ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010011
ชื่อ : ธรรมชัด
นามสกุล : เมฆคราญ
ชื่อเล่น : สิงห์
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : สำรวจ