ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010006
ชื่อ : ชัยบดินทร์
นามสกุล : นีรชกุล
ชื่อเล่น : เจมส์
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะ : เภสัชศาสตร์
สาขา : บริบาลเภสัชกรรม