ได้รับรางวัลที่ 2 จากโครงงาน “การศึกษาอนุภาคทองขนาดนาโนในการตรวจจับยาฆ่าแมลงจำพวกออแกโนฟอสเฟต” (สาขาเคมี)

นางสาวกีรติ  ร่วมสุข นายนิรวิทธ์  ไตรมาศ และ นายวิชธร  ปิยะธนวงศ์ ได้รับรางวัลที่ 2 จากโครงงาน “การศึกษาอนุภาคทองขนาดนาโนในการตรวจจับยาฆ่าแมลงจำพวกออแกโนฟอสเฟต”  (สาขาเคมี) และได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วมว.Forum ครั้งที่ 1”

1,110 total views, 2 views today

About admin