ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010005
ชื่อ : ชัชสรัญ
นามสกุล : ลัธธนันธ์
ชื่อเล่น : แน็ต
ศึกษาต่อ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : ภูมิสถาปัตย์