About Author: Kitsada Doungjitjaroen

Posts by Kitsada Doungjitjaroen

 •  กรณีที่นักเรียนมีความประสงค์ขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ให้นักเรียนกรอกข้อมูลเอกสละสิทธิ์และส่งมาที่ esc_kmutt@hotmail.com Download เอกสารสละสิทธิ์   ลิงค์ดาวน์โหลดโปรแกรมเปิดไฟล์ PDF หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์ และอัพโหลดไฟล์เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยจะต้องเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดผ่านทางโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ PDF เท่านั้นจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลลงในเอกสารได้  5,338 total views, no views today

  ประกาศรายชื่อตัวสำรองเพิ่มเติม

   กรณีที่นักเรียนมีความประสงค์ขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ให้นักเรียนกรอกข้อมูลเอกสละสิทธิ์และส่งมาที่ esc_kmutt@hotmail.com Download เอกสารสละสิทธิ์   ลิงค์ดาวน์โหลดโปรแกรมเปิดไฟล์ PDF หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์ และอัพโหลดไฟล์เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยจะต้องเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดผ่านทางโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ PDF เท่านั้นจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลลงในเอกสารได้  5,338 total views, no views today

  Continue Reading...

 • ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อนักเรียนตัวจริงและตัวสำรอง กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน(แก้ไข) ช่องทางยืนขอดูคะแนน : แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบคัดเลือกฯ << Download esc_kmutt@hotmail.com โทรสาร 02-4708387 สถานที่ขอดูคะแนนสอบ : ชั้น 14 สำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้                          […]

  ประกาศรายชื่อตัวจริงและตัวสำรองเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 โครงการ วมว. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อนักเรียนตัวจริงและตัวสำรอง กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน(แก้ไข) ช่องทางยืนขอดูคะแนน : แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบคัดเลือกฯ << Download esc_kmutt@hotmail.com โทรสาร 02-4708387 สถานที่ขอดูคะแนนสอบ : ชั้น 14 สำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้                          […]

  Continue Reading...

 • กำหนดการสอบรอบสองปี 2562 คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบปี 2562   วันที่ 19-20 มกราคม 2562 ณ ห้อง SCL 216 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เวลาและสถานที่รายงานตัว : 08.00 – 08.30 น. ณ ลานหน้าห้อง Science Service Center ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ […]

  ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบในการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 โครงการ วมว. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

  กำหนดการสอบรอบสองปี 2562 คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบปี 2562   วันที่ 19-20 มกราคม 2562 ณ ห้อง SCL 216 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เวลาและสถานที่รายงานตัว : 08.00 – 08.30 น. ณ ลานหน้าห้อง Science Service Center ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ […]

  Continue Reading...

 • รายชื่อผู้สอบผ่านรอบแรกโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โครงการ วมว. คลิ๊กชำระค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกรอบสอง (สำนักงานฯ จะไม่รับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการสอบในวันสอบคัดเลือก โดยนักเรียนจะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าสอบคัดเลือกรอบสอง ด้วยการเสียค่าธรรมเนียมสอบ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562 เท่านั้น หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกรอบสอง กำหนดการและรายละเอียด แบบฟอร์มขอยื่นดูคะแนนสอบ 18,834 total views, 2 views today

  ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบ 1 ปี2562

  รายชื่อผู้สอบผ่านรอบแรกโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โครงการ วมว. คลิ๊กชำระค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกรอบสอง (สำนักงานฯ จะไม่รับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการสอบในวันสอบคัดเลือก โดยนักเรียนจะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าสอบคัดเลือกรอบสอง ด้วยการเสียค่าธรรมเนียมสอบ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562 เท่านั้น หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกรอบสอง กำหนดการและรายละเอียด แบบฟอร์มขอยื่นดูคะแนนสอบ 18,834 total views, 2 views today

  Continue Reading...

 • ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกท่านนะคะ หวังใจว่าทุกท่านจะได้้เก็บเกี่ยวเทคนิค ความรู้ และประสบการณ์เพื่อนำไปต่อยอดกับการเรียนการสอนในแบบของท่านและขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ให้การสนับสนุนตลอดทั้งโครงการ 1,450 total views, no views today

  บรรยากาศการอบรม Workshop การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

  ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกท่านนะคะ หวังใจว่าทุกท่านจะได้้เก็บเกี่ยวเทคนิค ความรู้ และประสบการณ์เพื่อนำไปต่อยอดกับการเรียนการสอนในแบบของท่านและขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ให้การสนับสนุนตลอดทั้งโครงการ 1,450 total views, no views today

  Continue Reading...

 •   **เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561** ฟรี ค่าสมัครเข้าร่วมการอบรม รับจำนวนจำกัด 24 ท่านเท่านั้น  สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป คลิ๊กเพื่อสมัคร กำหนดการการจัดอบรม สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโ,ลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัด “Workshop การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน” ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเสริมสร้างประสบการณ์ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาเคมี […]

  Workshop การจัดการเรียนการสอนเคมีโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

    **เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561** ฟรี ค่าสมัครเข้าร่วมการอบรม รับจำนวนจำกัด 24 ท่านเท่านั้น  สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป คลิ๊กเพื่อสมัคร กำหนดการการจัดอบรม สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโ,ลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัด “Workshop การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน” ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเสริมสร้างประสบการณ์ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาเคมี […]

  Continue Reading...

 • โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 -31 สิงหาคม 2561 สนในสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-470-8386 / 02-470-8389 ในวันและเวลาราชการ ประกาศรับสมัครนักเรียน-วมว-62 >> สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 <<     20,555 total views, no views […]

  ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2562

  โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 -31 สิงหาคม 2561 สนในสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-470-8386 / 02-470-8389 ในวันและเวลาราชการ ประกาศรับสมัครนักเรียน-วมว-62 >> สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 <<     20,555 total views, no views […]

  Continue Reading...

 • รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองและมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ภายใต้ “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวสำรอง ปิดการยืนยันสิทธิ์ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ได้ หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์ และอัพโหลดไฟล์เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยจะต้องเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดผ่านทางโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ PDF เท่านั้นจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลลงในเอกสารได้ 4 total views, no views today

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ตัวสำรอง)

  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองและมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ภายใต้ “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวสำรอง ปิดการยืนยันสิทธิ์ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ได้ หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์ และอัพโหลดไฟล์เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยจะต้องเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดผ่านทางโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ PDF เท่านั้นจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลลงในเอกสารได้ 4 total views, no views today

  Continue Reading...

 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 9,992 total views, no views today

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 9,992 total views, no views today

  Continue Reading...

 • ประกาศรายชื่อหมายเลขที่นั่งสอบวันที่ 6-7 มกราคม 2561 4,029 total views, no views today

  ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ

  ประกาศรายชื่อหมายเลขที่นั่งสอบวันที่ 6-7 มกราคม 2561 4,029 total views, no views today

  Continue Reading...