ประวัติย่อ


รุ่น : รุ่นที่ 03
รหัสนักเรียน : 53010004
ชื่อ : ชลลดา
นามสกุล : ทองกรอย
ชื่อเล่น : น้ำ
ศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล