ได้รับคัดเลือกจากโครงการ Japan Aeroshace Exploration Agency (JAXA) นำผลการวิจัยไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติในหัวข้อเรื่อง”การกระจายตัวของน้ำในสภาวะไร้น้ำหนักแรงโน้มถ่วงของผ้าในแผ่นเฟรม”

นาย วศิน ตู้จินดา ได้รับคัดเลือกจากโครงการ Japan Aeroshace Exploration Agency (JAXA) นำผลการวิจัยไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติในหัวข้อเรื่อง”การกระจายตัวของน้ำในสภาวะไร้น้ำหนักแรงโน้มถ่วงของผ้าในแผ่นเฟรม”เป็น ตัวแทนประเทศไทย จัดขึ้นโดย Japan Aeroshace Exploration Agency (JAXA)

712 total views, 2 views today

About admin