ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี รุ่นที่ 13

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ วรขจิต นายวัชริศ ศรีสวัสดิ์ และ นางสาวอรกานต์ หาญพานิช ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี รุ่นที่ 13 ได้รับทุนการศึกษา ณ สวทช.

1,109 total views, 2 views today

About admin