กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 7-9 กันยายน 2561 นักเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการวมว.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นที่ 10 และคณะอาจารย์ ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเยี่ยมชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศึกษาวัฒนธรรม รวมทั้งประวัติศาสตร์ของอาณาจักรอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก ร.ศ.วินัย ผู้นำพล เป็นวิทยากรตลอดการทัศนศึกษาในครั้งนี้

สถานที่ที่เดินทางไปเยี่ยมชม ได้แก่

• พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่พบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องถ้วย เงินตรา รวมไปถึงโบราณวัตถุชิ้นสำคัญจากกรุพระปรางวัดราชบูรณะ

• สถานที่ฝังศพเฉกอะหมัด

เจ้าพระยาบวรราชนายก หรือ เฉกอะหมัด เป็นปฐมจุฬาราชมนตรีและเป็นผู้นำพาศาสนาอิสลามนิกายชีอะหฺอิษนาอะชะรียะหฺ มาสู่ประเทศไทย โดยมีบทบาทสำคัญในปลายแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม โดยได้ช่วยปรับปรุงราชการกรมท่า จนได้ผลที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการค้าขายกับพ่อค้านานาประเทศ

• พระราชวังจันทรเกษม

พระราชวังจันทรเกษมเคยเป็นสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระมหาอุปราชที่สำคัญ รวมทั้งยังเคยถูกใช้เป็นกองบัญชาการรับศึกหงสาวดีเมื่อปี พ.ศ. 2129 โดยในปัจจุบันได้กลายเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม เพื่อจัดแสดง โบราณวัตถุต่างๆ ที่สำคัญ

• วัดพระศรีสรรเพชญ์

เป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณของอยุธยา โดยเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่ ซึ่งต่อมาจึงกลายเป็นต้นแบบของ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในปัจจุบัน สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น คือ เจดีย์ทรงลังกา 3 องค์ ตลอดทิศตะวันออกและทิศตะวันตก

• วัดธรรมมิกราช

เป็นอดีตพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นก่อนการสถาปนา มีจุดเด่นที่สำคัญ คือ การค้นพบเศียรพระธรรมมิกราช ซึ่งทำจากสำริดที่มีขนาดใหญ่สุดและมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย รวมทั้งมีสถาปัตยกรรมที่หาชมได้ยาก นั่นคือ เจดีย์ทรงกลมที่มีปูนปั้นรูปสิงห์ล้อม

• หมู่บ้านญี่ปุ่น

เป็นชุมชนชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาในอยุธยา สันนิษฐานว่าในสมัยพระนเรศวร โดยมักเป็นพ่อค้า นักรบที่เป็นทหารอาสาในอยุธยา และ ชาวญี่ปุ่นที่นับถือศาสนาคริสต์ ประชากรในหมู่บ้านน่าจะลดลงตลอดเวลา เนื่องจากการปิดประเทศเพื่อกีดกันคริสตศาสนา ซึ่งต่อมาถูกทำลายล้างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง

• หมู่บ้านโปรตุเกส

มีประชากรจำนวนไม่มากในระยะแรก โดยมีความสัมพันธ์กับอยุธยาทั้งทางการทูต และการค้า รวมไปถึงการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ โดยได้มีการส่งบาทหลวงชาวโปรตุเกสเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดสมัยอยุธยา รวมทั้งสิ้น 97 ท่าน ต่อมาหมู่บ้านถูกทำลาย และสิ้นสุดลงพร้อมกับการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากการยกทัพมาบุกของพม่า

• วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุเป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีความสำคัญมาก เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร รวมทั้งเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย

• วัดไชยวัฒนาราม

ถูกสันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดา หรือในอีกมุมมอง คือ การสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือเขมร ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สถาปัตยกรรมบางส่วนรับอิทธิพลมาจากนครวัด

• วัดใหญ่ชัยมงคล

เป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยา ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนเรศวร ได้มีการสร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้น เพื่อแสดงถึงชัยชนะในการทำสงครามยุทธหัตถีกับพม่า ต่อมาจึงกลายเป็นที่มาของชื่อ วัดใหญ่ชัยมงคล ในปัจจุบันนับว่าเป็นวัดที่สำคัญมากทางประวัติศาสตร์และเป็นวัดที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยว

• วัดหน้าพระเมรุ

เป็นวัดเดียวในอยุธยาที่ไม่ถูกพม่าทำลาย และยังคงสภาพดีมาก เนื่องจากพม่าเคยใช้เป็นกองบัญชาการ รวมทั้งเคยใช้เป็นสถานที่เจรจาสงบศึกกับพม่า

จากการเดินทางทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ ทำให้นักเรียนได้เยี่ยมชมโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของอยุธยา โดยสอดคล้องกับการเรียนการสอนของไทม์ไลน์ในปีการศึกษานี้ นั่นคือ ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ รวมไปทั้งนักเรียนยังได้ซึมซับบรรยากาศและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วย

 

930 total views, 2 views today

About Natthawut Peamsup