About Author: admin

Posts by admin

 • การเรียนการสอนแบบแยกรายวิชาออกจากกัน ทำให้นักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยง และประยุกต์ความรู้เข้ากับชีวิตจริงได้ กระบวนทัศน์ด้านการศึกษาของไทย ยังคงรูปแบบเดิมมานานเกือบ 100 ปี ทั้งๆที่บริบทของสังคมโลก เปลี่ยนแปลงไปแทบทุกวินาที ดังนั้น ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และพัฒนาเรื่องการศึกษา เราย่อมไม่สามารถแข่งขัน หรือก้าวทันโลกได้ และนับวันก็จะยิ่งทวีปัญหาในหลายมิติ ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ.(โครงการ วมว) จึงได้ออกแบบหลักสูตรใหม่สำหรับมัธยมปลาย ที่สอดคล้องกับโลกในศตวรรษนี้ โดยระดมความคิดจากอาจารย์มหาวิทยาลัยเกือบทุกสาขาวิชา ซึ่งเป็นผู้ที่สัมผัสกับนักเรียน นักศึกษาโดยตรง โดยพบปัญหาร่วมกันคือ เด็กส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มีความรู้เพื่อการสอบ แต่ขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และไม่สามารถนำความรู้ที่มีอยู่นั้นไปประยุกต์ใช้ได้ และที่สำคัญ คือ…. […]

  เพราะชีวิตจริง “ปัญหา” ไม่เคยแยกเป็นรายวิชา

  การเรียนการสอนแบบแยกรายวิชาออกจากกัน ทำให้นักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยง และประยุกต์ความรู้เข้ากับชีวิตจริงได้ กระบวนทัศน์ด้านการศึกษาของไทย ยังคงรูปแบบเดิมมานานเกือบ 100 ปี ทั้งๆที่บริบทของสังคมโลก เปลี่ยนแปลงไปแทบทุกวินาที ดังนั้น ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และพัฒนาเรื่องการศึกษา เราย่อมไม่สามารถแข่งขัน หรือก้าวทันโลกได้ และนับวันก็จะยิ่งทวีปัญหาในหลายมิติ ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ.(โครงการ วมว) จึงได้ออกแบบหลักสูตรใหม่สำหรับมัธยมปลาย ที่สอดคล้องกับโลกในศตวรรษนี้ โดยระดมความคิดจากอาจารย์มหาวิทยาลัยเกือบทุกสาขาวิชา ซึ่งเป็นผู้ที่สัมผัสกับนักเรียน นักศึกษาโดยตรง โดยพบปัญหาร่วมกันคือ เด็กส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มีความรู้เพื่อการสอบ แต่ขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และไม่สามารถนำความรู้ที่มีอยู่นั้นไปประยุกต์ใช้ได้ และที่สำคัญ คือ…. […]

  Continue Reading...

 •   โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2559 สามารถสมัครทางออนไลน์ได้จากเว๊บไซด์ทางด้านล่าง ** สมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560 ** ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศด้านล่าง ** ประกาศ เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-470-8386, 02-470-8389 คุณสุธีรดา เจียรสุขสกุล […]

  โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

    โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2559 สามารถสมัครทางออนไลน์ได้จากเว๊บไซด์ทางด้านล่าง ** สมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560 ** ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศด้านล่าง ** ประกาศ เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-470-8386, 02-470-8389 คุณสุธีรดา เจียรสุขสกุล […]

  Continue Reading...

 • เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำโดย ผศ.ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตร story based learning      ณ สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   1,136 total views, no views today

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงศึกษาดูงานสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำโดย ผศ.ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตร story based learning      ณ สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   1,136 total views, no views today

  Continue Reading...

 • เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี รวมทั้งครูผู้สอนจากโรงเรียนเครือข่ายและนักวิทยาศาสตร์ของโครงการ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตร story based learning ณ สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์        ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   876 total views, no views today

  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ศึกษาดูงานสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี รวมทั้งครูผู้สอนจากโรงเรียนเครือข่ายและนักวิทยาศาสตร์ของโครงการ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตร story based learning ณ สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์        ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   876 total views, no views today

  Continue Reading...

 • สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ มีแผนที่จะขยายห้องเรียนจากปีการศึกษาละ 30 คน เป็นปีการศึกษาละ 90 คน ภายในปีการศึกษา 2560 ทางสำนักงานฯจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพักห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บางขุนเทียน เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน (โครงการ วมว.) ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งอาคารดังกล่าวสามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ 300 คน โดยอาคารฯ มีระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 23 มกราคม […]

  วางศิลาฤกษ์อาคารหอพักห้องเรียนวิศว์-วิทย์

  สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ มีแผนที่จะขยายห้องเรียนจากปีการศึกษาละ 30 คน เป็นปีการศึกษาละ 90 คน ภายในปีการศึกษา 2560 ทางสำนักงานฯจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพักห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บางขุนเทียน เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน (โครงการ วมว.) ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งอาคารดังกล่าวสามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ 300 คน โดยอาคารฯ มีระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 23 มกราคม […]

  Continue Reading...

 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ในโครงการห้องเรียนวิศว์ -วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2559   12,234 total views, no views today

  ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2559

  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ในโครงการห้องเรียนวิศว์ -วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2559   12,234 total views, no views today

  Continue Reading...

 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกในการเข้าศึกษาต่อห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2559 16,932 total views, no views today

  ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรกประจำปีการศึกษา 2559

  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกในการเข้าศึกษาต่อห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2559 16,932 total views, no views today

  Continue Reading...

 • โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558 รายละเอียดตาม link ด้านล่าง   >>ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559<< >>สมัครสอบคัดเลือก<<     ข้อมูลเพิ่มเติม : 02-470-8386,02-470-8389 คุณสุธีรดา  เจียรสุขสกุล 30,734 total views, no views today

  ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

  โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558 รายละเอียดตาม link ด้านล่าง   >>ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559<< >>สมัครสอบคัดเลือก<<     ข้อมูลเพิ่มเติม : 02-470-8386,02-470-8389 คุณสุธีรดา  เจียรสุขสกุล 30,734 total views, no views today

  Continue Reading...

 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ในโครงการห้องเรียนวิศว์ -วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 6,435 total views, no views today

  ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558

  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ในโครงการห้องเรียนวิศว์ -วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 6,435 total views, no views today

  Continue Reading...

 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกในการเข้าศึกษาต่อห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2558 10,253 total views, no views today

  ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกในการเข้าศึกษาต่อห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2558 10,253 total views, no views today

  Continue Reading...