About Author: admin

Posts by admin

 •     นักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รุ่นที่ 7 จำนวน 30 คน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในปีนี้ ได้มาพบกันอย่างเป็นทางการในค่ายปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ 19 – 24 เมษายน 2557 ณ มจธ. 2,005 total views, no views today

  ค่ายปฐมนิเทศ นักเรียนรุ่น 7

      นักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รุ่นที่ 7 จำนวน 30 คน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในปีนี้ ได้มาพบกันอย่างเป็นทางการในค่ายปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ 19 – 24 เมษายน 2557 ณ มจธ. 2,005 total views, no views today

  Continue Reading...

 • เมื่อวันที่ 31 มีนาคมถึง 3 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน  30 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2,325 total views, no views today

  ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 6

  เมื่อวันที่ 31 มีนาคมถึง 3 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน  30 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2,325 total views, no views today

  Continue Reading...

 •      เมื่อวันที่ 27 เมษายนถึง 2 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 29 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “4th SciUs Forum” ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแต่ละโรงเรียน แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ […]

  กิจกรรม “4th SciUs Forum”

       เมื่อวันที่ 27 เมษายนถึง 2 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 29 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “4th SciUs Forum” ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแต่ละโรงเรียน แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ […]

  Continue Reading...

 • สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ขอประกาศรายชื่อนักเรียนเรียกสำรองเพิ่มเติมประจำปีการศึกษา 2557 3,604 total views, no views today

  ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียกสำรองเพิ่มเติมประจำปีการศึกษา 2557

  สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ขอประกาศรายชื่อนักเรียนเรียกสำรองเพิ่มเติมประจำปีการศึกษา 2557 3,604 total views, no views today

  Continue Reading...

 •   เมื่อวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 26 คน และบุคลากรจำนวน 9 ท่าน ทัศนศึกษา ณ วัดวิหารทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดวิหารทองเป็นวัดที่มีความสำคัญมากในสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยพระบรมไตรโลกนาถ หลังจากนั้นจึงค่อยๆ หมดความสำคัญลงเนื่องจากวิกฤตการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง บ้านเมืองในภาวะระส่ำระส่ายข้าวยากหมากแพง ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากจึงจำเป็นต้องขโมยอิฐและส่วนต่างๆ ของวัดไปขาย […]

  ทัศนศึกษา ณ วัดวิหารทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

    เมื่อวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 26 คน และบุคลากรจำนวน 9 ท่าน ทัศนศึกษา ณ วัดวิหารทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดวิหารทองเป็นวัดที่มีความสำคัญมากในสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยพระบรมไตรโลกนาถ หลังจากนั้นจึงค่อยๆ หมดความสำคัญลงเนื่องจากวิกฤตการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง บ้านเมืองในภาวะระส่ำระส่ายข้าวยากหมากแพง ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากจึงจำเป็นต้องขโมยอิฐและส่วนต่างๆ ของวัดไปขาย […]

  Continue Reading...

 •  เมื่อวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 และคณาจารย์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ “ความจำสั้น แต่รักฉันอยู่ที่นายาว” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย Theme ของค่ายนี้จะเกี่ยวข้องกับความรัก ซึ่งน้องๆ จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ผ่านทางภารกิจคิวปิดฝึกหัด ได้แก่ ฐานกุหลาบสื่อรักเป็นฐานที่ให้น้องๆ เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์  โดยการบูรณาการเอาความเรื่องกฏของเมนเดล มาใช้ผสมพันธุ์ให้ได้ดอกกุหลาบสีแดง สีขาว และสีชมพูตามต้องการฐานให้มันเป็นสีชมพูจะให้น้องๆ เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างกรด-เบสกับอินดิเคเตอร์ […]

  ค่ายวิชาการ “ความจำสั้น แต่รักฉันอยู่ที่นายาว”

   เมื่อวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 และคณาจารย์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ “ความจำสั้น แต่รักฉันอยู่ที่นายาว” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย Theme ของค่ายนี้จะเกี่ยวข้องกับความรัก ซึ่งน้องๆ จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ผ่านทางภารกิจคิวปิดฝึกหัด ได้แก่ ฐานกุหลาบสื่อรักเป็นฐานที่ให้น้องๆ เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์  โดยการบูรณาการเอาความเรื่องกฏของเมนเดล มาใช้ผสมพันธุ์ให้ได้ดอกกุหลาบสีแดง สีขาว และสีชมพูตามต้องการฐานให้มันเป็นสีชมพูจะให้น้องๆ เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างกรด-เบสกับอินดิเคเตอร์ […]

  Continue Reading...

 • สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครอาจารย์เคมี โดยมีรายละเอียดดังนี้ http://www2.kmutt.ac.th/news/newsdetail.aspx?ref=201408000554   2,572 total views, no views today

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์มัธยม

  สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครอาจารย์เคมี โดยมีรายละเอียดดังนี้ http://www2.kmutt.ac.th/news/newsdetail.aspx?ref=201408000554   2,572 total views, no views today

  Continue Reading...

 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ในโครงการห้องเรียนวิศว์ -วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2557             อนึ่ง นักเรียนจะต้องมารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครองในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น.             ณ สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ชั้น 12 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดดังเอกสาร […]

  ประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2557

  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ในโครงการห้องเรียนวิศว์ -วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2557             อนึ่ง นักเรียนจะต้องมารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครองในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น.             ณ สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ชั้น 12 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดดังเอกสาร […]

  Continue Reading...

 •         เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 29 คน และบุคลากรจำนวน 4 ท่าน ไปทัศนศึกษาที่บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ณ จังหวัดชลบุรี ซึ่งการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชา SIS 533 […]

  ทัศนศึกษาที่บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ณ จังหวัดชลบุรี

          เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว.) ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 29 คน และบุคลากรจำนวน 4 ท่าน ไปทัศนศึกษาที่บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ณ จังหวัดชลบุรี ซึ่งการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชา SIS 533 […]

  Continue Reading...

 • ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 หลายคนอาจจะไปทำบุญหรือใช้เวลาอยู่กับคนที่รักเนื่องจากเป็นวันมาฆบูชา และวันวาเลนไทน์ แต่สำหรับนักเรียนในโครงการฯ กลุ่มหนึ่งได้จัดกิจกรรม “ฉันอิ่มบุญ คุณอิ่มใจ พวกเราสดใสเมื่อได้แบ่งปัน” 2,870 total views, 2 views today

  กิจกรรม “ฉันอิ่มบุญ คุณอิ่มใจ พวกเราสดใสเมื่อได้แบ่งปัน”

  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 หลายคนอาจจะไปทำบุญหรือใช้เวลาอยู่กับคนที่รักเนื่องจากเป็นวันมาฆบูชา และวันวาเลนไทน์ แต่สำหรับนักเรียนในโครงการฯ กลุ่มหนึ่งได้จัดกิจกรรม “ฉันอิ่มบุญ คุณอิ่มใจ พวกเราสดใสเมื่อได้แบ่งปัน” 2,870 total views, 2 views today

  Continue Reading...