ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010010
ชื่อ : ณิชากร
นามสกุล : ศุภพิฒน์สิริกุล
ชื่อเล่น : แจน
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมี