ค่ายวิชาการ “เอ้านาเฮฮา ชักช้าอยู่ใย นายาวฮะไฮ้ ใครต่อใครเขาไป ๆ กัน” ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ต.นายาว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

ค่ายวิชาการ “เอ้านาเฮฮา ชักช้าอยู่ใย นายาวฮะไฮ้ ใครต่อใครเขาไป ๆ กัน”

ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ต.นายาว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

ในวันที่ 17-19 มกราคม พ.ศ.2561 นักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 8 ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จำนวน 40 คน ชื่อว่า “เอ้านาเฮฮา ชักช้าอยู่ใย นายาวฮะไฮ้ ใครต่อใครเขาไป ๆ กัน” กิจกรรมค่ายที่จัดขึ้นเน้นให้น้อง ๆ นำความรู้ในห้องเรียนมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งในทักษะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทักษะความคิด และมีคุณธรรม ผ่านเรื่องราวของวายร้ายให้กับน้องทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมที่เราเกิดขึ้นภายในค่ายที่จัดให้มีจำนวนทั้งสิ้น 2 วัน โดยเราได้รับเกียรติจาก พ.ต.ต.เจริญ บุราณรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวและคณะครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว อำนวยให้ทางนักเรียนและครูโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) จำนวน 29 คนเรื่องที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่จัดค่าย โดยค่ายได้ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้

เริ่มแรกน้อง ๆ ในค่ายจะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่มและทำกิจกรรมร่วมกันตลอด 2 วัน ซึ่งในวันแรกของการดำเนินกิจกรรมค่าย น้อง ๆ ในค่ายเริ่มต้นด้วยกิจกรรมสันทนาการเพื่อทำให้ทุกคนภายในค่ายได้ทำความรู้จักและคุ้นเคยกันก่อนที่จะทำกิจกรรมถัดไป หลังจากกิจกรรมสันทนาการ น้อง ๆ จึงได้ทำกิจกรรมฐานโดยฐานแต่ฐานแสดงเป็นวายร้ายแต่ละตัว ทั้งการให้ความรู้ทั่วไปในการจัดการสิ่งปฏิกูล การสื่อสารผ่านอวัจนภาษา ความตระหนักถึงเรื่องอบายมุข และการร่วมมือประสานงานกับบุคคลอื่นในการทำงาน ผ่านการเล่นกิจกรรมที่น้อง ๆ สามารถเข้าถึงมันได้ง่ายกว่าการสอนแบบบรรยายความรู้ปกติ ซึ่งทำให้มีความสนุกสนานเพิ่มขึ้นและนำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายยิ่งขึ้น

วันถัดมาได้ทำกิจกรรมรวมกันทั้งหมดสามกิจกรรม คือ กิจกรรมละครที่ให้โจทย์หลักและโจทย์รองเพื่อให้แต่ละกลุ่มแสดงออกมาตอบโจทย์เหล่านี้ กิจกรรมทำบิงซูที่ช่วยกันที่อาศัยความรู้เรื่องอุณหภูมิและสมบัติคอลิเกทีฟในการทำให้น้ำนมกลายเป็นบิงซูให้ทุกคนในค่ายได้กินกันอย่างสนุกสนาน สุดท้ายกิจกรรม The Circle ที่ได้รู้ว่าใครมีพื้นฐานที่เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันบ้าง แต่สุดท้ายก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยจุดร่วมหนึ่ง ๆ ที่ตกลงกันไว้

 

นอกจากกิจกรรมครั้งนี้อาจเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว กิจกรรมนี้อาจสามารถบอกอะไรได้หลายอย่างกับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมและผู้จัดกิจกรรมเอง ทั้งเกี่ยวกับเรื่องการเปิดโลกให้ผู้อื่นรู้และการสร้างระบบไอดอลให้กับผู้คน เพื่อเป็นกระแสในการทำตามผู้อื่นและก้าวนำสังคมตามปณิธานของทุกคนได้ในอนาคต

เรียบเรียงโดย นายกฤตพัฒน์ รัตนภูผา

2,037 total views, 6 views today

About Natthawut Peamsup