ได้รับรางวัลชมเชย จากหัวข้อโครงงาน “การศึกษาการวิเคราะห์ปริมาณกำมะถันในถ่านหินโดยกรดเพอร์ออกซีอะซีติก” (สาขาเคมี)

นายศุภณัฐ  หาญพีรเกรียงไกร ได้รับรางวัลชมเชย  จากหัวข้อโครงงาน “การศึกษาการวิเคราะห์ปริมาณกำมะถันในถ่านหินโดยกรดเพอร์ออกซีอะซีติก” (สาขาเคมี) และได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วมว.Forum ครั้งที่ 1”

1,016 total views, 2 views today

About admin