การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาิติ ครั้งที่ 5

ปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตสินค้าทางการเกษตรมากมาย ทั้งเพื่อบริโภคภายในประเทศ และเพื่อส่งออกโดยมีรายได้จากการส่งออกเป็นมูลค่า นับหมื่นล้านบาท รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายในการปรับปรุงสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้ มาตรฐานตามความต้องการของตลาดโลก ทั้งนี้เพื่อให้ ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหาร และเป็นครัวของโลก ปัจจุบันผลิตผลทางการเกษตรของไทย มีการสํญเสียเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน ของผลิตผลเหล่านั้น วิทยาการหลังการก็บเกี่ยวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดการสูญเสีย และการรักษาคุณภาพของสินค้าเหล่านั้น ทั้งนี้เทคโนโลยีต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องศึกษาอย่างเป็นระบบและอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพดีและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนสามารถส่งผลิตผลไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้

การจัดประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปี 2550 นี้ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนดลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นผู้รับผิดชอบการจัด "การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการ เก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (The Fifth National Conference on Postharvest Technology)" การจัดประชุมครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดี ในการร่วมเฉลิม ฉลองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

การประชุมนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิจัยจากหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไปในประเทศไทย ที่สนใจ งานด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ได้มีโอกาสพบปะ และแลกเปลี่ยนวิทยาการใหม่ ๆ ของการเก็บรักษาผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อรักษา คุณภาพของผลิตผลให้มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่28 - 29 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมการประชุม

หัวข้อการประชุมจะครอบคลุมเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวของทั้งพืชสวนและพืชไร่ โดยมีกิจจกรรมในระหว่างการประชุมดังนี้

  • การเสนอผลงานภาคบรรยาย
  • การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
  • นิทรรศการจากหน่วยงานระหว่างภาครัฐ และเอกชน
  • การแสดงอุปกรณ์และเครื่องมือทันสมัยด้านการวิจัยเทคโนโลยีหลังการเกี่ยว/หลังการผลิต

 

 

For all inquiries, please contact npht2007@kmutt.ac.th
Copyright © Division of Postharvest Technology, KMUTT. All rights reserved