ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010007
ชื่อ : ชิตตวัน
นามสกุล : วัฒนสิริโสภาภัณฑ์
ชื่อเล่น : เจ
ศึกษาต่อ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : คณิตศาสตร์