ได้รับรางวัลที่ 2 จากหัวข้อโครงงาน “การศึกษาการแสดงออกของยีน WIAP จากไวรัสตัวแดงดวงขาวในแบคทีเรีย Escherichia coli ” (สาขาชีววิทยา)

นางสาวกฤติกา  ฤดีจรูญรุ่ง ได้รับรางวัลที่ 2 จากหัวข้อโครงงาน “การศึกษาการแสดงออกของยีน WIAP จากไวรัสตัวแดงดวงขาวในแบคทีเรีย Escherichia coli ”  (สาขาชีววิทยา) และได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วมว.Forum ครั้งที่ 1”

759 total views, 2 views today

About admin