Story-Based Learning

IMG_4564

แนวคิด

ห้องเรียนวิศว์-วิทย์มีเป้าหมายในการบ่มเพาะผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จากแนวคิดนี้ โครงการฯจึงเน้นการเสริมสร้างกระบวนการคิด/การแก้ปัญหา การเปิดโลกทัศน์และมุมมอง เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพต่อไป เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางโครงการฯจึงได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนขึ้นใหม่ ภายใต้แนวคิดแบบStory-based learning หรือการร้อยเรียงสาระการเรียนรู้ให้เป็นเรื่องราว เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจและเชื่อมโยงความรู้ รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวคิดนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับสังคมและศิลปะ ตลอดจนการวิวัฒนาการร่วมระหว่างศาสตร์เหล่านี้
ในหลักสูตรจะเริ่มเรื่องราวจากการเกิดจักรวาลหรือบิ๊กแบง การเกิดระบบสุริยะและโลก การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ ไปจนถึงอารยธรรมโบราณในดินแดนต่างๆ ตั้งแต่เมโสโปเตเมีย อียิปต์ กรีก อินเดีย และจีน การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรมผ่านเส้นทางสายไหมระหว่างจักรวรรดิโรมันในทางตะวันตก และราชวงศ์ฮั่นทางตะวันออก การกำเนิดของศาสนาที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นพุทธ คริสต์ และอิสลาม ปีแรกจะครอบคลุมยุคกลางของยุโรปหลังการล่มสลายของโรมัน และอาณาจักรมองโกลของเจงกิสข่านที่เชื่อมตะวันออกและตะวันตก
วิทยาศาสตร์ยุคใหม่เปิดฉากในชั้นมัธยมปีที่๕ ในภาคการศึกษาแรกจะเป็นการเล่าเรื่องยุคเรอเนอซองและEnlightenment ไปจนจบยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในภาคการศึกษาที่สอง ยุคนี้เป็นยุคที่สำคัญและเป็นรากฐานทั้งทางวิทยาศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐศาสตร์ของเรามาจนกระทั่งปัจจุบัน
ปีสุดท้ายเป็นยุคแห่งสงครามที่เริ่มจากสงครามโลกครั้งที่๑และ๒ในภาคการศึกษาแรก ตามด้วยสงครามเย็นและสงครามการก่อการร้ายในภาคการศึกษาที่สอง นอกจากนั้น นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องภาวะโลกร้อน โลกาภิวัฒน์ ฯลฯเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเติบโตไปเป็นพลเมืองโลกที่ดีต่อไป

ชีวิตนักเรียน
โครงการนี้เป็นโครงการสำหรับนักเรียนประจำ ค่าใช้จ่ายในการเรียนและการกินอยู่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  นักเรียนจะพักในหอพักของมหาวิทยาลัยที่วิทยาเขตบางขุนเทียน โดยมีรถรับ-ส่งระหว่างวิทยาเขตให้บริการในกรณีที่มีการเรียนการสอนที่วิทยาเขตบางมด ทางโครงการฯจัดให้มีอาหารสำหรับนักเรียนตลอดเวลาที่มีการเรียนการสอน

การเรียนการสอน
การเรียนในหลักสูตรนี้ไม่มีการแยกรายวิชาออกเป็นเคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์หรือ ศิลปะ การบูรณาการระหว่างสาระการเรียนรู้ทำให้สามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างสาระต่างๆได้้ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสาระในวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยกันเอง หรือความเชื่อมโยงระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ถูกสอนผสานเข้าไปในหลากหลายรายวิชาเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ แม้ว่าจะเป็นโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ก็ตาม แต่หลักสูตรนี้ได้ให้ความสำคัญกับรายวิชาอื่นๆด้วย ภายใต้ความเชื่อที่ว่าความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์ต่างๆจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบ่มเพาะนักเรียนให้เติบโตเป็นนักวิจัยที่ดีและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

 

21,594 total views, 14 views today

About the Author