค่ารายได้จากการส่งออกเกือบ 1.1 แสนล้านบาทต่อปี  แม้ว่าในอดีต เราจะส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประมงเป็นหลัก แต่ปัจจุบันปลาและสัตว์น้ำอื่นๆก็ร่อยหรอลง ไปมาก ในขณะที่การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งบางครั้งจะทำให้เกิดความขัดแย้งกันในการใช้ทรัพยากร รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจการเพาะเลี้ยงในประเทศไทยเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและจากประสบการณ์การลอง ผิดลองถูกของเจ้าของกิจการเป็นหลัก แม้ว่าบางครั้งจะทำกำไรได้อย่างมากมาย แต่ก็เป็นธุรกิจที่มี ความเสี่ยงสูง เพราะขาดความรู้ความเข้าใจเชิงวิชาการอย่างเป็นระบบ เหตุผลหนึ่งอาจเนื่องมาจาก วงการศึกษาและวงการวิชาการในประเทศไทยเน้นมุมมองทางด้านชีววิทยามากเกินไป ขาดบุคคลากรและหน่วยงานที่สนใจการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงในเชิงอุตสาหกรรม ที่จริงแล้วประเทศไทยมีความเหมาะสมมากสำหรับการเพาะเลี้ยงทางน้ำ   เรามีภูมิอากาศที่เหมาะสมและมีความแตกต่างของอุณหภูมิในระหว่างปีน้อย ทำให้สามารถทำการเพาะเลี้ยงได้ตลอดทั้งปี นอกจากนั้น พื้นที่ชาย- ฝั่งของไทยก็มีขนาดใหญ่และมีภัยธรรมชาติเช่นไต้ฝุ่นน้อยกว่าหลายๆประเทศ เช่นจีนหรืออินเดีย  ดังนั้น ไทยจึงมีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงที่สูงมาก สิ่งที่อาจจะยังขาดอยู่ก็คือการสนับสนุนอย่างต่อ  เนื่องจากภาครัฐและการพัฒนาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถสำหรับอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยง
การเพาะเลี้ยงนั้น ที่จริงแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นโรงงานขนาดใหญ่ ที่เปลี่ยนรูปจากอาหารให้เป็น  สัตว์น้ำ ไม่ว่า จะเป็นกุ้ง ปลา หอย หรือ ปู อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงนี้ใกล้เคียงกับโรงงานอุตสากรรม เคมีมาก  เพราะเมื่อเทียบบ่อเพาะเลี้ยงเป็นถังปฏิกรณ์แล้ว  จะเห็นว่ากระบวนการทั้งสองคือกระ-  บวนการเดียวกัน เช่น จำเป็นต้องมีการควบคุมตัวแปรต่างๆ เช่น pH อุณหภูมิ ความเข้มข้นของสารต่างๆ อัตราการป้อนวัตถุดิบ(อาหาร)เหมือนกัน ต้องมีการทำlogistics การควบคุมคุณภาพ หรือการตลาด  เช่นเดียวกัน ดังนั้น การเพาะเลี้ยงจึงเป็นวิศวกรรมศาสตร์แขนงหนึ่ง โดยมหาวิทยาลัยเทค โนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้พัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิตใหม่ที่เรียกว่าวาริชวิศวกรรมขึ้นมาเพื่อ ผลิตวิศวกรสำหรับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงทางน้ำโดยเฉพาะ (หลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดทำรายวิชาต่างๆ) บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปจะมีความรู้ตั้งแต่เรื่องของโรงเพาะฟัก ไปจนถึงกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และยังรวมถึงความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ และความเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship) อีกด้วย   เรียกได้ว่า ครอบคลุมองค์ความรู้ทุกอย่างที่จำเป็นในธุรกิจการเพาะเลี้ยงเลยทีเดียว

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางวาริชวิศวกรรม ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่โดยการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมศาสตร์และวาริช  ศาสตร์
  ในหลักสูตรนี้ได้นำจุดเด่นทางด้านพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาผสานกับจุดเด่นทางชีววิทยาสัตว์น้ำของมหาวิทยาลัยบูรพา  มาพัฒนาเป็นหลักสูตรที่  มุ่งสร้างความเชี่ยวชาญทางวาริชวิศวกรรมให้แก่ผู้เรียนตลอดจนการนำ ไปสู่การพัฒนาทางวิชาการ การวิจัย และบริการสังคมร่วมกันของทั้งสองมหาวิทยาลัย
มหาบัณฑิตสาขาวิชาวาริชวิศวกรรม จะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านวิชาชีพวาริชวิศวกรรมครบถ้วน มีความสามารถ ในการวิจัยวิเคราะห์ และแก้ปัญหา มีทักษะในการทำงาน มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นกลุ่มและ/หรือทำงานอิสระได้

 If you have any questions or would like to have more information, please e-mail us at aquaeng@kmutt.ac.th or call us at 662-470-9222. EXT 102

At Aquaculture Engineering Program, the customer always comes first.

 

BuiltWithNOF
[Home] [About] [Course] [Study Plan] [Thai Version] [Staff] [Newsletter] [FAQ]
Placeholder  Image
Placeholder  Image
Placeholder  Image