ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สาขาชีววิทยา หัวข้อการผลิตโปรตีน WSSV494 จากการแสดงออกของพลาสมิลูกผสม pET-15bWSSV494

น.ส.ชนินาถ วัฒนศักดิ์ และนายชินดนัย อรรจนพจนีย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สาขาชีววิทยา หัวข้อการผลิตโปรตีน WSSV494 จากการแสดงออกของพลาสมิลูกผสม pET-15bWSSV494 ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วมว Forum ครั้งที่ 3”

5. ชนินาถ วัฒนศักดิ์Forum

2,058 total views, 4 views today

About admin