แผนผังบุคลากร

ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ผศ.พรรณี รัตนชัยสิทธิ์

ที่ปรึกษา สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวสุกัญญาพัฒน์ ดอกกุหลาบ
นางสาวจุฑารัตน์ สุ่นประเสริฐ

อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา

นางสาวจินตนา วงศ์ต๊ะ
นางสาวนิอร วินารักษ์วงศ์

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์

นางสาวชนกานต์ โฉมงาม
ดร.เอกพงษ์ หิรัญสิริสวัสดิ์

อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา

นางสาวรัฐกานต์ ณ พัทลุง

อาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นายวิทูร บุญโพธิ์

อาจารย์หอพัก

นางสาวชญานุช วัฒนะ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการ วมว.

นางสุธีรดา เจียรสุขสกุล
นายณัฐวุฒิ เปี่ยมทรัพย์

เจ้าหน้าที่การเงิน โครงการ วมว.

นางสาววรพรรณ รอดโต

อาจารย์สาขาวิชาเคมี

นายธิติ จรางเดช