ได้รับรางวัลที่ 1 จากโครงงาน “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการวัดความเข้มข้นของสารละลายโดยใช้กฎการหักเหของแสง”(สาขาฟิสิกส์)

นายธนวัต สัมมาเลิศภัณฑ์ ได้รับรางวัลที่ 1 จากโครงงาน “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการวัดความเข้มข้นของสารละลายโดยใช้กฎการหักเหของแสง”(สาขาฟิสิกส์) และได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วมว.Forum ครั้งที่ 1”

864 total views, 2 views today

About admin