เพราะชีวิตจริง “ปัญหา” ไม่เคยแยกเป็นรายวิชา

การเรียนการสอนแบบแยกรายวิชาออกจากกัน
ทำให้นักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยง และประยุกต์ความรู้เข้ากับชีวิตจริงได้

กระบวนทัศน์ด้านการศึกษาของไทย ยังคงรูปแบบเดิมมานานเกือบ 100 ปี
ทั้งๆที่บริบทของสังคมโลก เปลี่ยนแปลงไปแทบทุกวินาที
ดังนั้น ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และพัฒนาเรื่องการศึกษา
เราย่อมไม่สามารถแข่งขัน หรือก้าวทันโลกได้
และนับวันก็จะยิ่งทวีปัญหาในหลายมิติ

ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ.(โครงการ วมว)
จึงได้ออกแบบหลักสูตรใหม่สำหรับมัธยมปลาย
ที่สอดคล้องกับโลกในศตวรรษนี้

โดยระดมความคิดจากอาจารย์มหาวิทยาลัยเกือบทุกสาขาวิชา
ซึ่งเป็นผู้ที่สัมผัสกับนักเรียน นักศึกษาโดยตรง
โดยพบปัญหาร่วมกันคือ เด็กส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
มีความรู้เพื่อการสอบ แต่ขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
และไม่สามารถนำความรู้ที่มีอยู่นั้นไปประยุกต์ใช้ได้
และที่สำคัญ คือ….
เด็กขาดทักษะหลายด้านที่จำเป็น รวมถึง “ขาดทักษะชีวิต”

เป้าหมายของหลักสูตรใหม่นี้ จึงไม่ใช่เพียงเพื่อ
ผลิตคนเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา หรือเพื่อการมีอาชีพเท่านั้น

แต่มีเป้าหมายสำคัญ คือ….
“พัฒนาคนให้เติบโตเต็มศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และเป็นพลเมืองดีของสังคม”
—————————————-
หลักสูตร Story Based Learning
—————————————-
จึงได้ถูกออกแบบขึ้น โดยเชื่อมโยงรายวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน
โดยใช้ Story เพื่อให้นักเรียน เห็นตัวอย่างว่า
ความรู้แต่ละส่วน ถูกบูรณาการกันอย่างไร ภายใต้บริบทที่ต่างกัน โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่
– Project Based Learning
– Problem Based Learning
– Lecture Based Learning

กิจกรรมทั้งหมดจะผสมผสานกัน เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจ และเชื่อมโยงความรู้ พร้อมกับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆได้อย่างลึกซึ้ง

ทั้งยังให้ความสำคัญกับรายวิชาอื่นๆ เช่น สังคม ศิลปะ ภายใต้ความเชื่อที่ว่า…
ความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์ต่างๆ
จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบ่มเพาะนักเรียนให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ จะทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การวิพากษ์ การแก้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล และได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมเวิร์ค
และนักเรียนทุกคน จะเป็นนักเรียนประจำ เพื่อฝึกฝนทักษะการใช้ชีวิตด้วยตนเอง เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักการบริหารจัดการตนเอง และบริหารจัดการผู้อื่น

ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ.(โครงการ วมว)
โดยหลักสูตร Story Based Learning นี้
ได้บ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ มาถึงรุ่นที่ 10 แล้ว
และเรายังคงมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป เพราะเราเชื่อว่า
การศึกษา คือรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ

ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ที่ปรึกษาโครงการวมว.ห้องเรียนวิศว์-วิทย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

http://www.kmutt.ac.th/GiftEd

17155709_1319565341415621_8118179829317555255_n

3,510 total views, 6 views today

About admin