ได้รับรางวัลที่ 1 จากโครงงานการศึกษาและสร้างหุ่นยนต์จำลองลักษณะการเคลื่อนที่ในน้ำของ Varanussalvator

นางสาวกัณฐมณี  ชุมคง นายบวรลักษณ์  เปาวสันต์ ได้รับรางวัลที่ 1 จากโครงงานการศึกษาและสร้างหุ่นยนต์จำลองลักษณะการเคลื่อนที่ในน้ำของ Varanussalvator (สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์) และ ได้รับ โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล10,000 บาท ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วมว.Forum ครั้งที่ 1  ”

772 total views, 2 views today

About admin